Vyhláška č. 73/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

Čiastka 41/1963
Platnosť od 30.09.1963 do19.06.1977
Účinnosť od 15.10.1963 do19.06.1977
Zrušený 87/1977 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa ustanovenia článku 9 ods. 1 vstúpila Dohoda v platnosť 4. júla 1963.

73

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 17. septembra 1963

o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

Dňa 4. júna 1961 bola v Prahe podpísaná Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou.

Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 23. augusta 1961. Prezident Somálnskej republiky Dohodu ratifikoval 9. februára 1963 a predseda vlády Československej socialistickej republiky potvrdil schválenie Dohody listinou z 24. apríla 1963. Výmena listín o schválení Dohody sa uskutočnila 4. júla 1963 v Mogadiše.

Podľa ustanovenia článku 9 odsek 1 vstúpila Dohoda v platnosť 4. júla 1963.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Dr. Gregor v. r.

DOHODA
o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Somálskej republiky,

prajúc si ďalej posilniť priateľské vzťahy a podporovať hospodárske styky medzi obidvoma krajinami a usilujúc sa rozvíjať za tým účelom vzájomnú vedeckú a technickú spoluprácu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať v otázkach vedy a techniky pre svoj vzájomný prospech a s ohľadom na najúčinnejšie využitie najnovších poznatkov vedy a techniky pre hospodársky rozvoj obidvoch krajín.

Článok 2

Spolupráca vykonávaná podľa článku 1 tejto Dohody spočíva vo vedeckej a technickej pomoci, ktorú si zmluvné strany budú vzájomne poskytovať, najmä:

a) vzájomným vysielaním expertov a poradcov v oblasti vedy a techniky a

b) umožňovaním teoretického a praktického výcviku.

Článok 3

Rozsah a podmienky vedeckej a technickej spolupráce medzi obidvoma zmluvnými stranami sa dohodnú vždy na určité časové obdobie a budú ustanovené v protokole.

Článok 4

Rozsah práce expertov a poradcov, ich odmeňovanie a iné podmienky ich činnosti sa v každom jednotlivom prípade dohodnú medzi príslušnými organizáciami zmluvných strán.

Článok 5

Všetky osoby plniace svoje povinnosti na území druhej zmluvnej strany na základe tejto Dohody budú sa vo svojej činnosti spravovať podmienkami ustanovenými pre splnenie ich úloh a zdržia sa akéhokoľvek vmešovania do iných záležitostí.

Článok 6

Každá zmluvná strana poskytne na svojom území príslušníkom druhej zmluvnej strany všetku možnú podporu potrebnú na úspešné splnenie úloh, ktoré sa majú vykonávať na základe tejto Dohody.

Článok 7

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že zvláštne poznatky získané v súvislosti s plnením tejto Dohody nebudú prezradené tretej strane bez súhlasu druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Táto Dohoda sa nevzťahuje na odborníkov, technikov, pracovníkov a iný personál, ktorí vyvíjajú činnosť na území druhej zmluvnej strany v rámci jednotlivých kontraktov na dodávku tovaru uzavretých medzi zástupcami príslušných právnických a fyzických osôb obidvoch krajín.

Článok 9

1. Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o jej schválení zmluvnými stranami a jej platnosť sa skončí šesť mesiacov po tom, keď jedna zo zmluvných strán oznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel túto Dohodu vypovedať.

2. V prípade skončenia platnosti tejto Dohody sa zmluvné strany pred vypršaním jej platnosti dohodnú na spôsobe dokončenia projektov začatých podľa tejto Dohody.

Dané v Prahe 4. júna 1961 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky

F. Krajčír v. r.

Za vládu Somálskej republiky

dr. Scek Abdulle Mohamud Mohamed v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuj e slovenské znenie.