Nariadenie vlády č. 33/1963 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vyčleňujú niektoré organizácie a zariadenia z riadenia národných výborov

Čiastka 18/1963
Platnosť od 13.04.1963 do31.08.1972
Účinnosť od 15.04.1963 do31.08.1972
Zrušený 37/1972 Zb.

OBSAH

33

VLÁDNE NARIADENIE

z 12. apríla 1963,

ktorým sa vyčleňujú niektoré organizácie a zariadenia z riadenia národných výborov

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 11 zákona č. 32/1963 Zb. o organizácii riadenia poľnohospodárstva:


§ 1

(1) Z riadenia okresného národného výboru sa vyčleňujú okresné veterinárne zariadenia, okresné poľnohospodárske strojové počtovnícke stanice a okresné stredisko prípravy poľnohospodárskych investícií a podriaďujú sa výrobnej poľnohospodárskej správe zriadenej pre okres, v ktorom má táto organizácia (zariadenie) svoje sídlo.

(2) Z riadenia Západoslovenského krajského národného výboru sa vyčleňuje krajská poľnohospodárska strojová počtovnícka stanica a podriaďuje sa výrobnej poľnohospodárskej správe zriadenej pre okres Bratislava-okolie.

§ 2

Z riadenia krajských národných výborov sa vyčleňujú krajské podniky poľnohospodárskej techniky, krajské podniky poľnohospodárskych meliorácií, krajské poľnohospodárske projektové ústavy a krajské veterinárne zariadenia (vrátane kafilérií) a podriaďujú sa Ministerstvu poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. aprílom 1963.


Široký v. r.