Nariadenie vlády č. 71/1963 Zb.Vládne nariadenie o určení doby trvania základnej služby niektorým pracovníkom v hutníckych prevádzkach.

Čiastka 41/1963
Platnosť od 30.09.1963 do31.12.1965
Účinnosť od 30.09.1963 do31.12.1965

OBSAH

71

VLÁDNE NARIADENIE

zo 16. septembra 1963

o určení doby trvania základnej služby niektorým pracovníkom v hutníckych prevádzkach

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 27 ods. 3 branného zákona č. 92/1949 Zb. v znení zákona č. 19/1958 Zb.:


§ 1

(1) Doba trvania základnej služby určeného počtu odvedencov - pracovníkov v hutníckych prevádzkach, a to tavičov pri vysokých peciach a ich pomocníkov, tavičov-oceliarov a ich pomocníkov, valciarov a ich pomocníkov, bielych murárov, hutníckych kováčov, zlievačov, strojvedúcich a ich pomocníkov a posunovačov technologickej a hutníckej dopravy, ktorí nastúpia základnú službu v rokoch 1963 -1965, sa určuje na 12 mesiacov.

(2) Počet odvedencov, ktorým sa takto upravuje doba trvania základnej služby, určí vláda.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lenárt v. r.