Vyhláška č. 77/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o výkupe a využití traktorov a traktorových prívesov a návesov a poľnohospodárskych strojov trvale vyradených z prevádzky

Čiastka 43/1963
Platnosť od 07.10.1963 do30.06.1966
Účinnosť od 01.11.1963 do30.06.1966
Zrušený 38/1966 Zb.

77

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 30. septembra 1963

o výkupe a využití traktorov a traktorových prívesov a návesov a poľnohospodárskych strojov trvale vyradených z prevádzky

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje podľa § 1 zákona č. 80/1948 Zb., ktorým sa minister poľnohospodárstva splnomocňuje na opatrenia v poľnohospodárskej výrobe:


§ 1

(1) Touto vyhláškou sa upravuje výkup a ďalšie zužitkovanie traktorov a traktorových prívesov a návesov (ďalej len „traktory“) a poľnohospodárskych strojov (ďalej len „stroje“) uvedených v prílohe, pokiaľ boli trvale vyradené z prevádzky.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na cestné ťahače.*)

§ 2

(1) O vyradení traktorov z prevádzky rozhoduje dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti (ďalej len „dopravný inšpektorát“) v dohode s okresným národným výborom, ak zistí, že traktor je trvale nespôsobilý na prevádzku, alebo na žiadosť vlastníka traktora, prípadne organizácie, ktorá má traktor v správe (ďalej len „vlastník“). Ak ide o traktory používané v poľnohospodárskych závodoch, potvrdí žiadosť o vyradenie traktora orgán štátneho odborného dozoru v poľnohospodárstve.**)

(2) O vyradení strojov z prevádzky rozhodujú orgány štátneho odborného dozoru v poľnohospodárstve, ak zistia, že stroj je trvale nespôsobilý na prevádzku, alebo na žiadosť vlastníka stroja, prípadne organizácie, ktorá má stroj v správe (ďalej len „vlastník“).

(3) Orgány štátneho odborného dozoru v poľnohospodárstve při rozhodovaní o vyradení strojov (odsek 2) a pri potvrdzovaní žiadostí o vyradenie traktorov (odsek 1) prihliadajú najmä:

a) na ich celkový technický stav a na ich použiteľnosť,

b) na technický stav ich jednotlivých funkčne samostatných častí,

c) na ich vek,

d) na porovnanie nákladov, ktoré by si vyžiadala ich oprava s cenou nového traktora alebo stroja obdobného typu,

e) na ich celkový počet na príslušnom pracovnom úseku so zreteľom na plánované výrobné úlohy,

f) na ich použiteľnosť pre doplnenie technologickej linky strojov.

(4) Orgány štátneho odborného dozoru v poľnohospodárstve si pri zisťovaní podmienok uvedených v odseku 3 písm. e) a f) vyžiadajú stanovisko výrobnej poľnohospodárskej správy.

§ 3

(1) Na výkup traktorov a strojov, ktoré boli trvale vyradené z prevádzky (ďalej len „vraky“), a ich funkčne samostatných častí sú výhradne oprávnené tie strojové a traktorové stanice (ďalej len „vrakovacie stredisko“), ktoré určí Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

(2) Dopravný inšpektorát a orgány štátneho odborného dozoru v poľnohospodárstve uvedú v rozhodnutí o vyradení traktora, prípadne stroja z prevádzky príslušné vrakovacie stredisko (odsek 1).

§ 4

(1) Vlastníci traktorov, prípadne strojov nesmú z nich vyňať žiadnu funkčne samostatnú časť ani súčiastku s výnimkou pneumatík a duší po tom, keď podali žiadosť o ich trvalé vyradenie alebo po tom, keď o vyradení rozhodol dopravný inšpektorát, prípadne orgán štátneho odborného dozoru v poľnohospodárstve, z vlastného podnetu.

(2) Dopravné inšpektoráty v rozhodnutí o trvalom vyradení traktora a orgány štátneho odborného dozoru v poľnohospodárstve v rozhodnutí o trvalom vyradení stroja z prevádzky môžu ich vlastníkom povoliť, aby z vraku vyňali a ponechali si funkčne samostatnú časť alebo súčiastku, o ktorých preukážu, že ich nevyhnutne potrebujú pre prevádzku iného traktora alebo stroja. Tieto funkčne samostatné časti, prípadne súčiastky, musia sa v rozhodnutí presne označiť, a ich vyňatie z vraku musí sa odborne vykonať.

§ 5

(1) Dopravný inšpektorát, prípadne orgány štátneho odborného dozoru v poľnohospodárstve neodkladne zašlú rozhodnutie o trvalom vyradení traktora alebo stroja vlastníkovi a vrakovaciemu stredisku.

(2) Vlastníci vrakov sú povinní ponúknuť vraky vrakovaciemu stredisku na výkup, a to najneskoršie do 7 dní od doručenia rozhodnutia o trvalom vyradení traktora alebo stroja z prevádzky.

§ 6

(1) Vrakovacie stredisko ihneď po doručení ponuky upovedomí vlastníka vraku, kedy vykoná prehliadku vraku. Prehliadka musí sa vykonať najneskoršie do 14 dní po doručení ponuky.

(2) Ak sa vrakovacie stredisko rozhodne vykúpiť celý vrak, dohodne sa s vlastníkom o dopravení vraku vrakovaciemu stredisku; náklady spojené s dopravou vraku uhrádza vrakovacie stredisko. Odvoz sa musí vykonať do 14 dní odo dňa, keď bolo o výkupe rozhodnuté.

(3) Ak sa pri prehliadke vraku zistí, že sú upotrebiteľné len funkčne samostatné časti vraku, vrakovacie stredisko na mieste vykoná ich demontáž a vykúpi ich. Demontáž a výkup jednotlivých súčiastok vraku sa však vykonávať nesmie. Dopravu vykúpených funkčne samostatných častí vraku obstará vrakovacie stredisko na svoj náklad.

(4) Ak z vraku nemožno použiť žiadne funkčne samostatné časti, vrakovacie stredisko vydá vlastníkovi vraku potvrdenie, že môže celý vrak alebo jeho časť odovzdať do šrotu*) alebo si ho môže ponechať pre vlastnú potrebu.

§ 7

Vlastník vraku je povinný do doby, než vrak, prípadne jeho funkčnú samostatnú časť, vykúpi vrakovacie stredisko alebo sa odovzdajú do šrotu, starať sa o ne so starostlivosťou riadneho hospodára.

§ 8

Vrakovacie stredisko vykupuje vraky a ich funkčne samostatné časti za ceny ustanovené príslušnými predpismi.**)

§ 9

Vlastník vraku smie do šrotu odovzdať len ten vrak alebo jeho funkčne samostatnú časť, na ktoré má potvrdenie vrakovacieho strediska (§ 6 ods. 4).

§ 10

Táto vyhláška sa nevzťahuje na vraky ozbrojených sborov s výnimkou vrakov, ktoré ozbrojené sbory ponúknu samy vrakovaciemu stredisku.


§ 11

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 68/1958 Ú. l. (Ú. v.) o výkupe a využití trvale vyradených traktorov používaných v poľnohospodárstve.

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1963.


Minister:

inž. Burian v. r.


Príloha vyhlášky č. 77/1963 Zb.

Zoznam traktorov a strojov, vraky ktorých sa budú vykupovať

A. traktory

- všetky typy vyrábané od roku 1950 vrátane malotraktorov a náraďového traktora RS-09 (okrem KD, KDP-35, CHTZ-7 a traktory prevažne používané v stavebníctve, hutníckom a banskom priemysle ako Mazur D-50, KS-07, TK-50, T-140, S-80 a S-100)

B. traktorové prívesy a návesy

- všetky typy tuzemskej i zahraničnej výroby, pokiaľ majú vzduchotlakové brzdy vrátane prívesov na fekálie FPT 2,5

C. poľnohospodárske stroje

- žacie viazače MBK 210 a ŽVZ

- žacie stroje vyrábané od r. 1956

- žacie riadkovače tuzemskej i zahraničnej výroby

- motorové žacie lišty

- nakladače mechanické a hydraulické určené alebo prevažne používané v poľnohospodárstve (t. j. okrem ťažkých nakladačov pre stavebné, banské, ťažobné, lodné a podobné práce)

- mláťačky vyrobené od r. 1955

- lisy na slamu LSS, SL-130, K-425 a K-441

- rezačky vyrábané od r. 1955

- miagače krmovín MPZ-140

- jednonápravové traktory (motoroboty)

- motorové okopávačky M-6

- dojacie prístroje D-1, DT-1

- dojacie automaty DAD, DA-100

- chladiče a zariadenia zberní mlieka

- závlahové a hnojovicové zariadenia

- zberové obilné mláťačky z tuzemska i z dovozu

- zberové silážne rezačky z tuzemska i z dovozu

- zberače na zemiaky (kombajny) z tuzemska i z dovozu

Poznámky pod čiarou

*) Vraky cestných ťahačov (napr. Tatra 141, Škoda 706 RTTN, Praga S 5T-2TN, Hanomag 55, Hanomag 100, Faun) vykupuje Mototechna podľa nariadenia ministra všeobecného strojárstva č. 56/1959 Zb. o využití motorových vozidiel trvale nespôsobilých na prevádzku.

**) Vyhláška č. 114/1962 Zb. o štátnom odbornom dozore nad technickým stavom strojov používaných v poľnohospodárstve a nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s týmito strojmi.

*) Vyhláška č. 106/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom.

**) Výmer Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. G 10/1963 z 15. októbra 1963.