Vyhláška č. 60/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku.

(v znení č. 39/1978 Zb.)

Čiastka 35/1963
Platnosť od 29.07.1963 do30.12.2002
Účinnosť od 01.04.1978 do30.12.2002
Zrušený 54/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa ustanovenia článku 21 odsek 1 vstúpila Dohoda v platnosť 8. júla 1963.

60

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. júla 1963

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku

Dňa 16. októbra 1962 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku.

Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 30. januára 1963, čo bolo oznámené maďarskej strane nótou z 18. februára 1963. Prezidiálna rada Maďarskej ľudovej republiky schválila Dohodu 11. apríla 1963, čo bolo oznámené nótou z 8. júna 1963.

Podľa ustanovenia článku 21 odsek 1 vstúpila Dohoda v platnosť 8. júla 1963.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky vedené prianím umožniť za zjednodušených formalít prekračovanie československo-maďarských

štátnych hraníc občanom obidvoch štátov, ktorí bývajú v pásmach pohraničného styku, a tým upevniť a prehľbiť bratskú spoluprácu a priateľstvo ľudu oboch krajín, sa rozhodli uzavrieť dohodu o úprave pohraničného styku a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky
Jindřicha Kotala,
námestníka ministra vnútra,

vláda Maďarskej ľudovej republiky
Fóldesa László,
prvého námestníka ministra vnútra,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

ČASŤ I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

1. Za pásma pohraničného styku pozdľž československo-maďarských štátnych hraníc sa považujú oblasti široké spravidla pätnásť kilometrov na území každého štátu. Pohraničným stykom sa rozumie styk obyvateľstva oboch pásiem pohraničného styku, ktorý je upravovaný touto Dohodou.

2. Zoznam obcí, ktoré spadajú do pásiem pohraničného styku, určia príslušné orgány zmluvných strán spoločne. Do pásiem pohraničného styku spadá celý administratívny obvod obcí uvedených v zozname a tiež obce a osady, ktoré síce v zozname nie sú uvedené, ktoré však sú spravované spoločne s niektorou obcou uvedenou v zozname.

Článok 2

Pohraničného styku sa môže zúčastniť len osoba, ktorá je československým alebo maďarským štátnym príslušníkom, ktorej trvalé bydlisko je v pásme pohraničného styku niektorej zo zmluvných strán a proti ktorej niet námietok z hľadiska trestnoprávneho alebo colného.

ČASŤ II

Cestovné doklady potrebné pre pohraničný styk

Článok 3

1. Pohraničný styk sa uskutočňuje na základe pohraničných priepustiek, a to “Jednorazové pohraničné priepustky„ alebo “Stále pohraničné priepustky„. Oba druhy pohraničných priepustiek majú slovenské a maďarské znenie; ich vzory určia príslušné orgány zmluvných strán spoločne.

2. Pohraničné priepustky vydávajú príslušné orgány zmluvných strán a sú platné bez predchádzajúceho vidovania pohraničnými orgánmi druhej zmluvnej strany s výhradou ustanovenia článku 9 odseku 1.

Článok 4

1. Jednorazová pohraničná priepustka oprávňuje na jednorazový vstup do pásma pohraničného styku druhej zmluvnej strany a na návrat. Držiteľ priepustky môže prekročiť štátne hranice do štrnástich dní odo dňa vydania priepustky a je povinný sa vrátiť pred uplynutím piateho dňa odo dňa prekročenia štátnych hraníc. Platnosť jednorazovej pohraničnej priepustky nemožno predľžiť ani pokiaľ ide o deň odchodu, ani pokiaľ ide o deň návratu.

2. V prípade, že držiteľa jednorazovej pohraničnej priepustky postihne na území druhej zmluvnej strany nehoda alebo ochorenie a nemôže sa preto vrátiť pred uplynutím piateho dňa, musí pri návrate svoje oneskorenie odôvodniť a doložiť potvrdením príslušných orgánov.

3. Jednorazová pohraničná priepustka sa tej istej osobe vydáva zásadne raz za rok. V zvlášť odôvodnených prípadoch možno povoliť výnimky.

4. Osoby mladšie ako pätnásť rokov, pokiaľ ide o československých štátnych príslušníkov, a šestnásť rokov, pokiaľ ide o maďarských štátnych príslušníkov, ak cestujú s rodičmi alebo osvojiteľmi, sú zapísané v jednorazovej pohraničnej priepustke svojich rodičov alebo osvojiteľov; ak cestujú samostatne, vydá sa im priepustka opatrená fotografiou.

Článok 5

1. Jednorazovú pohraničnú priepustku možno vydať osobe, ktorá má v úmysle ustanoviť sa na vybavenie osobných záležitostí na úrady alebo orgány v pásme pohraničného styku druhej zmluvnej strany, a to buď na jej vlastnú žiadosť alebo na predvolanie či pozvanie týchto úradov alebo orgánov.

2. Jednorazovú pohraničnú priepustku možno tiež vydať osobe, ktorá má v úmysle vykonať v pásme pohraničného styku druhej zmluvnej strany návštevu z rodinných dôvodov, najmä pokiaľ v okruhu jej príbuzných alebo príbuzných jej manžela, ako aj osôb im blízkych (rodičia, deti, súrodenci, súrodenci rodičov, prarodičia, vnuci, osvojitelia a osvojenci), ktorí bývajú v pásme pohraničného styku druhej zmluvnej strany, dôjde k uzavretiu sobáša, k narodeniu dieťaťa, k úmrtiu alebo k vážnemu ochoreniu. V týchto prípadoch môže sa jednorazová pohraničná priepustka vydať nielen žiadateľovi, ale aj jeho manželovi a ich deťom.

3. Orgány vydávajúce priepustku môžu požadovať, aby osoba žiadajúca o vydanie priepustky preukázala potvrdením úradov alebo orgánov druhej zmluvnej strany (národný výbor, rada, súd, verejná bezpečnosť, nemocnica a pod.), že existujú dôvody uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Článok 6

1. Stála pohraničná priepustka sa vydáva osobám, ktoré vykonávajú pracovné úkony v pásme pohraničného styku druhej zmluvnej strany alebo sú tam zamestnané. Vydáva sa s platnosťou najviac na dobu dvanásť mesiacov. Stála pohraničná priepustka oprávňuje na opätovný pobyt v pásme pohraničného styku druhej zmluvnej strany vždy najviac po dobu šiestich dní, nepočítajúc do toho deň prekročenia štátnych hraníc pri odchode. Vo výnimočných prípadoch môžu orgány vydávajúce priepustku povoliť predľženie neprerušeného pobytu najviac na dobu šesťdesiatich dní.

2. Stála pohraničná priepustka vydaná za účelom používania ciest a pozemkov na území druhej zmluvnej strany oprávňuje na opätovný pobyt v pásme pohraničného styku druhej strany vždy najviac na dobu jedného kalendárneho dňa. Na dlhší pobyt oprávňuje táto priepustka iba vo výnimočných a naliehavých prípadoch, na ktorých sa dohodnú hraniční splnomocnenci zmluvných strán.

Článok 7

1. Stála pohraničná priepustka sa vydáva len na žiadosť zamestnávateľa. Ak zanikne pracovný pomer, ktorým je vydanie priepustky odôvodnené, zamestnávateľ je povinný zamestnancovi priepustku odobrať a vrátiť ju orgánu, ktorý ju vydal.

2. Orgány vydávajúce pohraničné priepustky vopred upovedomia príslušné orgány druhej zmluvnej strany o každej žiadosti o vydanie stálej pohraničnej priepustky, ak majú v úmysle priepustku vydať. Upovedomenie bude obsahovať tieto údaje: meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko a dôvody pre vydanie priepustky. Priepustka sa nevydá, ak orgány druhej zmluvnej strany v lehote pätnástich dní odo dňa, keď sa im upovedomenie doručilo, oznámia, že s vydaním priepustky nesúhlasia. Na predľženie platnosti priepustky netreba súhlas orgánov druhej zmluvnej strany.

3. Príslušné orgány každej zo zmluvných strán sú povinné vydanú priepustku zrušiť, ak zanikne niektorá z podmienok pre jej vydanie alebo ak jej držiteľ už nesplňuje podmienky uvedené v článku 2 tejto Dohody.

4. Príslušné orgány každej zo zmluvných strán sú povinné na prianie orgánov druhej zmluvnej strany vydanú priepustku zrušiť alebo ju znovu nevydať.

5. Spolupráca príslušných orgánov zmluvných strán pri vykonávaní ustanovení odseku 1, 2 a 3 tohto článku sa podľa potreby uskutočňuje prostredníctvom hraničných splnomocnencov.

ČASŤ III

Pravidlá pohraničného styku

Článok 8

1. Pohraničná priepustka oprávňuje držiteľa na prekročenie štátnych hraníc iba na hraničnom priechode v nej vyznačenom a na pobyt na miestach v nej uvedených. Hraničný priechod sa určí tak, aby bol čo najbližšie k miestu, do ktorého je pohraničná priepustka vystavená.

2. V odôvodnených prípadoch možno v pohraničnej priepustke vyznačiť viac hraničných priechodov.

3. Zoznam hraničných priechodov, ich druhy a rozmiestnenie, ako aj dobu, v ktorej možno na jednotlivých hraničných priechodoch štátne hranice prekračovať, spoločne určia príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 9

1. V odôvodnených prípadoch a na predbežnú žiadosť môžu pohraničné orgány zmluvných strán povoliť prekročenie štátnych hraníc mimo hraničného priechodu. V takých prípadoch treba pohraničnú priepustku odovzdať na vidovanie pohraničným orgánom druhej zmluvnej strany.

2. V jednorazovej pohraničnej priepustke možno uviesť jednu alebo dve vedľa seba ležiace obce, kam môže držiteľ priepustky cestovať. Výnimočne možno uviesť aj viac obcí, ak nie sú od seba vzdialené viac ako štyridsať kilometrov za predpokladu, že pri cestovaní sa neprekročí pásmo pohraničného styku.

Článok 10

1. Držiteľ pohraničnej priepustky je po dobu pobytu na území druhej zmluvnej strany povinný zachovávať platné právne predpisy krajiny pobytu, najmä predpisy týkajúce sa cudzincov.

2. Výhodu zúčastňovať sa na pohraničnom styku možno odňať osobám:

a) proti ktorým majú príslušné orgány druhej zmluvnej strany námietky z hľadiska trestnoprávneho alebo colného,

b) ktoré po dobu pobytu na území druhej zmluvnej strany z vlastnej viny nedodržali povinnosti určené na základe tejto Dohody.

ČASŤ IV

Colné ustanovenia

Článok 11

1. Tovar možno v rámci pohraničného styku prevážať cez štátne hranice iba po colnej ceste.

2. Držiteľ stálej pohraničnej priepustky môže bez vývozného alebo dovozného povolenia a bez cla a iných poplatkov vyviezť, prípadne doviezť:

a) potraviny, lieky a tabakové výrobky v určenom množstve,

b) náradie potrebné pre výkon povolania alebo uložených prác, pokiaľ je výslovne uvedené v priepustke, a

c) naturálnu mzdu za vykonanú prácu na základe potvrdenia zamestnávateľa a príslušného miestneho orgánu.

3. Držiteľ jednorazovej pohraničnej priepustky môže vziať so sebou cestovné potreby, potraviny, tabakové výrobky a darčekové predmety v určenom množstve.

4. Osoby, ktoré používajú pozemky v pásme pohraničného styku druhej zmluvnej strany, môžu bez povolenia a bez cla a iných poplatkov prevážať úrodu z týchto pozemkov a prostriedky na obrábanie pozemkov.

5. Predpisy zakazujúce a obmedzujúce výmenu tovaru a vývoz alebo dovoz hodnôt podliehajúcich devízovým predpisom sa vzťahujú aj na pohraničný styk.

6. Množstvo a druhy predmetov, ktoré môžu prevážať cez štátne hranice osoby zúčastňujúce sa na pohraničnom styku, spoločne určia príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 12

1. Účastník pohraničného styku môže ďalej previezť:

a) osobné alebo nákladné motorové vozidlo, motocykel, cestovný bicykel, traktor, záprah, prípadne s vlekmi a s pracovnými strojmi a iné vozidlo bez zloženia colnej zábezpeky a bez záznamu, ak je dopravný prostriedok zapísaný v jeho pohraničnej priepustke,

b) pohonné hmoty v nádrži, pevne spojenej s vozidlom, výstroj vozidla, ako aj pracovného stroja, náhradné diely a krmivo; to všetko v potrebnom množstve.

2. Lehota spätného dovozu vozidiel, záprahov a strojov uvedených v odseku 1, písmeno a) je zhodná s dobou platnosti pohraničnej priepustky.

3. Motorové vozidlá, ktoré sa používajú v rámci pohraničného styku, podliehajú poisteniu z povinného ručenia a iným platným predpisom.

Článok 13

1. V prípade nevyhnutnej potreby možno cez štátne hranice prevádzať domáce zvieratá (s výnimkou hydiny) na pastvu alebo na napájanie v pásme pohraničného styku druhej zmluvnej strany. V tomto prípade možno štátne hranice prekračovať iba na miestach a v čase, na ktorých sa dohodli pohraničné orgány zmluvných strán.

2. Domáce zvieratá, ktoré sa prevádzajú cez štátne hranice, musia byť zapísané v osvedčení, v ktorom je potrebné uviesť meno vlastníka, počet zvierat, ich druh, pohlavie a zvláštne znaky, ako aj dôvod prechodu štátnych hraníc. Osvedčenie vystavuje miestny národný výbor alebo rada príslušné podľa bydliska vlastníka; sprievodca musí mať stálu pohraničnú priepustku.

Článok 14

Zabehnuté domáce zvieratá môžu sa priviesť späť cez štátne hranice bez cla a poplatkov, pokiaľ sa k nim preukáže vlastnícke právo.

ČASŤ V

Osobitné ustanovenia

Článok 16

Účastníkom pohraničného styku môžu sa prideľovať platidlá druhého štátu na krytie nutných výdavkov pri pobyte v pásme pohraničného styku druhej zmluvnej strany v množstve, ktoré je primerané účelu a dľžke trvania pobytu. Podrobnosti určia príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 17

V prípade dôležitého hospodárskeho záujmu jednej alebo obidvoch zmluvných strán príslušné orgány zmluvných strán sa môžu dohodnúť na užívaní ciest, pozemkov alebo zariadení, ktoré sú v pásme pohraničného styku druhej zmluvnej strany. Ak to bude potrebné, môžu ustanoviť pre toto užívanie osobitné podmienky.

Článok 18

Telesné pozostatky osôb, ktoré zomreli v pásmach pohraničného styku a majú byť pochované v pásme pohraničného styku druhej zmluvnej strany, sa prepravujú za zjednodušených formalít na základe úradného lekárskeho osvedčenia vydaného príslušným zdravotníckym orgánom. Zjednodušenie sa nevzťahuje na prepravu telesných pozostatkov v tých prípadoch, keď smrť nastala v dôsledku nákazlivej choroby.

ČASŤ VI

Záverečné ustanovenia

Článok 19

Zmluvné strany môžu v prípade nevyhnutnej potreby z dôvodu ochrany zdravotnej, veterinárnej a ochrany rastlín dočasne obmedziť výhody poskytované podľa tejto Dohody. Tieto obmedzenia sa pokiaľ možno vopred prejednajú s príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany. Len čo dôvody obmedzenia zaniknú, budú sa výhody, po predchádzajúcom upovedomení príslušných orgánov druhej zmluvnej strany, poskytovať opäť v plnom rozsahu.

Článok 20

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať, ktoré ich orgány sú príslušné na vykonávanie jednotlivých ustanovení tejto Dohody a budú si oznamovať prípadné zmeny.

Článok 21

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán. Vstúpi v platnosť tridsať dní odo dňa, keď si obidve strany navzájom písomne oznámia toto schválenie.

2. Vstupom tejto Dohody v platnosť stráca platnosť Dohoda medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave pohraničného styku podpísaná v Bratislave 7. apríla 1952.

3. Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov odo dňa vstupu v platnosť a jej platnosť sa bude predlžovať vždy na ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím práve prebiehajúceho päťročného obdobia.

Táto Dohoda bola podpísaná v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a maďarskom, pričom obidve znenia sú rovnako platné.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

V Prahe 16. októbra 1962.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

J. Kotal v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky:

Födes László v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.