Vyhláška č. 63/1963 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška č. 199/1958 Ú. l. (Ú. v.) o príspevku na zaopatrenie a vreckovom v ústavoch sociálnej starostlivosti pre dospelých a o odmenách za pracovnú činnosť ich obyvateľov

Čiastka 37/1963
Platnosť od 23.08.1963 do30.06.1964
Účinnosť od 23.08.1963 do30.06.1964
Zrušený 102/1964 Zb.

63

VYHLÁŠKA

Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia

z 12. augusta 1963,

ktorou sa mení vyhláška č. 199/1958 Ú. l. (Ú. v.) o príspevku na zaopatrenie a vreckovom v ústavoch sociálnej starostlivosti pre dospelých a o odmenách za pracovnú činnosť ich obyvateľov

Štátny úrad sociálneho zabezpečenia po dohode s Ministerstvom financií a s Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 66 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení:


Článok 1

Vyhláška č. 199/1958 Ú. l. (Ú. v.) o príspevku na zaopatrenie a vreckovom v ústavoch sociálnej starostlivosti pre dospelých a o odmenách za pracovnú činnosť ich obyvateľov sa mení takto:

1. § 1 ods. 2 znie:

(2) Príspevok na zaopatrenie v ústavoch (ďalej len „príspevok") sa určuje až do výšky ich prevádzkových nákladov podľa hospodárskych pomerov žiadateľa o prijatie (obyvateľa ústavu) s prihliadnutím na jeho pracovné a iné zásluhy. Ak žiadateľ o prijatie (obyvateľ ústavu) nemôže zo svojho zaplatiť príspevok vo výške prevádzkových nákladov, môže sa požadovať doplatok až do tejto výšky od osôb, ktoré majú voči žiadateľovi (obyvateľovi ústavu) vyživovaciu povinnosť, a to s prihliadnutím na ich sociálne pomery a na pracovné a iné zásluhy. Z dôchodku alebo z iného pravidelného príjmu musí zostať obyvateľovi ústavu aspoň 15 %, najmenej však 50 Kčs mesačne.“

2. Ustanovenia § 1 ods. 5 a § 6 vety druhej sa zrušujú.

Článok 2

Národné výbory preskúmajú do 30. septembra 1963 príspevky na zaopatrenie platené v ústavoch sociálnej starostlivosti pre dospelých (domovy dôchodcov a ústavy pre osoby stredného veku telesne, zmyslove alebo duševne chybné) a prípadne rozhodnú o výške príspevku znovu, ak hospodárske pomery povinných osôb umožňujú platenie vyššieho príspevku než dosiaľ.


Článok 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník predsedu:

dr. John v. r.