Vyhláška č. 59/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o rozšírení bezplatných prevodov správy národného majetku

Čiastka 35/1963
Platnosť od 29.07.1963 do30.06.1964
Účinnosť od 29.07.1963 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

59

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 25. júla 1963

o rozšírení bezplatných prevodov správy národného majetku

Za účelom lepšieho a urýchleného hospodárskeho využitia základných prostriedkov - najmä strojov a zariadení - ustanovuje Ministerstvo financií podľa § 15 ods. 1 písm. f) vládneho nariadenia č. 81/1958 Zb. o správe národného majetku:


§ 1

Správa hnuteľných základných prostriedkov, ak sú ináč splnené podmienky ustanovené vyhláškou č. 205/1958 Ú. l. (Ú .v.), ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o správe národného majetku, v znení vyhlášky č. 133/1960 Zb., sa prevádza, a to medzi všetkými štátnymi organizáciami, bezplatne.*)

§ 2

Prevody správy národného majetku vykonané po 30. júni 1963 už podľa zásady uvedenej v § 1 sa považujú za prevody podľa tejto vyhlášky.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

inž. Lér v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tým sa doplňujú ustanovenia čl. 20 ods. 4 a 5 vyhlášky č. 205/1958 Ú. l. (Ú. v.).