Predpisy v roku 1963

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1963 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva. 05.01.1963
2/1963 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Štátneho cenového výboru 05.01.1963
3/1963 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o novej organizácii ústredného riadenia v odvetví palív, energetiky, dopravy a spojov 05.01.1963
4/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohodách medzi Československou socialistickou republikou a Kráľovstvom dánskym, Kráľovstvom nórskym a Kráľovstvom švédskym o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia 08.02.1964
5/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení Centrálnej dispečerskej organizácie prepojených energetických systémov Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky a Západoukrajinskej energetickej sústavy Sväzu sovietskych socialistických republík 13.02.1963
6/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Ministerstva zahraničného obchodu k zákonu o devízovom hospodárstve 31.01.1963
7/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l. (č. 410/1953 Ú. v.) o prepravnom poriadku pre mestskú hromadnú dopravu osôb (mestský prepravný poriadok) 31.01.1963
8/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia 17.02.1963
9/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vzájomnom právnom styku v občianskoprávnych veciach, o listinách a o právnych informáciách so Záverečným protokolom. 17.02.1963
10/1963 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej plánovacej komisie, ministra financií a predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o zvýšení osobnej hmotnej zainteresovanosti na plnení úloh rozvoja vedy a techniky 01.01.1963
11/1963 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1963 01.01.1963
12/1963 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
13/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave. 15.02.1963
14/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Radou vzájomnej hospodárskej pomoci o úprave otázok, ktoré súvisia s umiestnením organizačných zložiek Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Československej socialistickej republike 02.03.1963
15/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou. 15.02.1963
16/1963 Zb. Vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl 25.02.1963
17/1963 Zb. Vládne nariadenie o zriadení Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. 01.03.1963
18/1963 Zb. Vyhláška ministra financií o určení náhrady za vyvlastnenie nehnuteľností občanom a súkromným právnickým osobám 26.02.1963
19/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o odplatnom nadobúdaní vecí socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb 26.02.1963
20/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Zb. o náhradách za odber povrchovej vody 01.03.1963
21/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera 28.02.1963
22/1963 Zb. Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor ako stavebný úrad. 28.02.1963
23/1963 Zb. Zákon o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii 06.03.1963
24/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore a kontejneroch a Európskom dohovore o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave. 03.04.1963
25/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave cestujúcich, Dohovore o zdanení cestných vozidiel pre súkromné používanie v medzinárodnej doprave a Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave tovaru. 03.04.1963
26/1963 Zb. Vyhláška ministra dopravy o zmene a doplnení vyhlášky č. 266/1956 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydáva prepravný poriadok pre železničnú a automobilovú prepravu kusových zásielok 01.04.1963
27/1963 Zb. Vládne nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 50 halieroch. 30.03.1963
28/1963 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní mincí po 50 halieroch. 30.03.1963
29/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti 04.04.1963
30/1963 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade 05.04.1963
31/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave. 05.04.1963
32/1963 Zb. Zákon o organizácii riadenia poľnohospodárstva 15.04.1963
33/1963 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vyčleňujú niektoré organizácie a zariadenia z riadenia národných výborov 15.04.1963
34/1963 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a chemického priemyslu o hygienickej ochrane pred ionizujúcim žiarením a o hospodárení so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 01.05.1963
35/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch 01.09.1963
36/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný plavebný poriadok 01.05.1963
37/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín 15.05.1963
38/1963 Zb. Vyhláška Ústrednej správy energetiky o zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti zariadení pre výrobu a rozvod tepla 11.01.1961
39/1963 Zb. Vyhláška predsedu Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Zb., ktorou sa upravuje rozhodovanie o niektorých ďalších dávkach dôchodkového zabezpečenia (poistenia) národnými výbormi Juhomoravského kraja 01.06.1963
40/1963 Zb. Vládna vyhláška o náhrade škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám 01.06.1963
41/1963 Zb. Vládne nariadenie o zriadení Krkonošského národného parku 10.06.1963
42/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydáva štatút Krkonošského národného parku 10.06.1963
43/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o výmene nót medzi Veľvyslanectvom Československej socialistickej republiky v Sofii a Ministerstvom zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky o dojednaní o vykonávaní Zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných dojednanej medzi obidvoma 28.06.1963
44/1963 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 42/1961 Zb. o vyvlastnení pre účely obrany 19.06.1963
45/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o povinných a pracovných výtlačkoch 19.06.1963
46/1963 Zb. Vyhláška ministra-predsedu Štátnej plánovacej komisie a ministra financií o racionalizačných opatreniach investičnej povahy v štátnych hospodárskych organizáciách 25.06.1963
47/1963 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a o predaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov 01.07.1963
48/1963 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek 01.07.1963
49/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o poskytovaní náhrad a podpôr pri niektorých škodách vzniknutých opatreniami proti nákazám a iným hromadným ochoreniam hospodárskych zvierat 12.07.1963
51/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o evidencii knižníc jednotnej sústavy, o medziknižničnej výpožičnej službe a o prednostnom práve knižníc pri získavaní literatúry, časopisov a iných zbierkových materiálov 13.07.1963
52/1963 Zb. Zákon o Štátnej plánovacej komisii 17.07.1963
53/1963 Zb. Zákon, ktorým sa mení § 203 trestného zákona č. 140/1961 Zb. 17.07.1963
54/1963 Zb. Zákon o Československej akadémii vied 18.07.1963
55/1963 Zb. Zákon o jednotnej sústave vedeckovýskumných a vývojových pracovísk (vedeckovýskumné a vývojové základne) 18.07.1963
56/1963 Zb. Zákon o národných umelcoch 18.07.1963
57/1963 Zb. Zákon o advokácii 19.07.1963
58/1963 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú dočasné pravidlá pre prejednávanie a rozhodovanie hospodárskych sporov rozhodcami 01.08.1963
59/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o rozšírení bezplatných prevodov správy národného majetku 29.07.1963
60/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku. 13.08.1963
61/1963 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania 17.08.1963
62/1963 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej komisii pre investičnú výstavbu 23.08.1963
63/1963 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška č. 199/1958 Ú. l. (Ú. v.) o príspevku na zaopatrenie a vreckovom v ústavoch sociálnej starostlivosti pre dospelých a o odmenách za pracovnú činnosť ich obyvateľov 23.08.1963
64/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891 revidovanej vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958. 14.09.1963
65/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Nicejskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú továrenské a obchodné známky, podpísanej 15. júna 1957. 14.09.1963
66/1963 Zb. Vládne nariadenie o úprave pôsobnosti vo veciach cestovných pasov 07.09.1963
67/1963 Zb. Vyhláška ministra dopravy o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaným do pracovného pomeru v železničnej doprave náborom vykonávaným národnými výbormi 07.09.1963
68/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene článku VI, odsek A/3 Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, schválenej rezolúciou GC(V)/RES/92 na V. Generálnej konferencii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 4. októbra 1961. 02.10.1963
69/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou. 02.10.1963
70/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva stavebníctva o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác 20.09.1963
71/1963 Zb. Vládne nariadenie o určení doby trvania základnej služby niektorým pracovníkom v hutníckych prevádzkach. 30.09.1963
72/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave. 30.09.1963
73/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou 15.10.1963
74/1963 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied 05.10.1963
75/1963 Zb. Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Sloveskej národnej rady a národných výborov 07.10.1963
76/1963 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
77/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o výkupe a využití traktorov a traktorových prívesov a návesov a poľnohospodárskych strojov trvale vyradených z prevádzky 01.11.1963
78/1963 Zb. Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o pamiatkových rezerváciách 17.10.1963
79/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o odplate za postúpenie výkonu práva poľovníctva 17.10.1963
80/1963 Zb. Vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o organizácii bytového hospodárstva národných výborov 01.01.1964
81/1963 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komisii pre investičnú výstavbu 24.10.1963
82/1963 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v období Vianoc 1963 a Nového roku 1964 24.10.1963
83/1963 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o povinnom skúšaní a kontrole elektrotechnických výrobkov, materiálov a pomôcok 13.11.1963
84/1963 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej mzdovej komisii 22.11.1963
85/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o doplnení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave (č. 13/1963 Zb.). 06.12.1963
86/1963 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
87/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou 01.01.1964
88/1963 Zb. Vyhláška ministra financií, predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a predsedu Štátnej plánovacej komisie o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky 01.01.1964
89/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru. 26.12.1963
90/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami v ovzduší, v kozmickom priestore a pod vodou. 27.12.1963
91/1963 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa určuje paušálna suma trov trestného konania 01.01.1964
92/1963 Zb. Vyhláška ministra vnútra, ktorou sa určujú denné sadzby pripadajúce na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody 01.01.1964
93/1963 Zb. Nariadenie o úprave colných sadzieb 01.01.1964
94/1963 Zb. Zákon o rodine. 01.04.1964
95/1963 Zb. Zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok). 01.04.1964
96/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vykonávajú niektoré organizačné opatrenia v odbore štátnych notárstiev 01.04.1964
97/1963 Zb. Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 01.04.1964
98/1963 Zb. Zákon o rozhodcovskom konaní v obchodných veciach a o výkone rozhodcovských rozhodnutí 01.04.1964
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 01.04.1964
100/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a chovancov v domovoch mládeže 01.04.1964
101/1963 Zb. Zákon o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu). 01.04.1964
102/1963 Zb. Zákon o rybárstve. 19.12.1963
103/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rybárstve 19.12.1963
104/1963 Zb. Zákon o zriadení a právomoci Vládneho výboru pre cestovný ruch. 19.12.1963
105/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o predĺžení platnosti Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 12. decembra 1943. 13.01.1964
106/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný cestný poriadok 01.01.1964
Presunúť na začiatok