Vyhláška č. 80/1963 Zb.Vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o organizácii bytového hospodárstva národných výborov

Čiastka 45/1963
Platnosť od 22.10.1963 do31.12.1973
Účinnosť od 01.01.1964 do31.12.1973
Zrušený 76/1974 Zb.

80

VYHLÁŠKA

vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva

z 10. októbra 1963

o organizácii bytového hospodárstva národných výborov

Vedúci Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva ustanovuje podľa § 5 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1963 Zb. o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Národné výbory zabezpečujú súčasne s novou výstavbou bytov hospodárnu správu a riadnu údržbu bytového majetku, ktorý spravujú.

(2) Tieto úlohy národné výbory plnia prostredníctvom svojich organizácií bytového hospodárstva alebo pri menšom rozsahu bytového majetku priamo.

Oddiel 1

Organizácie bytového hospodárstva

§ 2

Zriaďovanie

(1) Organizáciu bytového hospodárstva zriaďuje miestny národný výbor pre správu bytového majetku v obvode svojej pôsobnosti, ak tento majetok zahrňuje aspoň 200 bytov a nebytových jednotiek.

(2) V obvode miestneho národného výboru možno zriadiť len jednu organizáciu bytového hospodárstva. Pre správu menej ako 3000 jednotiek zriadi miestny národný výbor domovú správu, pre správu väčšieho počtu jednotiek zriadi podnik bytového hospodárstva.

(3) Ak bytový majetok zahrňuje menej ako 200 jednotiek, miestny národný výbor obstaráva jeho správu priamo (§ 11).

(4) V odôvodnených prípadoch môže miestny národný výbor so súhlasom okresného národného výboru zriadiť domovú správu i pre správu bytového majetku zahrňujúceho menej ako 200 jednotiek alebo zveriť správu tohto bytového majetku organizácii bytového hospodárstva iného miestneho národného výboru, a to po dohode s týmto národným výborom.

§ 3

Právne postavenie

Organizácie bytového hospodárstva sú štátnymi hospodárskymi organizáciami. Ich zriaďovanie a právne postavenie upravujú predpisy o podnikoch riadených národnými výbormi.

§ 4

Vnútorná organizácia

(1) Vnútornú organizáciu podniku bytového hospodárstva určí riaditeľ podniku a pri domovej správe jej vedúci so súhlasom miestneho národného výboru. Pri určení vnútornej organizácie prihliada na rozsah spravovaného bytového majetku, na jeho územné rozloženie, na vybavenosť a stav domov a bytov a na spôsob zabezpečovania jeho údržby a opráv. Pritom dbá, aby správa bytového majetku bola čo najhospodárnejšia.

(2) Podnik bytového hospodárstva môže zriadiť prevádzkárne na zlepšenie bezprostredného styku s užívateľmi bytov.

§ 5

Úlohy

Úlohou organizácie bytového hospodárstva je najmä sa starať o údržbu, opravy a zveľaďovanie bytového majetku, ktorý spravuje, zabezpečovať poriadok a čistotu v domoch a priestoroch k nim patriacich, poskytovať užívateľom bytov služby spojené s bývaním a organizovať čo najširšiu účasť obyvateľov domov na správe a údržbe bytového majetku.

§ 6

Údržba a opravy bytového majetku

(1) Organizácia bytového hospodárstva zabezpečuje podľa schválených plánov investícií, modernizácie a opráv bytového majetku ich vykonávanie dodávateľským spôsobom, najmä okresnými (mestskými) stavebnými podnikmi.

(2) Pre plánovanie a financovanie opráv bytového majetku platia osobitné predpisy.*)

(3) Na zabezpečenie údržby a bežných, najmä havárijných opráv bytového majetku organizácia bytového hospodárstva vytvára vlastné údržbárske strediská v takom rozsahu, aby na 100 bytov pripadal postupne najmenej jeden údržbár. Pri určení počtu údržbárov sa prihliada na stav a vybavenie bytového majetku.

(4) Ukazovateľov plánu údržbárskych stredísk určí miestny národný výbor. Organizácia bytového hospodárstva riadi a kontroluje prácu údržbárov a zodpovedá za kvalitné a hospodárne vykonávanie opráv.

(5) Údržbárske strediská sa tvoria z kvalifikovaných pracovníkov a ďalej z remeselníkov z radov dôchodcov a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou. Do údržbárskych stredísk možno zapojiť aj iných odborných pracovníkov, najmä z radov obyvateľov spravovaných domov, ktorí vykonávajú prácu v týchto strediskách popri svojom zamestnaní.

(6) Organizácie bytového hospodárstva môžu vykonávať aj drobné opravy v bytoch, ktoré podľa platných predpisov uhrádzajú užívatelia bytov.

(7) Materiál pre údržbu a opravy sa prideľuje organizáciám bytového hospodárstva s prihliadnutím na štruktúru vykonávaných prác. Pritom organizácia bytového hospodárstva maximálne využíva staré materiály získané z demolácií, adaptácií, rekonštrukcií a materiály z miestnych zdrojov.

(8) Na zveľadenie bytového majetku užívatelia bytov môžu vykonávať so súhlasom organizácie bytového hospodárstva svojpomocné práce pri údržbe, opravách a zveľadení domov a k nim patriacich priestorov.

§ 7

Služby spojené s bývaním

(1) Organizácia bytového hospodárstva zabezpečuje poriadok a čistotu v domoch a k nim patriacich priestorov, dodávku tepla a teplej vody a ďalšie služby pre užívateľov bytov, spojené s bývaním.

(2) Poriadok a čistotu v domoch a k nim patriacich priestoroch zabezpečuje organizácia bytového hospodárstva podľa miestnych podmienok prostredníctvom pracovníkov upratovacích stredísk alebo iných pracovníkov.

(3) Organizácia bytového hospodárstva sa môže s užívateľmi bytov dohodnúť, že poriadok a čistotu v domoch si budú obstarávať celkom alebo čiastočne sami.

(4) Organizácia bytového hospodárstva poskytuje podľa možnosti užívateľom bytov za odplatu aj ďalšie služby spojené s bývaním, ako je maľovanie bytov, požičiavanie náradia pre upratovanie a údržbu bytov, úschovu potravín v chladničkách, upratovanie v bytoch a pod.

(5) Organizácia bytového hospodárstva umožňuje užívateľom bytov pranie bielizne v blokových alebo domových práčovniach. Zásadne však tieto služby nevykonáva dodávateľským spôsobom.

Oddiel 2

Účasť obyvateľov domov na správe a údržbe bytového majetku

§ 8

Na prehĺbenie účasti obyvateľov domov na správe a údržbe bytového majetku sa vytvárajú občianske komisie a domové komisie.

§ 9

Občianske komisie

(1) Občianske komisie zriaďujú miestne národné výbory při organizáciách bytového hospodárstva v spolupráci s občianskymi výbormi z členov občianskych výborov a domových komisií (domových dôverníkov).

(2) Pri podnikoch bytového hospodárstva sa zriaďujú občianske komisie pri jeho prevádzkárňach.

(3) Členovia občianskych komisií sú volení občanmi na verejných schôdzach najdlhšie na obdobie dvoch rokov.

(4) Činnosť občianskych komisií riadi miestny národný výbor prostredníctvom občianskych výborov.

(5) Občianske komisie plnia najmä tieto úlohy:

- zabezpečujú občiansku kontrolu nad činnosťou organizácií bytového hospodárstva (prevádzkární) a organizujú pomoc občanov pri plnení ich úloh,

- v spolupráci s občianskymi výbormi a domovými komisiami dbajú na správne vykonávanie údržby a opráv bytového majetku,

- prejednávajú návrhy plánu investícií, modernizácie a opráv bytového majetku,

- sledujú rozvoj služieb spojených s bývaním a dbajú na ich správne vykonávanie, najmä na poriadok a čistotu v domoch a v priestoroch k nim patriacich,

- sledujú hospodárnosť prevádzky ústredného (diaľkového) vykurovania a dodávky teplej vody, najmä dodržiavanie dodávkových noriem, zásobovanie, hospodárenie s palivom a pod.,

- organizujú účasť užívateľov bytov pri údržbe a opravách bytového majetku.

§ 10

Domové komisie

(1) Domové komisie sú aktívom miestneho národného výboru a zástupcami kolektívu obyvateľov domov.

(2) Členovia domovej komisie sú volení na domovej besede obyvateľmi domov najdlhšie na obdobie dvoch rokov.

(3) Miestny národný výbor riadi ich činnosť prostredníctvom občianskych výborov.

(4) Domové komisie plnia najmä tieto úlohy:

- vyjadrujú sa ku všetkým otázkam súvisiacim s bývaním, najmä k plánu opráv, k prevádzke ústredného (diaľkového) vykurovania a dodávky teplej vody a pod.,

- sledujú plnenie povinností pracovníkov upratovacích stredísk a pracovníkov v domoch pri upratovaní a zabezpečovaní poriadku v domoch a v priestoroch k nim patriacich,

- vedú užívateľov bytov k dodržiavaniu zásad socialistického spolužitia a k šetrnému zaobchádzaniu s bytovým majetkom,

- spolupracujú s občianskymi komisiami a pomáhajú im zabezpečovať plnenie ich úloh,

- organizujú domové besedy.

(5) V domoch s menším počtom bytov funkciu domovej komisie plnia domoví dôverníci.

Oddiel 3

§ 11

Priama správa bytového majetku národným výborom

Ustanovenia o úlohách organizácií bytového hospodárstva, najmä pri zabezpečovaní údržby a opráv bytového majetku, poskytovaní služieb spojených s bývaním a o účasti obyvateľov domov na správe a údržbe bytového majetku platia primerane aj pre priamu správu bytového majetku národným výborom (§ 2 ods. 3).

Oddiel 4

Financovanie bytového hospodárstva

§ 12

Financovanie organizácií bytového hospodárstva

Hospodárenie s bytovým majetkom, ktorý spravujú organizácie bytového hospodárstva, sa spravuje podľa predpisov, ktoré platia pre hospodárenie a financovanie podnikov riadených národnými výbormi. Rovnakými predpismi sa spravujú aj vzťahy finančných plánov organizácií bytového hospodárstva k rozpočtu národného výboru.

§ 13

Financovanie bytového majetku v primej správe miestneho národného výboru

Príjmy a výdavky bytového hospodárstva v priamej správe miestneho národného výboru sú priamo súčasťou rozpočtu miestneho národného výboru.


§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1964.


Vedúci Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva:

inž. Gašparík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Min. fin. a ŠPK č. 118/60 Zb. o zabezpečení prostriedkov na údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných obytných domov.