100

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti

z 12. decembra 1963

o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a chovancov v domovoch mládeže

Ministerstvo spravodlivosti ustanovuje podľa § 373 Občianskeho súdneho poriadku:


§ 1

(1) Pri výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, odpočíta sa pri mesačnom zúčtovaní na každé maloleté dieťa, ktoré povinný má povinnosť vyživovať, suma 100,- Kčs, ktorá sa nesmie pri výkone rozhodnutia zrážať. Zo zvyšujúcej sumy pracovnej odmeny sa vykoná zrážka pre bežné výživné maloletých detí pripadajúce na príslušný mesiac, pre ktoré je nariadený výkon rozhodnutia, a zo zvyšku pracovnej odmeny sa zrazia trovy výkonu trestu odňatia slobody, prípadne trovy väzby.

(2) Suma 100,- Kčs, pripadajúca na maloleté dieťa sa podľa odseku 1 prvej vety neodpočíta, ak je na uspokojenie pohľadávky na výživnom pre toto dieťa nariadený výkon rozhodnutia.

§ 2

Časť pracovnej odmeny, ktorá zvyšuje po odpočítaní, prípadne zrazení súm uvedených v § 1, sa zaokrúhľuje smerom dole na sumu deliteľnú troma vyjadrenú v celých korunách. Z tejto sumy možno zraziť na uspokojenie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky uvedené v § 279 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku možno však zraziť i druhú tretinu, ak jedna tretina nestačí na uspokojenie alebo ak ich z prvej tretiny nemožno uspokojiť, pretože majú horšie poradie ako iné pohľadávky. Ak takto dochádza ku zrážkam aj z druhej tretiny, uspokoja sa z nej bez ohľadu na poradie najskôr pohľadávky výživného, pokiaľ neboli uspokojené podľa § 1, a až potom ostatné prednostné pohľadávky podľa svojho poradia. Tretia tretina sa nezráža.

§ 3

Odmeny za vynálezy a zlepšovacie návrhy nepodliehajú zrážkam z pracovnej odmeny podľa ustanovení tejto vyhlášky, možno ich však postihnúť výkonom rozhodnutia prikázaní peňažnej pohľadávky podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

§ 4

(1) Ak bola osoba, na ktorej sa vykonáva trest odňatia slobody alebo ktorá je vo väzbe, umiestená v inom útvare nápravných zariadení, pokračuje tento útvar vo výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny. Pre poradie pohľadávok je rozhodujúci deň, keď nariadenie výkonu rozhodnutia bolo doručené prvému útvaru nápravných zariadení.

(2) Ak nastúpi ten, proti komu bol nariadený výkon rozhodnutia, trest odňatia slobody alebo ak je vzatý do väzby, postupuje sa podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku ako pri zmene platiteľa mzdy, pričom za mzdu povinného sa považuje pracovná odmena, pokiaľ podľa tejto vyhlášky podlieha zrážkam.

§ 5

Inak o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, platia ustanovenia § 276 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

§ 6

Z časti úložného, ktoré má povinný u správy nápravných zariadení, prevyšujúcej 200,- Kčs možno uspokojiť len pohľadávky výživného, zo sumy prevyšujúcej 600,- Kčs možno uspokojiť akékoľvek pohľadávky, a to v obidvoch prípadoch len pri výkone rozhodnutia prikázaním peňažnej pohľadávky.

§ 7

Ustanovenia § 1až 6 sa vzťahujú i na predbežné opatrenia, pokiaľ sa na ne hodia.

§ 8

U mladistvých odsúdených, na ktorých sa vykonáva trest odňatia slobody, a u chovancov domovov mládeže sa zaokrúhľuje suma, ktorá zvyšuje z pracovnej odmeny po odpočítaní trov výkonu trestu alebo ošetrovného, smerom dole na sumu deliteľnú troma vyjadrenú v celých korunách. Ďalej sa postupuje podľa ustanovenia § 2. Ustanovenie § 1 sa tu nepoužije.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964


Minister:

dr. Neuman v. r.