Zákon č. 81/1963 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komisii pre investičnú výstavbu

Čiastka 46/1963
Platnosť od 24.10.1963 do15.12.1965
Účinnosť od 24.10.1963 do15.12.1965
Zrušený 134/1965 Zb.

81

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. októbra 1963

o Slovenskej komisii pre investičnú výstavbu

Rozvoj jednotnej ekonomiky a dosiahnutie vysokej efektívnosti národného hospodárstva Československej socialistickej republiky vyžaduje zabezpečiť účinné a jednotné riadenie celého procesu investičnej výstavby tak, aby sa dosiahla vysoká technická, ekonomická a kultúrna úroveň stavieb a ich včasné a spoľahlivé uvádzanie do prevádzky.

Slovenská národná rada, sledujúc v súlade so zákonným opatrením Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 62/1963 Zb. o Štátnej komisii pre investičnú výstavbu tieto ciele, sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zriaďuje sa Slovenská komisia pre investičnú výstavbu (ďalej len „Slovenská komisia“). Slovenská komisia je orgánom Slovenskej národnej rady a oblastným orgánom Štátnej komisie pre investičnú výstavbu.

§ 2

(1) Slovenská komisia v rozsahu svojej pôsobnosti zodpovedá Slovenskej národnej rade a Štátnej komisii pre investičnú výstavbu za koordináciu a zabezpečenie úloh investičnej výstavby. Svojou účasťou najmä na riadení územného plánovania, na vytváraní koncepcie a zabezpečovaní výstavby miest a dedín a na príprave, koordinácii a kontrole priebehu výstavby obzvlášť dôležitých stavieb Slovenská komisia dbá o vytváranie podmienok pre úspešné zvládnutie celého procesu investičnej výstavby.

(2) Pri plnení svojich úloh Slovenská komisia sa spravuje smernicami a uzneseniami Slovenskej národnej rady a Štátnej komisie pre investičnú výstavbu.

§ 3

Z poverenia Slovenskej národnej rady alebo Štátnej komisie pre investičnú výstavbu Slovenská komisia

a) ukladá krajským národným výborom vypracúvanie a realizáciu opatrení na úseku územného plánovania, architektúry a stavebného konania,

b) preveruje stav prípravy a realizácie investičnej výstavby na krajských národných výboroch, v podnikoch a organizáciách a je oprávnená ukladať im potrebné opatrenia.

§ 4

(1) Slovenská komisia zabezpečuje svoje úlohy v súdružskej spolupráci s ostatnými komisiami Slovenskej národnej rady, s krajskými národnými výbormi a organizáciami pracujúcich; úzko spolupracuje najmä so Slovenskou plánovacou komisiou na návrhoch súhrnného rozvoja národného hospodárstva na Slovensku, predovšetkým pri zostavovaní plánu investičnej výstavby.

(2) Vo svojej práci sa Slovenská komisia opiera o skúsenosti a poznatky širokého aktívu odborných pracovníkov. Pre riešenie dôležitých otázok investičnej výstavby môže Slovenská komisia zriaďovať stále výbory.

§ 5

(1) Slovenská komisia sa skladá z predsedu a ďalších členov, ktorých volí Slovenská národná rada z radov poslancov Slovenskej národnej rady a významných pracovníkov štátnych, hospodárskych a iných orgánov a organizácií.

(2) Predsedu Slovenskej komisie volí Slovenská národná rada z členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

§ 6

(1) Slovenská komisia má na plnenie svojich úloh výkonný aparát, ktorý je súčasťou jednotného aparátu Slovenskej národnej rady. Prácu aparátu riadi predseda Slovenskej komisie, ktorého zastupujú v tejto funkcii námestníci, ustanovovaní Predsedníctvom Slovenskej národnej rady z členov Slovenskej komisie.

(2) Jedného z námestníkov, ktorí nemusia byť poslancami Slovenskej národnej rady, volí Slovenská komisia za svojho podpredsedu.

§ 7

(1) Náplň činnosti Slovenskej komisie a vnútornú organizáciu jej aparátu bližšie upraví Predsedníctvo Slovenskej národnej rady štatútom vydaným po dohode s predsedom Štátnej komisie pre investičnú výstavbu.

(2) Pokiaľ z ustanovení tohto zákona nevyplýva iné, platí pre Slovenskú komisiu a jej aparát rokovací a pracovný poriadok Slovenskej národnej rady.

§ 8

Komisia Slovenskej národnej rady pre výstavbu a Odbor Slovenskej národnej rady pre výstavbu sa menia na Komisiu Slovenskej národnej rady pre stavebníctvo a Odbor Slovenskej národnej rady pre stavebníctvo.


§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Chudík v. r.