Vyhláška č. 67/1963 Zb.Vyhláška ministra dopravy o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaným do pracovného pomeru v železničnej doprave náborom vykonávaným národnými výbormi

Čiastka 39/1963
Platnosť od 07.09.1963 do30.04.1974
Účinnosť od 07.09.1963 do30.04.1974
Zrušený 33/1974 Zb.

67

VYHLÁŠKA

ministra dopravy

zo 14. augusta 1963

o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaným do pracovného pomeru v železničnej doprave náborom vykonávaným národnými výbormi

Ministerstvo dopravy v dohode so Štátnou plánovacou komisiou, s Ministerstvom financií a Ústredným výborom Odborového sväzu zamestnancov dopravy a spojov ustanovuje podľa § 18 vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily:


§ 1

1. Pre pracovníkov získaných náborom podľa § 10 až 19 vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb. národnými výbormi do pracovného pomeru v železničnej doprave platí vyhláška č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia okresných národných výborov v rozsahu vymedzenom v prílohách tejto vyhlášky.

2. S pracovníkmi získanými náborom vykonávaným národnými výbormi pre železničnú dopravu budú uzavierať pracovné zmluvy okresné národné výbory, prípadne podľa ich splnomocnenia miestne a mestské národné výbory.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister dopravy:

Vokáč v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 67/1963 Zb.

Určenie výšky poskytovaných náležitostí a podrobnosti podmienok ich priznania pracovníkom, ktorí vstupujú do pracovného pomeru v železničnej doprave

A. Náborový príspevok

1. Pracovníci, ktorí majú nárok na náborový príspevok a nastupujú do zamestnania v železničnej doprave v iných krajoch [§ 4 ods. 1 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.)] pri záväzku na dobu časovo neobmedzenú, dostanú náborový príspevok vo výške Kčs 600,-, a to Kčs 300,- pri nástupe do zamestnania a ďalších Kčs 300,- po odpracovaní 1 roka.

2. Organizácie železničnej dopravy po dohode s krajským národným výborom môžu pre pracovníkov, ktorí nastúpia za podmienok ustanovených v odseku 1 do zamestnania v organizáciách v rámci kraja [§ 4 ods. 2 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.)], určiť náborový príspevok až do výšky príspevkov uvedených v bode 1.

B. Príspevok na zapracovanie

Pracovníci, ktorí majú nárok na príspevok na zapracovanie [§ 5 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.)], dostanú príspevok na zapracovanie, a to:

a) pracovníci železničnej prevádzky vo výške Kčs 200,- mesačne po dobu, kým budú pridelení samostatne vykonávať prácu, na ktorú sa zapracúvajú, najviac však na dobu 3 mesiacov;

b) ostatní pracovníci

pri práciv časovej mzdev úkolovej mzde
v 1. mesiaci Kčs 150,- Kčs 300,-
v 2. mesiaci Kčs 100,- Kčs 200,-
v 3. mesiaci -Kčs 100,-

C. Náborový príspevok a príspevok na zapracovanie nepatrí pracovníkom získaným do pracovného pomeru na dobu časovo obmedzenú.

D. Pracovníci získaní týmto spôsobom do pracovného pomeru v železničnej doprave sa stávajú jej pracovníkmi so všetkými právami.

Príloha 2 vyhlášky č. 67/1963 Zb.

VZOR PRACOVNEJ ZMLUVY uzavieranej okresnými národnými výbormi s pracovníkmi získanými náborom podľa ustanovení § 10 až 19 vl. nar. č. 92/1958 Zb. do pracovného pomeru v železničnej doprave

Vzor 02