Vyhláška č. 65/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Nicejskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú továrenské a obchodné známky, podpísanej 15. júna 1957.

Čiastka 38/1963
Platnosť od 30.08.1963
Účinnosť od 14.09.1963
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 vstúpila Dohoda pre Československú socialistickú republiku v platnosť 8. aprílom 1961.

65

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. augusta 1963

o Nicejskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú továrenské a obchodné známky, podpísanej 15. júna 1957


Dňa 15. júna 1957 bola v Nice podpísaná Dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú továrenské a obchodné známky.

Ratifikačná listina Československej socialistickej republiky k tejto Dohode bola uložená u francúzskej vlády 21. októbra 1960.

Podľa svojho článku 7 vstúpila Dohoda pre Československú socialistickú republiku v platnosť 8. aprílom 1961.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

NICEJSKÁ DOHODA

o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú továrenské a obchodné známky, podpísaná 15. júna 1957

Článok 1

1. Krajiny, v ktorých platí táto Dohoda, tvoria osobitnú Úniu.

2. Prijímajú pre účely zápisu známok rovnaké triedenie výrobkov a služieb.

3. Toto triedenie tvorí:

a) zoznam tried,

b) abecedný zoznam výrobkov a služieb s vyznačením tried, do ktorých sú zaradené.

4. Zoznam tried a abecedný zoznam výrobkov sú totožné so zoznamami, ktoré vydal Medzinárodný úrad pre ochranu priemyslového vlastníctva v roku 1935.

5. Zoznam tried a abecedný zoznam výrobkov a služieb môže meniť a dopĺňať výbor expertov, ktorý je ustanovený podľa článku 3 tejto Dohody, a podľa konania predpísaného týmto článkom.

6. Triedenie sa spíše vo francúzskom jazyku a na žiadosť každej zmluvnej krajiny a v dohode s príslušným národným úradom môže Medzinárodný úrad uverejniť úradný preklad v jej jazyku. V každom preklade zoznamu výrobkov a služieb sa uvedie pri každom výrobku alebo službe popri vlastnom poradovom čísle abecedného výpočtu v príslušnom jazyku ešte zodpovedajúce poradové číslo uvedené vo francúzskom zozname.

Článok 2

1. S výhradou záväzkov uložených touto Dohodou bude dosah medzinárodného triedenia taký, aký mu prepožičia každá zmluvná krajina. Medzinárodné triedenie najmä nezaväzuje zmluvné krajiny, ani pokiaľ ide o posúdenie rozsahu ochrany známky, ani pokiaľ ide o uznanie známok služieb.

2. Každá zmluvná krajina si vyhradzuje právo použiť medzinárodné triedenie výrobkov a služieb ako systém hlavný alebo ako systém pomocný.

3. Úrady zmluvných krajín budú uvádzať v úradných listinách a publikáciách o zápisoch známok čísla tried medzinárodného triedenia, do ktorých patria výrobky alebo služby, pre ktoré sa známka zapisuje.

4. Skutočnosť, že niektorý názov je uvedený v abecednom zozname výrobkov a služieb, sa nijako nedotýka práv, ktoré by sa mohli spájať s týmto názvom.

Článok 3

1. Pri Medzinárodnom úrade sa ustavuje výbor expertov, ktorý je poverený, aby rozhodoval o všetkých zmenách alebo o všetkých doplnkoch medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Každá zmluvná krajina bude zastúpená vo výbore expertov, ktorý sa spravuje vnútorným poriadkom prijatým väčšinou zastupovaných krajín. Medzinárodný úrad je vo výbore zastúpený.

2. Návrhy na zmenu alebo doplnok musia úrady zmluvných krajín zasielať Medzinárodnému úradu, ktorý ich odovzdá členom výboru expertov najneskoršie dva mesiace pred jeho zasadaním, na ktorom sa budú tieto návrhy skúmať.

3. Rozhodnutia výboru o zmenách triedenia sa prijímajú jednomyseľným súhlasom zmluvných krajín. Za zmenu sa považuje každý prevod výrobku z jednej triedy do druhej alebo každé vytvorenie novej triedy spôsobujúce taký prevod.

4. Rozhodnutia výboru o doplnkoch triedenia sa prijímajú prostou väčšinou zmluvných krajín.

5. Experti môžu oznámiť svoj názor písomne alebo previesť svoje oprávnenia na experta inej krajiny.

6. V prípade, že by niektorá krajina neustanovila experta, aby ju zastupoval, ako aj v prípade, že by ustanovený expert neoznámil svoje stanovisko v lehote, ktorú určí vnútorný poriadok, bude sa mať za to, že dotyčná krajina prijíma rozhodnutie výboru.

Článok 4

1. Každú zmenu alebo doplnok, o ktorých rozhodol výbor expertov, Medzinárodný úrad oznámi úradom zmluvných krajín.

Rozhodnutia týkajúce sa doplnkov nadobudnú účinnosť v okamihu prevzatia ich oznámení a rozhodnutia týkajúce sa zmien v lehote šesť mesiacov odo dňa zaslania ich oznámení.

2. Medzinárodný úrad ako depozitár triedenia výrobkov a služieb včleňuje do neho zmeny a doplnky, ktoré nadobudli účinnosť. Tieto zmeny a doplnky sa uverejňujú v oboch periodických časopisoch „La Proprieté industrielle“ a „Les Marques internationales“.

Článok 5

1. Výdavky, ktoré Medzinárodný úrad prevezme v súvislosti s vykonávaním tejto Dohody, budú znášať spoločne zmluvné krajiny za podmienok ustanovených článkom 13 ods. 8, 9 a 10 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva. Tieto výdavky nesmú až do nového rozhodnutia prekročiť sumu 40 000 zlatých frankov ročne.*)

2. Do výdavkov podľa článku 5 ods. 1 nie sú pojaté výdavky spojené s prácami konferencií splnomocnených zástupcov, ani výdavky, ktoré sa môžu vynaložiť na zvláštne práce alebo publikácie urobené podľa rozhodnutia niektorej konferencie. Tieto výdavky, ročná výška ktorých nesmie prekročiť sumu 10 000 zlatých frankov,*) budú znášať spoločne zmluvné krajiny za podmienok ustanovených podľa zhora uvedeného odseku 1.

3. Výška výdavkov podľa odsekov 1 a 2 môže sa v prípade potreby zvýšiť na základe rozhodnutia zmluvných krajín alebo niektorej konferencie podľa článku 8; také rozhodnutia budú platné za podmienky, že k nim pristúpia štyri pätiny zmluvných krajín.

Článok 6

1. Táto Dohoda bude ratifikovaná a ratifikačné listiny budú uložené v Paríži najneskoršie 31. decembra 1961. Tieto ratifikácie so svojimi údajmi a všetkými vyhláseniami, ktoré by k nim mohli byť pripojené, oznámi vláda Francúzskej republiky vládam ostatných zmluvných krajín.

2. Krajiny Únie na ochranu priemyslového vlastníctva, ktoré túto Dohodu nepodpísali za podmienok uvedených v článku 11 ods. 2, budú môcť, ak o to požiadajú, pristúpiť k nej za podmienok predpísaných článkom 16 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.

3. Krajiny, ktorých ratifikačné listiny neboli uložené v lehote uvedenej v odseku 1, budú môcť k nej pristúpiť podľa ustanovení článku 16 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.

Článok 7

Táto Dohoda nadobudne účinnosť medzi krajinami, ktoré ju ratifikovali alebo ktoré k nej pristúpili, za mesiac po dni, keď boli uložené ratifikačné listiny alebo oznámené prístupy najmenej desiatich krajín. Dohoda bude mať tú istú platnosť a to isté trvanie ako Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva.

Článok 8

1. Táto Dohoda sa bude podrobovať periodickým revíziám za tým účelom, aby sa do nej včleňovali žiadúce zlepšenia.

2. Každá z týchto revízií bude predmetom rokovania konferencie, ktorá sa bude konať v jednej zo zmluvných krajín za účasti zástupcov týchto krajín.

3. Úrad krajiny, kde bude zasadať konferencia, pripraví prácu tejto konferencie za pomoci Medzinárodného úradu.

4. Riaditeľ Medzinárodného úradu bude prítomný na zasadaniach konferencií a zúčastní sa rokovania bez hlasovacieho práva.

Článok 9

1. Každá zmluvná krajina môže túto Dohodu vypovedať písomným oznámením, ktoré zašle vláde Švajčiarskej konfederácie.

2. Táto výpoveď, ktorú uvedená vláda oznámi všetkým ostatným zmluvným krajinám, nadobudne účinnosť jedine voči krajine, ktorá ju dala, a až po uplynutí dvanástich mesiacov od prevzatia oznámenia o výpovedi zaslaného vláde Švajčiarskej konfederácie, pričom Dohoda zostáva účinná pre ostatné zmluvné krajiny.

Článok 10

Pre túto Dohodu platí ustanovenie článku 16 bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.

Článok 11

1. Táto Dohoda bude podpísaná v jedinom vyhotovení, ktoré bude uložené v archívoch Ministerstva zahraničných vecí Francúzskej republiky. Overený odpis sa odovzdá diplomatickou cestou vládam všetkých zmluvných krajín.

2. Zostane otvorená na podpis členským krajinám Únie na ochranu priemyslového vlastníctva do 31. decembra 1958 alebo do nadobudnutia svojej účinnosti, ak k nemu dôjde pred týmto dňom.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci túto Dohodu podpísali.

Dané v Nice v jedinom vyhotovení 15. júna 1957.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.

*) Touto peňažnou jednotkou je frank o 100 centimoch, o váhe 10/31 gramov a o rýdzosti 0,900.