Vyhláška č. 96/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vykonávajú niektoré organizačné opatrenia v odbore štátnych notárstiev

(v znení č. 56/1978 Zb.)

Čiastka 54/1963
Platnosť od 14.12.1963
Účinnosť od 01.07.1978

OBSAH

96

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti

z 12. decembra 1963,

ktorou sa vykonávajú niektoré organizačné opatrenia v odbore štátnych notárstiev

Ministerstvo spravodlivosti ustanovuje podľa § 5 a 101 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notárskeho poriadku):


§ 1

(1) Správu pozemkových kníh (§ 101 ods. 1 notárskeho poriadku) vedie

a) Štátne notárstvo pre Prahu 1 aj pre územné obvody štátnych notárstiev pre Prahu 2 až 10, Štátneho notárstva Praha-východ a Štátneho notárstva Praha-západ,

b) Štátne notárstvo Plzeň-mesto aj pre územné obvody Štátneho notárstva Plzeň-sever a Štátneho notárstva Plzeň-juh,

c) Štátne notárstvo Brno-mesto aj pre územný obvod Štátneho notárstva Brno-vidiek,

(2) Správu železničných kníh vedie

a) Štátne notárstvo pre Prahu 1 pre územné obvody štátnych notárstiev pre Prahu 1 až 10 a štátnych notárstiev Stredočeského, Juhočeského, Západočeského, Severočeského a Východočeského kraja, ako aj pre hlavné trate na území Juhomoravského a Severomoravského kraja;

b) Štátne notárstvo Brno-mesto pre územné obvody štátnych notárstiev Juhomoravského a Severomoravského kraja, s výnimkou tratí uvedených pod písmenom a);

(3) Správu pozemnoknižných vložiek zemských dosák vedie

a) Štátne notárstvo pre Prahu 1 pre územné obvody štátnych notárstiev pre Prahu 1 až 10 a štátnych notárstiev Stredočeského, Juhočeského, Západočeského, Severočeského a Východočeského kraja;

b) Štátne notárstvo Brno-mesto pre územné obvody štátnych notárstiev Juhomoravského a Severomoravského kraja.

§ 2

Veci úschov (§ 66 až 78 notárskeho poriadku) obstaráva Štátne notárstvo pre Prahu 2 aj pre územné obvody štátnych notárstiev pre Prahu 1 a 3 až 10.

§ 3

Mimo svojho sídla sú umiestnené

a) Štátne notárstvo v Semiloch - dočasne v Jilemnici;


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


Minister:

dr. Neuman v. r.