Vyhláška č. 68/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene článku VI, odsek A/3 Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, schválenej rezolúciou GC(V)/RES/92 na V. Generálnej konferencii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 4. októbra 1961.

Čiastka 40/1963
Platnosť od 17.09.1963
Účinnosť od 02.10.1963
Redakčná poznámka

Zmena článku VI, odsek A/3 Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vstúpila v platnosť 31. januára 1963.

68

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. augusta 1963

o zmene článku VI, odsek A/3 Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, schválenej rezolúciou GC(V)/RES/92 na V. Generálnej konferencii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 4. októbra 1961


Dňa 4. októbra 1961 na V. Generálnej konferencii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu bola rezolúciou GC(V)/RES/92 schválená zmena článku VI, odsek A/3 Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

Československá socialistická republika je zmluvnou stranou Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (č. 59/1958 Zb.).

S uvedenou zmenou Stanov vyslovilo Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky súhlas 19. decembra 1962 a prezident republiky ju ratifikoval 8. februára 1963.

Článok VI, odsek A/3 Stanov bude mať teraz toto znenie:

„Generálna konferencia zvolí 12 členov do Rady guvernérov s patričným zreteľom na spravodlivé zastúpenie podľa oblastí uvedených v pododseku A/1 tohto článku v Rade ako celku tak, aby Rada stále zahrňovala v tejto kategórii troch zástupcov z oblasti Latinskej Ameriky, troch zástupcov z oblasti Afriky a Stredného východu a jedného zástupcu z každej zo zostávajúcich oblastí s výnimkou Severnej Ameriky.“

Ratifikačná listina Československej socialistickej republiky k uvedenej zmene Stanov bola odovzdaná Štátnemu departmentu 25. apríla 1963.

Zmena článku VI, odsek A/3 Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vstúpila v platnosť 31. januára 1963.

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.