Zákon č. 52/1963 Zb.Zákon o Štátnej plánovacej komisii

(v znení č. 114/1965 Zb.)

Čiastka 31/1963
Platnosť od 17.07.1963 do28.04.1968
Účinnosť od 10.11.1965 do28.04.1968
Zrušený 53/1968 Zb.

52

ZÁKON

z 9. júla 1963

o Štátnej plánovacej komisii

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Štátna plánovacia komisia je ústredným orgánom vlády pre súhrnné plánovanie rozvoja národného hospodárstva.

§ 2

(1) Štátna plánovacia komisia zabezpečuje na základe sústavnej analýzy rozvoja národného hospodárstva prípravu štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva. Na tento účel

a) riadi prípravu a predkladá vláde návrhy

- dlhodobého výhľadu rozvoja národného hospodárstva,

- dlhodobých štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva a smerníc pre ich vypracovanie,

- vykonávacích štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva,

vypracované na podklade návrhov odborných ústredných orgánov vlády a návrhov plánov rozvoja jednotlivých odvetví, ktoré jej predkladajú odvetvové ústredné orgány, a návrhov plánov, ktoré jej predkladajú krajské národné výbory,

b) predkladá vláde návrhy koncepcií a zásad hospodárskej politiky, najmä

- investičnej politiky,

- rozvoja vonkajších vzťahov a zapojenia ekonomiky štátu do medzinárodnej deľby práce,

- vývoja cien a miezd,

- finančnej, úverovej a devízovej politiky,

c) predkladá vláde

- komplexné návrhy rozvoja oblasti a návrhy hlavných smerov rozmiestnenia výrobných síl,

- návrhy zásadných národohospodárskych opatrení a posudky k návrhom zásadnej povahy týkajúcim sa rozvoja národného hospodárstva, ktoré vláde predkladajú iné orgány,

- návrhy na zdokonaľovanie nástrojov plánu a ekonomických nástrojov,

d) ustanovuje metodiku vypracovania štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva.

(2) Štátna plánovacia komisia plní svoje úlohy v tesnej súdružskej spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi a s krajskými národnými výbormi za širokej aktívnej účasti pracujúcich a ich organizácií, najmä Revolučného odborového hnutia; stará sa o dosiahnutie jednoty pri plánovaní národného hospodárstva a dbá o dôsledné uplatňovanie celoštátnych hľadísk pri posudzovaní hospodárskych problémov. Krajským národným výborom pomáha pri vypracúvaní návrhov plánov rozvoja ich hospodárstiev a pri riešení zásadných problémov súvisiacich s plnením úloh komplexného rozvoja krajov. Využíva praktické skúsenosti, ktoré ústredné orgány a krajské národné výbory získali pri plánovitom riadení zverených úsekov národného hospodárstva.

(3) Štátna plánovacia komisia vo svojej práci sa opiera o spoluprácu s aktívom odborníkov vedy a praxe, do prípravy a rozpracovania otázok plánu zapája vedecké a technické inštitúcie a vysoké školy a overuje si návrhy riešenia dôležitých otázok na aktívoch, ekonomických konferenciách a priamo na pracoviskách.

(4) Štátna plánovacia komisia sa spravuje vo svojej činnosti pokynmi vlády. Právomoc Štátnej plánovacej komisie podrobnejšie vymedzujú osobitné predpisy. Tieto predpisy tiež ustanovujú, aká právomoc jej patrí len spoločne s inými ústrednými orgánmi.

§ 3

(1) Štátna plánovacia komisia sa skladá z predsedu Štátnej plánovacej komisie, ktorým je člen vlády, z námestníkov predsedu Štátnej plánovacej komisie a ďalších členov, ktorých vymenúva a odvoláva vláda. Členom Štátnej plánovacej komisie je aj predseda Slovenskej plánovacej komisie.

(2) Prácu Štátnej plánovacej komisie a jej aparátu riadi jej predseda.

(3) Pre riešenie dôležitých národohospodárskych problémov môže Štátna plánovacia komisia zriaďovať výbory.

§ 4

(1) Orgánom Slovenskej národnej rady pre otázky národohospodárskeho plánovania a oblastným orgánom Štátnej plánovacej komisie je Slovenská plánovacia komisia.

(2) Do pôsobnosti Slovenskej plánovacej komisie patrí najmä:

a) vypracúvať na základe smerníc vlády, podľa pokynov Štátnej plánovacej komisie, v spolupráci s ňou a s ministerstvami, s ostatnými komisiami Slovenskej národnej rady a jej odbormi a s krajskými národnými výbormi na Slovensku návrhy súhrnného rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v rámci dlhodobých a ročných plánov rozvoja národného hospodárstva a predkladať ich Predsedníctvu Slovenskej národnej rady a Štátnej plánovacej komisii;

b) predkladať Predsedníctvu Slovenskej národnej rady a Štátnej plánovacej komisii iniciatívne návrhy, rozbory a podklady týkajúce sa súhrnného rozvoja hospodárstva, rozvoja jednotlivých odvetví výroby, rastu hmotnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva, rozmiestnenia výrobných síl a rozvoja jednotlivých oblastí na Slovensku;

(3) Slovenská plánovacia komisia sa skladá z predsedu, ktorým je podpredseda Slovenskej národnej rady, z námestníkov predsedu Slovenskej plánovacej komisie a z ďalších členov. Členov Slovenskej plánovacej komisie volí a odvoláva Slovenská národná rada; námestníkov predsedu Slovenskej plánovacej komisie volí a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

(4) Úlohy, právomoc, zodpovednosť a spôsob činnosti Slovenskej plánovacej komisie podrobnejšie vymedzí vláda, prípadne osobitné predpisy.

§ 5

(1) Ústredné orgány, orgány Slovenskej národnej rady a krajské národné výbory napomáhajú Štátnej plánovacej komisii pri plnení jej úloh a prejednávajú s ňou všetky opatrenia zásadného rázu, pokiaľ sa dotýkajú plánovania rozvoja národného hospodárstva.

(2) Všetky štátne orgány a hospodárske organizácie sú povinné podávať Štátnej plánovacej komisii všetky údaje, zprávy a návrhy potrebné pre plnenie jej úloh, ktoré od nich požaduje.

(3) Osoby poverené Štátnou plánovacou komisiou majú pri výkone svojej pôsobnosti prístup do prevádzkových miestností a priestorov a do skladov a požívajú ochranu patriacu verejným činiteľom. Musia sa im predložiť na nahliadnutie písomnosti a iné pomôcky potrebné na splnenie ich úloh.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia obdobne pre vzájomný pomer medzi Slovenskou plánovacou komisiou a ústrednými orgánmi a štátnymi orgánmi a organizáciami na Slovensku.


§ 7

Zrušujú sa

zákon č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii v znení zákonného opatrenia č. 1/1961 Zb. a zákonného opatrenia č. 63/1962 Zb.,

vládne nariadenie č. 44/1959 Zb., ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie v znení vládneho nariadenia č. 2/1961 Zb.,

vládne nariadenie č. 3/1961 Zb., ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.