Vyhláška č. 48/1963 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek

(v znení č. 100/1965 Zb., 156/1968 Zb.)

Čiastka 28/1963
Platnosť od 01.07.1963 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1975
Zrušený 156/1968 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenia § 8 ods. 1 prvej vety, ods. 2 až 6 a § 9 tejto vyhlášky platia do 31. decembra 1972 podľa § 1 vyhlášky č. 170/1969 Zb. Ustanovenia § 8 ods. 1 prvej vety, ods. 2 až 6 a § 9 tejto vyhlášky platia do 31. decembra 1975 podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 156/1968 Zb.

48

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov

z 29. júna 1963

o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek

Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 15 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov a § 6 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 40/1962 Zb. o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov:


I. Domáce zakáľačky ošípaných, § 1 -6 - Zrušené od 1. 1. 1969.

II. Odpredaj masti - Zrušené od 9. 10. 1965.

III. Sťahovanie, odpredaj a preberanie bravčových krupónov

§ 8

(1) Chovatelia ošípaných, ktorí vykonali zakáľačku, sú povinní dať ošípanú stiahnuť a krupón ihneď po stiahnutí odpredať.

(2) Sťahovanie vykonávajú, ak je ošípaná zabitá na bitúnku, zamestnanci mäsového priemyslu, v ostatných prípadoch sťahovači, t. j. osoby, ktoré dostali od okresného národného výboru oprávnenie na sťahovanie ošípaných zo zakáľačiek.

(3) Krupón sa musí ihneď po stiahnutí zbaviť všetkého podkožného tuku, opatriť pečiatkou sťahovača s použitím farby, ktorá kožu nepoškodzuje; tuk z kože odovzdá sťahovač chovateľovi ošípanej.

(4) Ak sa zakáľačka robí na bitúnku, odovzdá chovateľ ošípanej stiahnutý krupón podniku mäsového priemyslu, v ostatných prípadoch ho odovzdá sťahovačovi. Sťahovač je povinný stiahnutý krupón riadne ošetriť a odovzdať ho buď v čerstvom stave najneskoršie druhý deň do zberne krupónov, alebo ho nasoliť a uložiť na chladnom mieste. Nasolené krupóny odovzdá do jedného týždňa po povolení zakáľačky zberni krupónov.

(5) Krupón sa ihneď po stiahnutí odváži, akostne ohodnotí z hľadiska prírodných chýb a vypočíta sa jeho cena. Na poškodenie kože spôsobené pri sťahovaní zamestnancom podniku mäsového priemyslu alebo sťahovačom (popareniny, porezy a pod.) sa neprihliada. Cena krupónu sa vyúčtuje odpočítaním z odmeny, ktorú je chovateľ ošípanej povinný poskytnúť podniku mäsového priemyslu, prípadne sťahovačovi za zabitie a stiahnutie ošípanej. Podnik mäsového priemyslu pri prevzatí krupónu kontroluje, či sťahovač zaradil krupón do správnej akostnej triedy.*) V prípade, že sťahovač zaradil krupón do nesprávnej akostnej triedy, podnik mäsového priemyslu vykoná opravu na nákupnom lístku (krupónke) a upozorní na nezodpovedné konanie sťahovača okresný národný výbor. Podnik mäsového priemyslu alebo sťahovač vyplní ihneď pri stiahnutí krupónu nákupný lístok.**)

(6) V nákupnom lístku sa musí uviesť: meno a presná adresa chovateľa ošípanej, meno a presná adresa sťahovača (na bitúnku zamestnanca, ktorý stiahnutie vykonal), živá váha ošípanej (zistená alebo odhadnutá), váha, akosť a cena krupónu, dátum vykonania zakáľačky a odmena za zabitie a stiahnutie ošípanej, odpočet ceny krupónu z tejto odmeny, ako aj dátum vykonania zakáľačky. Nákupný lístok podpíšu chovateľ ošípanej a sťahovač (na bitúnku zamestnanec, ktorý stiahnutie vykonal).

§ 9

(1) Okresný národný výbor môže v ojedinelých prípadoch povoliť výnimku z povinnosti stiahnutia a odpredaja krupónu, najmä chovateľom, ktorí bývajú na samote a vykonávajú si zakáľačku sami (odľahlé hájovne, samoty v pohraničných a horských oblastiach a pod.).

(2) Na základe posudku veterinára, že je nutné v záujme ochrany zdravia ľudí alebo zvierat od stiahnutia krupónu upustiť, povolí okresný národný výbor výnimku dodatočne.

(3) Na zakáľačky vyradených plemenných kancov a bagúnov (plemena mangalíc) sa povinnosť stiahnutia a odpredaja krupónu až do odvolania nevzťahuje.

IV. Evidencia a kontrola - Zrušené od 9. 10. 1965.


V. Záverečné ustanovenia, § 11-15 - Zrušené od 1. 1. 1969.


Predseda:

Mestek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vo výške 25 Kčs (vyhl. č. 160/1960 Zb. o správnych poplatkoch).

*) Čl. 20 prílohy vyhlášky č. 162/1959 Ú. l. (Ú. v.) o výkupe poľnohospodárskych výrobkov.

**) Pre opracovanie krupónu a manipuláciu s ním platí ustanovenie technickej normy ČSN 79 1265.

*) Podrobnosti o kontrole a evidencii povoľovania domácich zakáľačiek ošípaných sú upravené inštrukciou č. 13/1960 Zb. inštr. pre výkonné orgány národných výborov v znení inštrukcie č. 87/1960 Zb. inštrukcií.

**) Vyhláška č. 131/1958 Ú. l. (Ú. v.) o úprave chovu oviec a o jeho chovných oblastiach.