Nariadenie vlády č. 66/1963 Zb.Vládne nariadenie o úprave pôsobnosti vo veciach cestovných pasov

Čiastka 39/1963
Platnosť od 07.09.1963 do31.07.1965
Účinnosť od 07.09.1963 do31.07.1965
Zrušený 63/1965 Zb.

OBSAH

66

VLÁDNE NARIADENIE

z 28. augusta 1963

o úprave pôsobnosti vo veciach cestovných pasov

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Zb. o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti ich orgánov:


§ 1

(1) Diplomatické pasy a služobné pasy pre pracovníkov zahraničnej služby vydáva Ministerstvo zahraničných vecí.

(2) Pôsobnosť vo veciach ostatných cestovných pasov a cestovných dokladov prechádza z Ministerstva zahraničných vecí na Ministerstvo vnútra.


§ 2

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 125/1951 Zb.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


v z. Piller v.r.