Vyhláška č. 25/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave cestujúcich, Dohovore o zdanení cestných vozidiel pre súkromné používanie v medzinárodnej doprave a Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave tovaru.

Čiastka 13/1963
Platnosť od 19.03.1963
Účinnosť od 03.04.1963
Redakčná poznámka

Uvedené Dohovory vstúpili pre Československú socialistickú republiku v platnosť 30. septembrom 1962.

25

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 15. februára 1963

o Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave cestujúcich, Dohovore o zdanení cestných vozidiel pre súkromné používanie v medzinárodnej doprave a Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave tovaru


Dňa 2. júla 1962 boli odovzdané generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov listiny o prístupe Československej socialistickej republiky.

1. k Dohovoru o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave cestujúcich dojednanom v Ženeve 14. decembra 1956 s výhradou k článku 9, obsahujúcemu ustanovenia o riešení sporov,

2. k Dohovoru o zdanení cestných vozidiel pre súkromné používanie v medzinárodnej doprave dojednanom v Ženeve 18. mája 1956 s výhradou k článku 10, obsahujúcemu ustanovenia o riešení sporov, a

3. k Dohovoru o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave tovaru dojednanom v Ženeve 14. decembra 1956 s výhradou k článku 9, obsahujúcemu ustanovenia o riešení sporov.


Uvedené Dohovory vstúpili pre Československú socialistickú republiku v platnosť 30. septembrom 1962.

Znenie Dohovorov spolu s českým prekladom je na nahliadnutie na Ministerstve zahraničných vecí.


David v. r.