Nariadenie vlády č. 27/1963 Zb.Vládne nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 50 halieroch.

Čiastka 15/1963
Platnosť od 30.03.1963
Účinnosť od 30.03.1963

OBSAH

27

VLÁDNE NARIADENIE

z 15. marca 1963

o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 50 halieroch

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Zb.:


§ 1

Sústava zákonných peňazí sa doplňuje mincami po 50 halieroch.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.