Vyhláška č. 7/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l. (č. 410/1953 Ú. v.) o prepravnom poriadku pre mestskú hromadnú dopravu osôb (mestský prepravný poriadok)

Čiastka 4/1963
Platnosť od 31.01.1963 do31.10.1973
Účinnosť od 31.01.1963 do31.10.1973
Zrušený 127/1964 Zb.

OBSAH

7

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojov

z 27. decembra 1962,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l. (č. 410/1953 Ú. v.) o prepravnom poriadku pre mestskú hromadnú dopravu osôb (mestský prepravný poriadok)

Ministerstvo dopravy a spojov ustanovuje podľa § 24 ods. 5 zákona č. 97/1950 Zb. o dráhach podľa § 7 vládneho nariadenia č. 36/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave podnikania v cestnej doprave:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 364/1953 Ú. l. (č. 410/1953 Ú. v.), ktorou sa vydáva prepravný poriadok pre mestskú hromadnú dopravu osôb (mestský prepravný poriadok), sa mení a doplňuje takto:

1. Ustanovenie § 10 sa doplňuje odsekom 7, ktorý znie:

(7) Vo vozidle s jednoslužnou prevádzkou je cestujúci povinný zaplatiť ihneď po nástupe do vozidla cestovné do pokladnice, prípadne sa preukázať platným predplatným lístkom alebo cestovným preukazom. Ustanovenia odsekov 3, 4, 5 vo vozidlách s jednoslužnou prevádzkou, kde cestovné lístky sa nevydávajú, neplatia.“

2. Ustanovenie § 11 ods. 1 znie:

(1) Cestujúci, ktorý si nezadovážil včas (§ 10 ods. 1) platný cestovný lístok, alebo ktorý sa nemôže pri revízii preukázať platným cestovným lístkom, predplatným lístkom alebo iným lístkom alebo iným preukazom, je povinný zaplatiť popri cestovnom ešte prirážku 30,- Kčs. Vo vozidlách s jednoslužnou prevádzkou zaplatí túto prirážku cestujúci, ktorý ihneď po nástupe preukázateľne nezaplatí tarifou určené cestovné alebo sa nepreukáže platným predplatným lístkom alebo cestovným preukazom, príp. odoberie neoprávnene a bez zaplatenia cestovný lístok tam, kde sa cestovné lístky vydávajú.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. Bouda v. r.