Zákon č. 74/1963 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied

Čiastka 42/1963
Platnosť od 05.10.1963 do31.03.2002
Účinnosť od 18.04.1995 do31.03.2002
Zrušený 133/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Funkčné obdobie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied, ktoré bolo zvolené podľa § 15 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied na 23. valnom zhromaždení Slovenskej akadémie vied, predlžuje sa do zvolenia nového predsedníctva valný...

74

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 23. septembra 1963

o Slovenskej akadémii vied

Slovenská národná rada sa preto uzniesla na tomto zákone:


Prvá časť

Postavenie a úlohy Slovenskej akadémie vied

§ 1

Slovenská akadémia vied (ďalej len „akadémia“) je právnická osoba; akadémia je rozpočtová organizácia. Sídlom akadémie je Bratislava.

§ 2

(1) Úlohou Akadémie je v rámci celkovej koncepcie vedy organizovať a zabezpečovať tvorivú účasť slovenskej vedy na rozvoji teoretického bádania a vedeckej tvorby tak, aby pri plnení perspektívnych, hospodársky a spoločensky dôležitých úloh základného výskumu v prírodných, technických a spoločenských vedách vychádzala z potrieb vývinu spoločnosti.

(2) Akadémia svoje úlohy plní najmä tým, že

a) zúčastňuje sa na vytváraní celkovej koncepcie rozvoja vedy a celoštátnych plánov vedeckovýskumných prác základného výskumu; zabezpečuje a kontroluje ich plnenie na Slovensku,

b) vedecky a metodicky usmerňuje a koordinuje prácu všetkých vedeckých pracovísk a vysokých škôl v oblasti základného výskumu na Slovensku, orientuje ich na hlavné úlohy v súlade so štátnym dlhodobým plánom rozvoja vedy a techniky, stará sa o zvyšovanie ich úrovne a o najúčelnejšie využívanie všetkých síl a prostriedkov,

c) vyhľadáva a vychováva, najmä v spolupráci s vysokými školami, pre potreby vedeckých pracovísk, ako aj pre potreby praxe vysokokvalifikovaných a svojej vlasti oddaných vedeckých pracovníkov a pomáha vysokým školám v ich pedagogickej činnosti,

d) zverejňuje výsledky svojej činnosti a prispieva k popularizácii výsledkov výskumu,

(3) Akadémia je oprávnená vyžadovať v oblasti základného výskumu od vysokých škôl a ostatných vedeckovýskumných pracovísk potrebné podklady a informácie, dávať týmto školám a pracoviskám na Slovensku podnety pre ich vedeckú činnosť a na prehlbovanie vzájomnej spolupráce; o tom treba upovedomiť nadriadený orgán vedeckovýskumného pracoviska. Akadémia môže podľa potreby dávať týmto pracoviskám, prípadne ich nadriadeným orgánom odporúčanie na uskutočnenie vhodných opatrení; pracoviská, prípadne ich nadriadené orgány sú povinné takéto odporúčania prerokúvať a svoje stanovisko oznámiť Akadémii. Akadémia je ďalej oprávnená vyžadovať potrebné informácie aj od štátnych a hospodárskych orgánov a organizácií, ako aj od spoločenských organizácií.

§ 3

(1) V zásadných vedeckých otázkach je Akadémia hlavným poradcom vlády Slovenskej republiky a jej orgánov.

(2) Za svoju činnosť Akadémia zodpovedá vláde Slovenskej republiky; podáva jej o tejto činnosti každoročne správu.

§ 4

(1) Akadémia uzaviera zmluvy o medzinárodnej spolupráci v oblasti vedeckej činnosti.

(2) Právo hospodárenia so zvereným majetkom štátu vykonávajú v mene akadémie jej organizačné útvary.

§ 5

Akadémii prislúcha právo udeľovať vedecké hodnosti. O podrobnostiach platia osobitné predpisy.

§ 6

K akadémii sa môžu pridružiť vedecké spoločnosti; o tom rozhoduje Predsedníctvo Akadémie.

§ 7

Akadémia je oprávnená v rámci svojej pôsobnosti vydávať periodické a neperiodické publikácie a vybudovať pre tento účel vydavateľský podnik.

Druhá časť

Členovia Akadémie

§ 8

Členmi Akadémie sa môžu stať vynikajúci vedci, pôsobiaci na Slovensku, ktorí sú oddaní vlasti a aktívne prispievajú k výstavbe novej spoločnosti, a to

a) riadnymi členmi - akademikmi - vedci, ktorí obohatili vedu prácami obzvlášť veľkého významu,

b) členmi korešpondentmi - vedci, ktorí obohatili vedu významnými prácami.

§ 9

Členov Akadémie vymenúva vláda Slovenskej republiky spravidla na základe voľby, ktorú vykonáva valné zhromaždenie členov Akadémie alebo na návrh Predsedníctva Akadémie.

§ 10

(1) Akademici a členovia korešpondenti sú povinní tvorivým spôsobom pracovať vo svojich vedných odboroch, napomáhať pri realizácii výsledkov vedeckého výskumu, zúčastňovať sa na činnosti Akadémie, plniť úlohy, ktoré im Akadémia uložila a svedomite vykonávať funkcie, do ktorých boli zvolení.

(2) Akademici a členovia korešpondenti dostávajú pravidelnú mesačnú odmenu vo výške určenej vládou Slovenskej republiky.

§ 11

Člen Akadémie stráca členstvo rozhodnutím vlády Slovenskej republiky na základe jej vlastného uváženia alebo na základe návrhu valného zhromaždenia členov Akadémie, ak sa spreneveril vede, štátu, veci mieru a socializmu alebo ak bol odsúdený na trest straty čestných titulov a vyznamenaní, alebo ak sústavne a bez náležitého dôvodu neplní úlohy vyplývajúce z jeho členstva v Akadémii (§ 10 ods. 1).

Tretia časť

Orgány Akadémie

§ 12

(1) Najvyšším orgánom Akadémie je valné zhromaždenie členov Akadémie,

(2) Valné zhromaždenie rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa úloh Akadémie a o zásadných organizačných otázkach, najmä:

a) určuje hlavné smery činnosti a ďalšieho rozvoja Akadémie podľa zásad schválených valným zhromaždením členov Československej akadémie vied, ako aj podľa osobitných potrieb hospodárskej a kultúrnej výstavby Slovenska a vytyčuje hlavné úlohy pre činnosť svojich vedeckovýskumných pracovísk,

b) určuje, pre ktoré vedné odbory sa ustanovujú vedecké kolégiá,

c) prerokúva a schvaľuje správu Predsedníctva o činnosti Akadémie,

d) na návrh Predsedníctva Akadémie volí členov Akadémie (§ 9); na návrh Predsedníctva rozhoduje aj o podaní návrhu na stratu členstva v Akadémii (§ 11);

(3) Valné zhromaždenie sa schádza spravidla raz ročne; zvoláva ho Predsedníctvo Akadémie. Na valné zhromaždenie môže Predsedníctvo prizvať predsedov vedeckých kolégií, vedúcich vedeckých pracovísk, prípadne aj iných vedeckých pracovníkov, ktorí nie sú členmi Akadémie. Hlasovacie právo na valnom zhromaždení majú členovia Akadémie.

§ 13

(1) Na čele Akadémie je predseda Akadémie, ktorého na návrh Rady vedcov Akadémie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky z členov Predsedníctva Akadémie. Predseda Akadémie je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde Slovenskej republiky.

(2) Ústredným riadiacim orgánom Akadémie je Predsedníctvo Akadémie. Predsedníctvo zodpovedá za činnosť Akadémie vláde Slovenskej republiky.

(3) Členmi Predsedníctva Akadémie sú predseda Akadémie, podpredsedovia Akadémie, ďalší členovia Predsedníctva a vedecký sekretár Akadémie. Členmi Predsedníctva Akadémie môžu byť okrem členov Akadémie aj ďalší uznávaní vedeckí pracovníci. Voľbu všetkých členov Predsedníctva Akadémie uskutočňuje Rada vedcov Akadémie, zložená z volených zástupcov pracovísk Akadémie. Podpredsedov Akadémie a vedeckého sekretára Akadémie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh Predsedníctva Akadémie.

(4) Počet podpredsedov Akadémie, ako aj počet ďalších členov Predsedníctva Akadémie určuje vláda Slovenskej republiky.

(5) Funkčné obdobie predsedu Akadémie a Predsedníctva Akadémie trvá tri roky.

§ 14

(1) Predsedníctvo Akadémie alebo predseda Akadémie môžu poveriť jednotlivých členov Predsedníctva obstarávaním určitých činností najmä poverujú podpredsedov Akadémie starostlivosťou o koordináciu a komplexnosť prác v jednotlivých oblastiach vedeckého bádania. Na zabezpečenie riadiacej a organizačnej činnosti môže Predsedníctvo Akadémie na návrh predsedu Akadémie tiež zriaďovať komisie a iné pomocné orgány.

(2) Členovia Predsedníctva Akadémie poverení určitou činnosťou podľa odseku 1 a predsedovia (vedúci) komisií a iných pomocných orgánov sú za výkon tejto činnosti zodpovední Predsedníctvu Akadémie a predsedovi Akadémie, podávajú im o nej správy a predkladajú im podľa potreby svoje návrhy.

§ 14a

(1) Predsedníctvo Akadémie sa stará o to, aby sa akademici a členovia korešpondenti tvorivým spôsobom zúčastňovali na rozvoji svojho vedného odboru, vedeckého výskumu a na realizácii výsledkov vo svojom vednom odbore a prispievali k rozvoju vedy a spoločnosti.

(2) Predsedníctvo Akadémie hodnotí činnosť akademikov a členov korešpondentov pravidelne, najmenej však v päťročných obdobiach.

(3) Na základe hodnotenia podľa odseku 2 môže Predsedníctvo Akadémie predložiť vláde Slovenskej republiky návrhy na zrušenie členstva akademika alebo člena korešpondenta, ak neplní úlohy uvedené v odseku 1 a v § 10 ods. 1.

§ 15

(1) Základnými ideovými a vedeckými orgánmi Akadémie v jednotlivých vedných odboroch sú vedecké kolégia Akadémie, zložené z členov Akadémie, riaditeľov (vedúcich) a iných pracovníkov pracovísk Akadémie, pracovníkov vysokých škôl a z ďalších vedeckých, technických a hospodárskych pracovníkov, prípadne aj iných vynikajúcich odborníkov.

(2) Predsedu a ostatných členov vedeckých kolégií na návrh predsedu Akadémie vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Akadémie, ktoré riadi ich činnosť. Predseda vedeckého kolégia zodpovedá za výkon svojej funkcie Predsedníctvu Akadémie a predsedovi Akadémie.

(3) Úlohou vedeckých kolégií je koordinovať a metodicky riadiť rozvoj príslušných vedných odborov. Pôsobnosť vedeckých kolégií bližšie vymedzia stanovy Akadémie.

§ 16

Orgány aj funkcionári Akadémie a jej pracovísk sústavne vytvárajú podmienky pre širokú účasť pracovníkov Akadémie na riadení vedeckej práce. Zásadné otázky, ktoré sa týkajú určitého vedeckého pracoviska, prerokúvajú orgány Akadémie spravidla za účasti riaditeľa (vedúceho), prípadne ďalších pracovníkov a zástupcov spoločenských organizácií príslušného pracoviska.

§ 17

Úlohy Akadémie v oblasti správnej, hospodárskej a organizačnej zabezpečuje aparát Akadémie. Predsedníctvo Akadémie určí spôsob konkrétneho riadenia aparátu Akadémie.

Štvrtá časť

Vedecké pracoviská Akadémie

§ 18

(1) Strediskami vedeckovýskumnej činnosti Akadémie sú jej vedecké pracoviská, ktoré rozvíjajú na najvyššej úrovni vedeckovýskumnú činnosť v príslušnom vednom odbore, úzko spolupracujú s vysokými školami a ostatnými vedeckovýskumnými pracoviskami, podieľajú sa na vedeckopopularizačnej a kultúrnopolitickej činnosti a prispievajú k realizácii výsledkov vedeckovýskumných prác. Postup pri zriaďovaní a zrušovaní vedeckých pracovísk Akadémie upravuje osobitný zákon.

(2) Na čele pracoviska je riaditeľ (vedúci), ktorého na návrh predsedu Akadémie vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Akadémie. Riaditeľ (vedúci) riadi všetku činnosť pracoviska a zodpovedá za ňu Predsedníctvu Akadémie a predsedovi Akadémie.

(3) Riaditeľ (vedúci) vedeckého pracoviska je povinný vytvárať na pracovisku podmienky pre širokú účasť všetkých pracovníkov na riadení vedeckej práce; za tým účelom prerokúva všetky dôležité otázky vo svojom pomocnom orgáne (ústavnej rade) a úzko spolupracuje so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi na pracovisku.

§ 19

(1) Povinnosťou vedeckých pracovníkov Akadémie je s súlade s plánmi vedeckých úloh tvorivým spôsobom prispievať k najúčinnejšiemu riešeniu teoreticky závažných a pre prax dôležitých vedeckých problémov, aktívne vedecky pracovať, neustále rozvíjať svoje teoretické znalosti i praktické skúseností, politicky sa vzdelávať a opierať sa vo svojej činnosti o kolektív spolupracovníkov vedeckí pracovníci sú povinní zúčastňovať sa na vedeckoorganizačnej práci na svojom pracovisku.

(2) Povinnosťou riaditeľa (vedúceho) vedeckého pracoviska Akadémie je vytvárať na pracovisku také podmienky, aby každý vedecký pracovník mohol v rámci uložených úloh plne rozvíjať svoje tvorivé schopnosti a zvyšovať svoju vedeckú kvalifikáciu.

(3) Práva a povinnosti pracovníkov vedeckých pracovísk Akadémie upravia pracovné poriadky.

(4) S vedeckými pracovníkmi sa dojednávajú pracovné pomery najdlhšie na päť rokov, spravidla na základe konkurzu. Pracovné pomery doterajších vedeckých pracovníkov sa upravia v zmysle tohto ustanovenia tým, že Akadémia s nimi uzavrie nové pracovné zmluvy. Ak nedôjde v lehote určenej Predsedníctvom Akadémie k dohode o uzavretí novej pracovnej zmluvy, Akadémia rozviaže z tohto dôvodu pracovný pomer výpoveďou, pokiaľ pracovný pomer neskončí iným spôsobom skôr, ako je zákonná výpovedná lehota.


Piata časť

Záverečné ustanovenia

§ 20

Podrobnejšiu úpravu organizácie, vnútornej štruktúry Akadémie a právne postavenie jej orgánov a ako aj aparátu Akadémie obsahujú stanovy Akadémie, na ktorých sa uznáša valné zhromaždenie členov Akadémie a ktoré schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

§ 20a

Funkčné obdobie doterajšieho Predsedníctva Akadémie sa končí dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 20b

(1) Právo hospodárenia k hnuteľným a nehnuteľným veciam, k majetkovým právam, ako aj iné práva a záväzky podľa osobitných predpisov1) prechádzajú 1. januárom 1993 na akadémiu.

(2) Pracoviská Česko-slovenskej akadémie vied na území Slovenskej republiky sa 1. januárom 1993 stávajú pracoviskami akadémie a riaditelia a vedecké rady týchto pracovísk sa stávajú ich riaditeľmi a vedeckými radami.

§ 21

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady číslo 1/1953 Zb. SNR o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady číslo 9/1958 Zb. SNR, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied.

§ 22

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Chudík v. r.

Poznámky pod čiarou

x) a

1) Zákon č. 599/1992 Zb., ktorým sa zrušuje Česko-slovenská akadémia vied a upravuje spôsob vyporiadania majetkových a iných práv