Nariadenie vlády č. 17/1963 Zb.Vládne nariadenie o zriadení Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Čiastka 9/1963
Platnosť od 25.02.1963
Účinnosť od 01.03.1963

OBSAH

17

VLÁDNE NARIADENIE

z 8. februára 1963

o zriadení Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach sa zriaďuje Prírodovedecká fakulta.


§ 2

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť 1. marcom 1963.


Široký v. r.