Nariadenie vlády č. 44/1963 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 42/1961 Zb. o vyvlastnení pre účely obrany

Čiastka 26/1963
Platnosť od 19.06.1963 do30.06.2002
Účinnosť od 19.06.1963 do30.06.2002
Zrušený 319/2002 Z. z.

OBSAH

44

VLÁDNE NARIADENIE

zo 17. mája 1963,

ktorým sa mení vládne nariadenie č. 42/1961 Zb. o vyvlastnení pre účely obrany

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 25 a § 27 ods. 4 zákona č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 42/1961 Zb. o vyvlastnení pre účely obrany sa mení takto:

1. § 2 ods. 6 znie:

(6) Len čo sa prejednajú námietky alebo sa vykonalo miestne vyšetrovanie bez toho, že došlo k dohode, vydá príslušný národný výbor vyvlastňovací výmer a určí náhradu za vyvlastnenie ku dňu prevzatia nehnuteľnosti podľa platných predpisov."*)

*) Vyhláška č. 18/1963 Zb. o určení náhrady za vyvlastnenie nehnuteľností občanom a súkromným právnickým osobám.

2. § 2 ods. 7 znie:

(7) Vyvlastňovací výmer obsahuje najmä

a) predmet a rozsah vyvlastnenia,

b) označenie navrhovateľa,

c) meno osoby, proti ktorej smeruje vyvlastnenie (pokiaľ sa zistilo),

d) dôvody vyvlastnenia,

e) lehotu, do ktorej je navrhovateľ povinný začať s užívaním vyvlastnenej nehnuteľnosti alebo práva,

f) pri zriadení práva stavby alebo iných vecných práv dobu, na ktorú sa právo zriaďuje,

g) určenie náhrady za vyvlastnenie.“

3. § 2 ods. 8 sa zrušuje.

4. § 3 ods. 2 a 4 sa zrušuje.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Vykonajú ho minister národnej obrany, minister vnútra a národné výbory.


Široký v. r.