Vyhláška č. 106/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný cestný poriadok

Čiastka 59/1963
Platnosť od 29.12.1963 do31.12.1974
Účinnosť od 01.01.1964 do31.12.1974
Zrušený 44/1974 Zb.

106

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničného obchodu

z 29. decembra 1963,

ktorou sa vydáva colný cestný poriadok

Ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 54 písm. a) colného zákona čís. 36/1953 Zb.:


Prvá časť

§ 1

Základné ustanovenie

V cestnej doprave v styku s cudzinou platia všeobecné colné predpisy,*) pokiaľ v tejto vyhláške nie je ustanovené inak.

§ 2

Práva a povinnosti orgánov colnej správy v cestnej doprave

(1) Pri výkone colnej kontroly nesmie byť cestná prevádzka rušená väčšou mierou, ako je nevyhnutne potrebné.

(2) Orgány colnej správy môžu na základe služobného príkazu colnice sprevádzať dopravné prostriedky na úseku medzi štátnymi hranicami a pohraničnou colnicou a ak treba i na tých cestách vo vnútrozemí, ktoré nadväzujú na colnú cestu. Dopravca je povinný tento orgán sprevádzaným vozidlom dopraviť bezplatne na miesto prejednávania batožín alebo tovaru.

§ 3

Povinnosti zamestnancov prevádzateľov cestnej dopravy

(1) Prevádzatelia cestnej dopravy a ich zamestnanci sú povinní spravovať sa pri colnom prejednávaní osôb a tovaru pokynmi colných orgánov, dávať im potrebné vysvetlenia a umožniť im nazrieť do listín týkajúcich sa prepravovaného tovaru.

(2) Ak nemôžu osoby, ktoré prepravujú tovar, vykonať pomocné práce pri colnom konaní (skladanie, nakladanie, vybaľovanie a zabaľovanie tovaru a i.) vlastnými silami, sú povinné zariadiť ich vykonanie na svoj náklad podľa pokynov colnice.

(3) Zamestnanci tuzemských prevádzateľov cestnej dopravy sú ďalej povinní dbať na záujmy colnej správy. Najmä sú povinní oznamovať colnej správe porušenie colných predpisov, ktoré pri prevádzke zistia, a odstraňovať na upozornenie colných orgánov závady, ktoré by mohli spôsobiť národohospodárske škody.

Druhá časť

§ 4

Colné cesty

(1) Cestné dopravné prostriedky môžu prestupovať štátne hranice len po colných cestách. Pre jednotlivé prípady môže však cestná colnica povoliť po dohode s príslušnými orgánmi Ministerstva vnútra prestup štátnych hraníc mimo colnej cesty.

(2) Pohraničná colnica môže uložiť osobám, ktoré dopravujú cestnými vozidlami tovar cez hranice (ďalej len „dopravca“), aby pri ceste od colnice na miesto určenia, prípadne pri prevoze tovaru tuzemskom, použili cestu určenú colnicou, a to bez prieťahu, bez zmeny nákladu a bez odbočenia.

(3) Pohraničná colnica môže, ak súhlasí príslušný orgán Ministerstva vnútra, povoliť dopravcovi, aby tovar bol pod colným dohľadom na štátnych hraniciach prekladaný z cudzozemských dopravných prostriedkov na tuzemské alebo naopak.

§ 5

Cestovné poriadky

Tuzemské i cudzozemské dopravné podniky, ktoré vykonávajú pravidelnú hromadnú dopravu osôb cez štátne hranice cestnými vozidlami, sú povinné upraviť cestovný poriadok tak, aby colnica mala dostatok času na vykonanie colného konania. Cestovný poriadok a každú jeho zmenu sú povinné oznámiť včas pohraničnej colnici.

§ 6

Pracovný čas

(1) Cestné colnice určia pracovný čas tak, aby vyhovoval potrebám dopravy. Ak je to potrebné, môže sa zaviesť aj nepretržitý pracovný čas.

(2) Colnice, na ktorých je zavedený nepretržitý pracovný čas, sú povinné vykonávať colné konanie týkajúce sa cestujúcich a ich batožín, ktoré neobsahujú tovar určený pre obchod, ako aj osôb v pohraničnom styku, v ktoromkoľvek dennom alebo nočnom čase a tiež v dňoch pracovného pokoja, pokiaľ sa v tom čase robí aj pasová kontrola. Taktiež sú povinné na návrh colného účastníka neodkladne prejednať tovar podliehajúci rýchlej skaze a živé zvieratá.

§ 7

Zariadenia cestných dopravných prostriedkov

(1) Cestné dopravné prostriedky nesmú mať tajné alebo ťažko objaviteľné priestory a schránky.

(2) Priestory nákladných cestných vozidiel, určené na prepravu tovaru, musia byť opatrené zariadením umožňujúcim priloženie colných uzáver a musia byť upravené tak, aby po priložení colných uzáver nemohol byť tovar z nich vybraný ani iný tovar do nich vložený bez zanechania znateľných stôp.

(3) Ak obsahuje medzinárodný dohovor ustanovenia o colnej uzávere na nákladných motorových vozidlách, platia pre stavbu a zariadenia vozidiel určené podmienky.

§ 8

Colnisko

Colnisko určuje colnica so zreteľom na potreby dopravy a na riadne vykonávanie colnej kontroly. Colniskom sú spravidla miestnosti, skladiská a cestná plocha, určené na vykonávanie colného konania.

§ 9

Colná uzávera

(1) Tovar, ktorý sa dopravuje cestným vozidlom a ktorý podlieha colnej kontrole, dá colnica spravidla pod priestorovú alebo kusovú uzáveru. Počet a značky uzáver vyznačí colnica v colných, prípadne v prepravných dokladoch.

(2) V prípadoch, v ktorých sa podľa medzinárodných zmlúv vzájomne uznávajú colné uzávery, nenahradzuje pohraničná colnica pri vstupe cudzozemské colné uzávery, ak sú neporušené, a tiež spravidla nesníma vlastné uzávery pri výstupe. Ak sníme cudzozemskú alebo vlastnú uzáveru, nahradí ju uzáverou novou.

§ 10

Skazenie, poškodenie alebo odcudzenie tovaru počas dopravy

Ak sa tovar podliehajúci colnej kontrole pri doprave skazil alebo poškodil, alebo ak vzniklo podozrenie, že bol odcudzený, je dopravca povinný tovar neodkladne dopraviť na najbližšiu colnicu, ktorá urobí potrebné opatrenia. Ak to nie je možné, dopravca je povinný podať neodkladne hlásenie príslušnému orgánu Ministerstva vnútra, ktorý upovedomí najbližšiu colnicu.

§ 11

Havária

(1) Ak dôjde k havárii cestného vozidla, ktoré je pod colnou kontrolou, držiteľ vozidla je povinný, ak vozidlo nie je schopné ďalšej jazdy, oznámiť to najbližšej colnici alebo orgánu Ministerstva vnútra obdobne podľa ustanovenia § 10.

(2) Ak dopravca havarované motorové vozidlo prenechá bezplatne tuzemskému podniku oprávnenému obchodovať s motorovými vozidlami alebo podniku oprávnenému na zber surovín, colnica clo nevyrubí.

Tretia časť

Dovoz

§ 12

Motorové vozidlá

(1) Autobusy, vrátane súprav autobusov s prívesmi, osobné automobily všetkých druhov vrátane prívesov, motorové trojkolky, motocykle, skútre a iné druhy jednostopových motorových vozidiel, ako aj špeciálne dopravné prostriedky, ako ambulancie, rozhlasové a televízne motorové vozidlá, vozy pre verejný rozhlas, pojazdné dielne, vyprosťovacie vozy, pretekárske motorové vozidlá a dodávkové kombinované vozy (SW) prejedná pohraničná colnica do záznamového obehu v tuzemsku s tým, že záznam vyznačí v cestovnom doklade držiteľa vozidla s udaním štátnej poznávacej značky motorového vozidla. Od požadovania zábezpeky za colnú náhradu sa upúšťa. Pri spätnom výstupe potvrdí pohraničná colnica výstup vozidla taktiež v cestovnom doklade.

(2) Motorové vozidlá prejednané podľa predchádzajúceho odseku do záznamového obehu môžu zostať v tuzemsku najdlhšie pol roka.

(3) Držiteľ vozidla, ktorému bol pri vstupe urobený záznam do cestovného dokladu a ktorý sa vracia iným dopravným prostriedkom (po železnici, letecky, iným vozidlom), je povinný preukázať výstupnej colnici, z akých dôvodov ponechal motorové vozidlo v tuzemsku (napr. potvrdenie o havárii, potvrdenie colnice o zaistení vozidla, o vývoze vozidla). Inak colnica cestujúceho zadrží cieľom objasnenia prípadu a na prípadné zabezpečenie colnej náhrady. Cestujúci, ktorý vstúpil s motorovým vozidlom a v cestovnom doklade ktorého bol urobený o dovoze motorového vozidla záznam, je povinný v prípade, že dovezeným motorovým vozidlom má z územia ČSSR vystúpiť iná osoba, ustanoviť sa s touto osobou na najbližšiu colnicu a dať si ňou potvrdiť urobenie záznamu o dovoze motorového vozidla.

(4) Ústredná colná správa môže povoliť, aby sa používali při prestupe štátnych hraníc medzinárodné colné doklady (triptiky alebo karnety) pre tieto cestné vozidlá:

a) nákladné automobily (dodávkové autá, nákladné autá),

b) cestné súpravy ťažkých motorových vozidiel s prívesmi a návesmi,

c) špeciálne motorové vozidlá so zariadením na zvláštne dopravné úkony, manipuláciu s tovarom a iné účely, s výnimkou špeciálnych vozidiel uvedených v odseku 1.

Vydávaním týchto medzinárodných colných dokladov môže Ústredná colná správa poveriť československú organizáciu motoristov.

(5) Ústredná colná správa môže pre prejednávanie motorových vozidiel v cestovnom styku do záznamového obehu v tuzemsku ustanoviť ďalšie úľavy, najmä u osôb požívajúcich výsady a imunity v ČSSR.

(6) Motorové vozidlá, ktoré majú byť prejednané do voľného obehu v tuzemsku, poukáže pohraničná colnica príslušnej vnútrozemskej colnici.

§ 13

Náhradné súčiastky motorových vozidiel

(1) Náhradné súčiastky dopravované vozidlom v primeranom množstve prepustí colnica bez cla ako príslušenstvo vozidla.

(2) Náhradné súčiastky zasielané dodatočne na opravu cudzozemského motorového vozidla, ktoré je v záznamovom obehu v tuzemsku a u ktorého je potrebná výmena súčiastok, sa prepustia na colnú záznamku. Držiteľ vozidla je povinný pri výstupe preukázať colnici potvrdením, že dovezené náhradné súčiastky boli vmontované do vozidla.

§ 14

Pohonné hmoty

(1) Pohonné hmoty a mazacie oleje v nádržiach spojených s motorom vozidla sú oslobodené od cla.

(2) Colnica upustí od vybrania cla z pohonných hmôt dopravovaných na vozidle v rezervných nádobách, a to najviac: pri nákladných a špeciálnych automobiloch a autobusoch - 60 l, pri osobných automobiloch - 20 l.

(3) Mazacie oleje v rezervných nádobách colnica prepustí bez cla v množstve primeranom spotrebe počas cesty.

§ 15

Iné cestné dopravné prostriedky

Cestné dopravné prostriedky, ktoré nie sú motorovými vozidlami a ktoré sa používajú v cestovnom styku a na dopravu tovaru, sa prepúšťajú do záznamového obehu v tuzemsku bez návrhu colného účastníka a bez osobitného konania, a to na čas, po ktorý zostanú dočasne v tuzemsku. Pri týchto dopravných prostriedkoch colnica spravidla upustí od požadovania zábezpeky za colnú náhradu.

§ 16

Tovar

(1) Pri dovoze a prevoze tovaru dopravca je povinný odovzdať colnici podpísaný zoznam nákladu dvojmo vyhotovený. Colnica vyznačí na zozname údaje prejednania tovaru; jedno vyhotovenie zoznamu si ponechá, druhé vráti dopravcovi.

(2) Colnica je oprávnená vykonať prehliadku alebo náhodnú kontrolu tovaru; prehliadku je povinná vykonať, ak sú colné uzávery porušené alebo ak sú pre to z hľadiska záujmov colnej správy iné závažné dôvody.

(3) Ústredná colná správa môže povoliť, aby sa pri dovoze a prevoze tovaru používali medzinárodné colné doklady (napr. karnet TIR).

§ 17

Batožiny

Colná kontrola cestujúcich a prehliadka batožín sa robí spravidla vo vozidle. Ak nemožno spoľahlivo urobiť colnú prehliadku vo vozidle alebo ak sa zistí v batožine tovar určený pre obchod alebo tovar, dovoz ktorého je obmedzený alebo zakázaný, cestujúci je povinný na vyzvanie colných orgánov sa odobrať so svojou batožinou do revíznej miestnosti. To platí i o cestujúcom, ktorý výkon colnej prehliadky neodôvodnene zdržuje.

Štvrtá časť

Vývoz

§ 18

Vozidlá

(1) Motorové vozidlá všetkých druhov, imatrikulované v ČSSR, s ktorými vystupujú osoby bývajúce v tuzemsku na dočasný pobyt v cudzine, prejedná pohraničná colnica do záznamového obehu v cudzine tým, že záznam vyznačí v cestovnom doklade držiteľa vozidla a uvedie v ňom štátnu poznávaciu značku motorového vozidla, pokiaľ nebola už vyznačená orgánom vystavujúcim cestovný doklad. Spätný vstup vozidla potvrdí pohraničná colnica taktiež v cestovnom doklade. Držiteľ vozidla, ktorý vystúpil do cudziny s motorovým vozidlom a vracia sa iným dopravným prostriedkom, je povinný preukázať colnici dôvod ponechania motorového vozidla v cudzine.

(2) Motorové vozidlá prejednané podľa predchádzajúceho odseku do záznamového obehu v cudzine, môžu tam zostať najdlhšie pol roka. Ústredná colná správa môže pre čs. príslušníkov pridelených na výkon služby a práce v cudzine ustanoviť inú dobu pre návrat vozidla.

(3) Cestné dopravné prostriedky, ktoré nie sú motorovými vozidlami, sa prepúšťajú do záznamového obehu v cudzine obdobne ako pri vstupe (§ 15).

§ 19

Tovar a batožiny

(1) Pri vývoze tovaru dopravca je povinný odovzdať colnici podpísaný zoznam nákladu. Ak bol tovar prejednaný na vývoz vnútrozemskou colnicou, preskúša výstupná colnica colné uzávery a doklady. Ak nezistí závady, prepustí náklad do cudziny a potvrdí výstup tovaru v zozname nákladu a na vývozných dokladoch. Zoznam nákladu si ponechá.

(2) Colnica je oprávnená vykonať prehliadku alebo náhodnú kontrolu tovaru; prehliadku je povinná vykonať, ak sú colné uzávery porušené alebo ak sú pre to z hľadiska záujmov colnej správy iné závažné dôvody.

(3) Batožiny colnica prejedná obdobne ako pri dovoze (§ 17).


Piata časť

Záverečné ustanovenia

§ 20

Zrušuje sa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 150/1954 Ú. l. (č. 176/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva colný cestný poriadok.

§ 21

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1964.


Minister:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Colný zákon č. 36/1953 Zb. a vyhláška č. 82/1961 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon.