Vyhláška č. 26/1963 Zb.Vyhláška ministra dopravy o zmene a doplnení vyhlášky č. 266/1956 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydáva prepravný poriadok pre železničnú a automobilovú prepravu kusových zásielok

Čiastka 14/1963
Platnosť od 26.03.1963 do31.03.1965
Účinnosť od 01.04.1963 do31.03.1965
Zrušený 211/1964 Zb.

OBSAH

26

VYHLÁŠKA

ministra dopravy

z 8. februára 1963

o zmene a doplnení vyhlášky č. 266/1956 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydáva prepravný poriadok pre železničnú a automobilovú prepravu kusových zásielok

Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 3 ods. 3 a § 8 ods. 1 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave a podľa § 26 zákona č. 97/1950 Zb. o dráhach:


Čl. I

Vyhláška č. 266/1956 Ú.l. (Ú.v.), ktorou sa vydáva prepravný poriadok pre železničnú a automobilovú prepravu kusových zásielok, sa mení a doplňuje takto:

1. § 4 ods. 1 sa na konci doplní touto vetou:

„Počet okrskov a ich rozmiestnenie určí Ministerstvo dopravy po prejednaní s krajskými národnými výbormi.“

2. V § 5 ods. 1 sa slová 10 ton nahrádzajú slovami „3 tony“.

3. § 6 písm. m) znie:

m) prázdne latkovanie nezložené (nerozobrané), ak presahuje jeho objem 0,5 m3; objemové obmedzenie sa nevzťahuje na klietky pre živé zvieratá.“

4. § 6 písm. o) znie:

o) zväzky kovových rúr, prútov, tyčí, plechov a plochého železa, ak váži jednotlivý zväzok viac ako 200 kg, ďalej betónová a pásková oceľ, ak nie je balená vo zväzkoch alebo kruhoch;“

5. § 6 písm. p) znie:

p) nový nábytok bez latkovania okrem stoličiek a konferenčných stolíkov (kovových, drevených alebo prútených),“

6. V § 6 sa na konci pripája písmeno r), ktoré znie:

r) stroje neopatrené ližinami alebo obalom, aj keď to ich povaha z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany tovaru za prepravy vyžaduje (napr. elektromotory a pod.).“

7. § 7 ods. 2 až 5 znie:

(2) Ohlasovanie podaja kusových zásielok na budúci týždeň začínajúci sa pondelkom a končiaci sa nedeľou (ohlasovacie obdobie) robí odosielateľ na tlačivách „Ohláška podaja kusových zásielok", ktoré predáva dopravca za cenu ustanovenú tarifou. V ohláške spisovanej trojmo uvedie odosielateľ svoju adresu a tieto ďalšie údaje: okrsok určenia, počet kusov, váhu zásielky (aspoň približnú), váhu jednotlivých kusov, ak sú ťažšie ako 500 kg, dĺžku jednotlivých kusov, ak sú dlhšie ako 4 m, a ostatné dôležité znaky zásielky, ako „vývoz", „výbušné", „horľavé", „podliehajúce skaze" a pod. Môže sa udať aj deň, kedy si odosielateľ praje podať zásielku na prepravu. Kusové zásielky s rovnakým okrskom zapíše odosielateľ v súvislom poradí za sebou. K ohláške pripojí riadne vyplnené prepravné listy a odovzdá ju

a) vo výpravni kusových zásielok najneskoršie vo štvrtok do 12. hodiny alebo

b) v zberni alebo ohlasovni podaja kusových zásielok najneskoršie v stredu do 12. hodiny.

(3) Pri pravidelných podajoch môže sa medzi dopravcom a odosielateľom dojednať i iný spôsob ohlasovania podaja kusových zásielok. Okresný národný výbor, v obvode ktorého je výpravňa kusových zásielok, môže - s prihliadnutím na prevádzkové podmienky príslušnej výpravne - po prejednaní s hlavnými prepravcami určiť ohlasovacie obdobie kratšie alebo dlhšie, nie však dlhšie ako 14 dní.

(4) Ohlášku podaja spolu s prepravnými listami môže odosielateľ zaslať poštou. Ohláška zaslaná poštou musí sa odoslať tak včas, aby bola dopravcovi doručená v určenej alebo dohodnutej lehote. Oneskorene odovzdané alebo došlé ohlášky je dopravca oprávnený zaradiť do nasledujúceho ohlasovacieho obdobia.

(5) Súhlas na podaj ohlásených kusových zásielok dá dopravca odosielateľovi najneskoršie predposledný deň pred začatím ohlasovacieho obdobia, v ktorom sa majú zásielky prepraviť, a to na priepise ohlášky; v ňom sa uvedie dátum prevzatia jednotlivých zásielok na prepravu zásadne v tom období, na ktoré boli ohlásené, a záznam potvrdí podpisom, a ak ide o podnik alebo inú organizáciu, aj pečiatkou.

Ak sa dojednal iný spôsob ohlasovania podaja kusových zásielok, bude sa súhlas na podaj dávať dohodnutým spôsobom.“

8. K § 10 sa pripojuje odsek 5, ktorý znie:

(5) Zásielka pozostávajúca z väčšieho počtu voľných kusov musí sa podať vo väčších celkoch (zväzkoch a pod.) alebo podať na paletách; dopravca nie je povinný preskúšať počet kusov v jednotlivom celku.“

9. § 11 ods. 8 znie:

(8) Označenie a adresa príjemcu sa dajú buď na obal, alebo ak tovar nie je balený, priamo naň. Pri tovare balenom v debnách, sudoch alebo v podobných obaloch sa označenie urobí hore, a ak to nie je možné, na bočnej strane. Ak nemožno označenie a adresu príjemcu urobiť priamo na obale alebo na tovare samom, môžu sa urobiť na trvanlivo nalepenej obálke alebo na dobre prišitej látke alebo na dostatočne pevnom štítku, napr. plechovom, drevenom alebo lepenkovom. Je zakázané pribíjať nálepky iba klincami. Ak sa na označenie tovaru použije štítok, musí sa riadne pripevniť aspoň 4 klincami (napr. na debnu alebo sud) alebo trvanlivo pripevniť drôtom alebo pevným motúzom (napr. na vrecia alebo na sklenené nádoby v košoch). Na dyhové debny sa nalepí papierová nálepka alebo sa na označenie použije farba. Pribíjať štítky na také debny nie je dovolené. Je zakázané nalepovať nálepky alebo pripevňovať štítky na hrany debien. Na označenie železa vo zväzkoch a plných a prázdnych sklenených balónov sa použijú drevené, kovové alebo z plastických látok vyrobené štítky; štítky sa musia pripevniť na tovar dostatočne pevným drôtom. Odosielateľ je povinný označiť nebalené kovové tyče, prúty, rúry a pod. pri tej istej zásielke ešte na ich koncoch zhodnými farebnými čiarami, ostro sa odlišujúcimi od ich základnej farby. Spôsob takého označenia zaznamená odosielateľ vo všetkých dieloch prepravného listu v rubrike „pomenovanie obsahu zásielky", napr. „kusy sú označené 2 červenými pruhmi".“

10. § 16 ods. 1 znie:

(1) Odosielateľ je povinný umožniť dopravcovi odvoz na podaj ohlásených kusových zásielok zásadne nepretržite v čase od 6. Do 20. hodiny. Odchýlky od tohto ustanovenia môže - s prihliadnutím na prevádzkové podmienky príslušnej výpravne - určiť pre jednotlivého prepravcu alebo niektoré skupiny prepravcov okresný národný výbor (v Prahe Národný výbor hlavného mesta Prahy), v obvode ktorého je výpravňa kusových zásielok (napr. pre prepravcu, ktorý má iba jediného pracovníka pre skladovú manipuláciu a pod.). Ak odosielateľ nesplní túto povinnosť, zaplatí okrem výdavkov za márnu jazdu vozidla ešte pokutu ustanovenú tarifou.“

11. V § 17 ods. 3 sa slová „do 16. hodiny“ nahrádzajú slovami

„do 12. hodiny“.

12. § 17 posledná veta znie:

„Ak prepravca preťaží prepravnú skriňu o viac než 5% jej únosnosti, zaplatí pokutu ustanovenú tarifou.“

13. § 17 ods. 12 prvá veta znie:

„Odosielateľ je povinný pripraviť zásielku v prepravnej skrini na odvoz - pokiaľ nebolo s dopravcom dojednané inak - v lehote 8 hodín; u prepravcov, ktorí nemajú nepretržitú prevádzku, sa do tejto lehoty nepočíta doba od 20. do 6. hodiny nasledujúceho dňa.“

14. § 17 ods. 15 prvá veta znie:

„Príjemca je povinný zásielku v prepravnej skrini odobrať a prázdnu prepravnú skriňu vrátiť - pokiaľ nebolo s dopravcom dojednané inak - v odbernej lehote 8 hodín; u prepravcov, ktorí nemajú nepretržitú prevádzku, sa do tejto lehoty nepočíta doba od

20. do 6. hodiny nasledujúceho dňa.“

15. § 20 ods. 1 znie:

(1) Príjemca je povinný umožniť dopravcovi dodanie došlých kusových zásielok zásadne nepretržite v čase od 6. do 20. hodiny. Odchýlky od tohto ustanovenia môže - s prihliadnutím na prevádzkové podmienky príslušnej výpravne - určiť pre jednotlivého prepravcu alebo niektorej skupiny prepravcov okresný národný výbor (v Prahe Národný výbor hlavného mesta Prahy), v obvode ktorého je výpravňa kusových zásielok (napr. pre prepravcu, ktorý má len jediného pracovníka pre skladovú manipuláciu a pod.). Ak príjemca nesplní túto povinnosť, zaplatí okrem výdavkov za márnu jazdu vozidla ešte pokutu ustanovenú tarifou.“

16. § 24 znie:

„Zmena prepravnej zmluvy

(1) Zmeniť prepravnú zmluvu môže odosielateľ alebo príjemca, ak je príjemcom úrad, podnik alebo organizácia, a to tým, že navrhne, aby bola zásielka zadržaná v pôvodnom okrsku miesta určenia a odtiaľ

a) dodaná inému príjemcovi v tom istom mieste určenia (obci),

b) dodaná tomu istému alebo inému príjemcovi v inom mieste určenia toho istého okrsku.

Návrh na zmenu prepravnej zmluvy nesmie mať za následok rozdelenie zásielky.

(2) Návrh na zmenu prepravnej zmluvy musí sa podať buď na predpísanom tlačive, ktoré dopravca predáva za cenu ustanovenú tarifou, alebo písomne bez použitia tohto tlačiva.

(3) Ak sa návrh na zmenu prepravnej zmluvy podáva písomne bez použitia predpísaného tlačiva, musí obsahovať aspoň tieto údaje:

a) adresu odosielateľa a odosielajúce miesto,

b) adresu príjemcu a okrsok určenia,

c) podacie číslo prepravného listu,

d) počet kusov, druh obalu, pomenovanie obsahu zásielky a jej váhu,

e) vlastný návrh čo sa má so zásielkou stať,

f) dátum vyhotovenia písomného návrhu,

g) podpis navrhovateľa, a ak je navrhovateľom podnik, závod, organizácia alebo úrad, aj jeho pečiatku,

h) bankové spojenie prepravcu, ktorý má zaplatiť prepravné, vyplývajúce zo zmeny prepravnej zmluvy.

(4) Orgán dopravcu, ktorý návrh na zmenu prepravnej zmluvy prijal, oznámi návrh tej zložke dopravcu, ktorá ho má vykonať.

(5) Ak podá príjemca návrh na zmenu prepravnej zmluvy, sprostredkuje vykonanie návrhu okrsok pôvodného miesta určenia (výpravňa).

(6) Dopravca, prijímajúci návrh na zmenu prepravnej zmluvy, vyberie od navrhovateľa výdavky za telegram alebo telefón a okrem toho poplatok za vykonanie návrhu podľa tarify.

(7) Ak zmenu prepravnej zmluvy navrhol príjemca, je od okamžiku, keď dopravca začal návrh vykonávať, jedine oprávneným z prepravnej zmluvy.

(8) Odosielateľ ani dopravca nezodpovedajú za následky, ktoré môžu vzniknúť návrhom príjemcu.

(9) Dopravca, ktorý vykonáva zmenu príjemcu, okrsku alebo miesta určenia, škrtne vo všetkých dieloch prepravného listu pôvodného príjemcu, okrsok alebo miesto určenia, zapíše nového príjemcu, okrsok alebo miesto určenia a urobí záznam tohto znenia: >>podľa návrhu ........ zo dňa ........<<. Záznam overí odtlačkom dátumovej pečiatky a podpisom. Rovnakým spôsobom opatrí podací list, ak mu bol predložený.

(10) Ak sa mení prepravná zmluva, počíta sa dovozné oddelene, a to

a) osobitne z miesta odoslania do pôvodného miesta určenia a osobitne z tohto miesta určenia do nového miesta určenia alebo

b) osobitne z miesta odoslania do miesta určenia a osobitne z miesta určenia do miesta odoslania alebo

c) miestne dovozné, ak ide o vydanie zásielky v tom istom mieste určenia inému príjemcovi.

Dovozné z pôvodného miesta určenia sa osobitne zaokruhľuje.

(11) Prepravné vypočítané z pôvodného miesta určenia, ako aj sumy, viaznúce na zásielke do pôvodného miesta určenia, je povinný zaplatiť pri dodaní zásielky príjemca.

(12) Pri zmene prepravnej zmluvy sa dodacia lehota počíta podľa § 22 ods. 4.

(13) Ak došiel návrh na zmenu prepravnej zmluvy až po vydaní zásielky pôvodnému príjemcovi, podá o tom dopravca zprávu odosielateľovi ihneď poštou obyčajným listom.

(14) Ak prepravca požiada, aby sa zásielka z pôvodného okrsku určenia

a) dodala tomu istému alebo inému príjemcovi v inom okrsku alebo

b) vrátila odosielateľovi do miesta odoslania,

vykoná sa návrh ako nový podaj na nový prepravný list.

Odosielateľ je povinný dodať v takom prípade nový prepravný list dopravcovi, u ktorého je v držaní kusová zásielka. Dopravca môže na písomnú alebo telegrafickú žiadosť odosielateľa spísať zaňho prepravný list; v prepravnom liste dopravca vyúčtuje poplatky viaznúce na pôvodnom prepravnom liste.“

17. § 40 ods. 1 a 2 znie:

(1) Podať reklamáciu u dopravcu a uplatniť nárok žalobou (arbitrážnou žiadosťou) môže

a) pri strate celej zásielky odosielateľ alebo príjemca, ak predloží 3. diel prepravného listu a príjemca tiež priepis zápisu o chýbajúcom tovare,

b) pri strate niektorého kusa zásielky príjemca, ak predloží 1. diel prepravného listu a priepis zápisu o chýbajúcom tovare,

c) pri poškodení alebo čiastočnej strate príjemca, ak predloží 1. diel prepravného listu a priepis zápisu o škode,

d) pri prekročení dodacej lehoty príjemca, ak predloží 1. diel prepravného listu,

e) pri preplatku ten prepravca, ktorý ho zaplatil, ak predloží 1. alebo 3. diel prepravného listu, podľa ktorého sa suma zaplatila.

Ak vydá dopravca príjemcovi náhradnú prepravnú listinu, predloží príjemca namiesto 1. dielu prepravného listu náhradnú prepravnú listinu.

(2) Reklamácia sa musí podať písomne

a) v prípade preplatku prepravného vo výpravni, v ktorej sa príslušná suma zaplatila,

b) v ostatných prípadoch vo výpravni príslušnej pre miesto určenia.

Výpravňa upovedomí podateľa o tom, ktorý útvar dopravcu o reklamácii rozhodne.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1963.


Minister:

Vokáč v. r.