45

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 1. júna 1963

o povinných a pracovných výtlačkoch

Ministerstvo školstva a kultúry v dohode s ministerstvami spotrebného priemyslu, vnútra a financií ustanovuje podľa § 4 zákona č. 94/1949 Zb. o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií, podľa § 2 zákona čís. 184/1950 Zb. o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Povinnosť odovzdať výtlačky na účely podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na tlačoviny (odsek 2) vydané alebo vytlačené

a) v Československej socialistickej republike,

b) v cudzine, ak má nakladateľ (vydavateľ) sídlo v Československej socialistickej republike.

(2) Tlačovinou podľa tejto vyhlášky sa rozumejú najmä knihy, hudobniny a iné neperiodické publikácie,*) noviny a časopisy,**) rozmnožené tlačou alebo iným podobným spôsobom, ako aj ďalšie druhy tlačovín podľa dohody medzi ministerstvami školstva a kultúry a spotrebného priemyslu.

(3) Povinnosť podľa tejto vyhlášky sa nevzťahuje na

a) tlačoviny, ktoré slúžia hospodárskym a spoločenským potrebám (vzorníky, cenníky, blankety, rodinné oznámenia a pod.), ak obsahujú výlučne iba údaje zhodujúce sa s účelom tlačoviny,

b) zbierky obežníkov určené pre vnútornú potrebu a obsahujúce iba pokyny úradov, iných orgánov štátnej správy a podnikov, ako aj na úradné spisy a ich súčasti,

c) tlačoviny slúžiace vnútornej alebo odbytovej potrebe podnikov,

d) tlačoviny rozmnožené písacím strojom alebo rozmnožovacím strojom,***)

e) cenné papiere a cenné známky každého druhu.

§ 2

Pretlač

(1) Pri každom vydaní neperiodickej publikácie je nakladateľstvo oprávnené vytlačiť nad určený náklad 100 výtlačkov (tzv. pretlač) určených na bezplatné použitie ako

a) povinné výtlačky podľa § 3,

b) pracovné výtlačky podľa § 4.

(2) Do pretlače sa nezapočítavajú autorské výtlačky.)

(3) Výšku pretlače pri novinách a časopisoch určí Československé ústredie knižnej kultúry na návrh vydavateľa.

§ 3

Povinné výtlačky

(1) Dva povinné výtlačky všetkých tlačovín dostane Československé ústredie knižnej kultúry v Prahe a Štátna knižnica ČSSR v Prahe, jeden výtlačok Matica slovenská v Martine.

(2) Okrem výtlačkov uvedených v odseku 1 dostane Československé ústredie knižnej kultúry v Prahe ďalšie dva povinné výtlačky tlačovín vydaných v českých krajoch.

(3) Popri príjemcoch uvedených v odseku 1 dostane Slovenské ústredie knižnej kultúry v Bratislave tri povinné výtlačky tlačovín vydaných na Slovensku.

(4) Po jednom výtlačku všetkých tlačovín s výnimkou

a) pohľadníc,

b) učebných osnov,

c) dvojrozmerných učebných pomôcok,

d) učebných textov rozmnožovaných iba pre potrebu jednotlivých škôl,

e) krajskej a miestnej tlače (krajských a okresných novín a závodných časopisov)

dostanú ďalej:

1. Štátna vedecká knižnica v Plzni,

2. Krajská knižnica v Českých Budějoviciach,

3. Štátna vedecká knižnica v Liberci,

4. Štátna vedecká knižnica v Hradci Králové,

5. Štátna vedecká knižnica v Brne,

6. Štátna vedecká knižnica v Olomouci,

7. Štátna vedecká knižnica v Ostrave,

8. Univerzitná knižnica v Bratislave,

9. Krajská knižnica v Banskej Bystrici,

10. Štátna vedecká knižnica v Košiciach,

11. Základná knižnica Československej akadémie vied v Prahe,

12. Knižnica Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

(5) Povinný výtlačok novín a časopisov včítane krajskej a miestnej tlače dostane ďalej Knižnica Národného múzea v Prahe.

(6) Príjemcovia uvedení v odseku 4 pod č. 1 až 10 dostanú ďalej po jednom povinnom výtlačku krajskej a miestnej tlače vydanej na území príslušného kraja.

(7) Československé ústredie knižnej kultúry určí, ktorým ďalším orgánom a inštitúciám sa majú zasielať povinné výtlačky tlačovín.

(8) Celkový počet povinných výtlačkov neperiodických publikácií nesmie prekročiť 55 výtlačkov pri jednom vydaní.

§ 4

Pracovné výtlačky neperiodických publikácií

(1) Pracovné výtlačky neperiodických publikácií sú určené pre potrebu nakladateľstiev

a) na recenzovanie, pre členov edičných rád, na propagáciu a pod.,

b) na výmenu s ostatnými nakladateľstvami v tuzemsku a v zahraničí,

c) pre archív nakladateľstiev,

d) pre nadriadený orgán nakladateľstva,

e) pre vedúcich pracovníkov nakladateľstiev vo funkciách, ktoré určí Československé ústredie knižnej kultúry.

(2) Celkový počet pracovných výtlačkov nesmie prevýšiť pri jednej publikácii 45 výtlačkov, pri vydaní v náklade nižšom ako 1000 výtlačkov 4,5 % z nákladu; ich počet smie sa zvýšiť len o nevyčerpané povinné výtlačky (§ 3 ods. 7).

(3) Nakladateľstvo je povinné viesť evidenciu o hospodárení s pracovnými výtlačkami podľa pokynov Československého ústredia knižnej kultúry.

§ 5

Pracovné výtlačky novín a časopisov

Rozdeľovník pracovných výtlačkov novín a časopisov každoročne na návrh vydavateľa určí Československé ústredie knižnej kultúry.

§ 6

Spoločné ustanovenia

(1) Povinné výtlačky tlačovín vytlačených v Československej socialistickej republike zasiela príjemcom uvedeným v § 3 ods. 1 až 6 tlačiareň na náklad a z bilančnej kvóty papiera nakladateľstva (vydavateľa); ostatné povinné a pracovné výtlačky (vrátane tlačovín vytlačených v cudzine) dodáva príjemcom nakladateľstvo (vydavateľ).

(2) Tlačiarne sú povinné zasielať príjemcom povinné výtlačky najneskoršie súčasne s odoslaním prvých výtlačkov z tlačiarne; výtlačky musia byť bezchybné a ak náklad obsahuje aspoň sčasti viazané výtlačky, musí byť dodaný výtlačok viazaný.

(3) Ak sa publikácia vydáva v niekoľkých jazykových verziách, zasielajú sa povinné výtlačky podľa § 3 ods. 1 vo všetkých jazykových verziách; inak sa zasiela povinný výtlačok len jednej jazykovej verzie, a to jazykove najprístupnejší.

(4) Ak nedostanú príjemcovia uvedení v § 3 ods. 1 až 6 povinný výtlačok najneskoršie so začatím verejného rozširovania publikácie, majú právo si ho obstarať na náklad organizácie, ktorá je povinná výtlačok dodať.

(5) Príjemcom uvedeným v § 3 ods. 1 až 3 sú tlačiarne povinné zasielať do piateho dňa každého mesiaca výkazy tlačovín, ktoré vytlačili v uplynulom mesiaci. Nakladateľstvá sú povinné tým istým príjemcom v rovnakej lehote zasielať zoznamy neperiodických publikácií, ktoré vydali v uplynulom mesiaci.


§ 7

Záverečné ustanovenia

(1) Zrušujú sa

a) vyhláška č. 62/1950 Ú. l. I. (č. 96/1950 Ú. v.) o povinných výtlačkoch a ich odovzdávaní pre potrebu úradnú alebo študijnú,

b) ustanovenie § 3 ods. 2 vyhlášky č. 39/1951 Ú. l. I. (č. 58/1951 Ú. v.), ktorou sa vydávajú tlačové predpisy v znení vyhlášky č. 191/1951 Ú. l. I. (č. 232/1951 Ú. v.),

c) ustanovenie § 10 ods. 1 vyhlášky č. 97/1956 Ú. l. (Ú. v.) o úprave autorských odmien za literárne diela.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Kahuda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Ustanovenie § 1 ods. 1 zákona č. 94/1949 Zb. o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií.

**) Časopisom sa rozumie tlačovina vydávaná najmenej dvakrát ročne pod rovnakým názvom a v schválenom programe, v úprave typickej pre tento druh tlačovín [§ 1 ods. 3 vyhl. č. 39/1951 Ú. l. I. (č. 58/1951 Ú. v.), ktorou sa vydávajú tlačové predpisy].

***) Ustanovenie § 9 ods. 3 vyhlášky č. 192/1958 Ú. l. (Ú. v.) o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o opatreniach týkajúcich sa tlačiarskych a rozmnožovacích strojov a zariadení.

) Ustanovenie § 10 ods. 2 až 5 vyhlášky č. 97/1956 Ú. l. (Ú. v.) o úprave autorských odmien za literárne diela.