Vyhláška č. 49/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o poskytovaní náhrad a podpôr pri niektorých škodách vzniknutých opatreniami proti nákazám a iným hromadným ochoreniam hospodárskych zvierat

Čiastka 29/1963
Platnosť od 12.07.1963 do31.12.1987
Účinnosť od 12.07.1963 do31.12.1987
Zrušený 87/1987 Zb.

49

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 3. júla 1963

o poskytovaní náhrad a podpôr pri niektorých škodách vzniknutých opatreniami proti nákazám a iným hromadným ochoreniam hospodárskych zvierat

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v dohode s Ministerstvom zdravotníctva, Ministerstvom financií a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 17 zákona č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti:


§ 1

Poskytovanie podpôr

(1) Jednotným roľníckym družstvám, záhumienkárom, drobným chovateľom hospodárskych zvierat a jednotlivo hospodáriacim roľníkom môže sa poskytnúť zo štátnych prostriedkov a za podmienok ustanovených touto vyhláškou podpora na úhradu alebo zmiernenie škôd, prípadne na úhradu nákladov spôsobených tým, že podľa predpisov o veterinárnej starostlivosti

a) bolo nariadené zabitie, prípadne usmrtenie hospodárskych zvierat,

b) boli nariadené ochranné a zdolávacie opatrenia proti nákazám a iným hromadným ochoreniam hospodárskych zvierat.

(2) Podpora sa neposkytuje za hospodárske zvieratá, ktorých usmrtenie bolo nariadené pre porušenie príkazu o uzávere.

(3) Podpora podľa odseku 1 môže sa poskytnúť i v prípadoch uhynutia hospodárskych zvierat pri nákazách alebo iných hromadných ochoreniach.

(4) Podľa tejto vyhlášky sa hospodárskymi zvieratami rozumejú: hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hrabavá a vodná hydina, jednokopytníky, včely a ryby.

§ 2

Výška podpory

(1) O priznaní podpory podľa § 1 rozhoduje na žiadosť poškodeného a po predchádzajúcom vyjadrení veterinára okresného veterinárneho zariadenia a miestneho národného výboru okresný národný výbor, v obvode ktorého boli opatrenia uvedené v § 1 ods. 1 nariadené, prípadne v obvode ktorého zviera uhynulo. Ak o podporu žiada jednotné roľnícke družstvo, okresný národný výbor si obstará pred rozhodnutím aj vyjadrenie výrobnej poľnohospodárskej správy. Pri rozhodnutí o priznaní podpory okresný národný výbor urobí - ak ide o jednotné roľnícke družstvo, v súčinnosti s výrobnou poľnohospodárskou správou - potrebné opatrenia na to, aby sa podpora využila na odstránenie následkov vzniknutej škody.

(2) Výška podpory môže byť, ak ide o

a) hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydinu a jednokopytníkov - až 100 % ich nákupnej ceny,

b) ryby - až 100 % nákupnej ceny konzumných rýb,

c) včely - až do výšky ustanovených cien.*)

Vo všetkých prípadoch okresný národný výbor odpočíta od zamýšľanej výšky podpory prípadný výťažok dosiahnutý speňažením zvieraťa, ďalej náhradu, ktorú z dôvodu poistenia zvierat dostane poškodený od Štátnej poisťovne, ako aj prípadné iné náhrady.**)

(3) Podpora pri škodách, prípadne náhrada nákladov vzniknutých v dôsledku ochranných a zdolávacích opatrení podľa § 1 ods. 1 písm. b) môže sa poskytnúť až do výšky spôsobenej škody alebo vzniknutých nákladov. Ustanovenie odseku 2 poslednej vety platí tu obdobne.

(4) Okresný národný výbor prizná podľa predchádzajúcich odsekov podporu iba vtedy, ak poškodený vykonal všetky predpísané preventívne opatrenia pri vzniku nákaz a iných hromadných ochorení hospodárskych zvierat a pri podozrení z nich, prípadne opatrenia nariadené okresným národným výborom, prípadne veterinárom okresného veterinárneho zariadenia pri preventívnych prehliadkach alebo na zdolanie nákaz hospodárskych zvierat.

§ 3

Poskytovanie náhrad

(1) Osobám bývajúcim v obci, prípadne v objektoch, v ktorých podľa veterinárnych predpisov bola nariadená uzávera alebo izolácia, ktoré sú v riadnom pracovnom pomere a ktorým sa v dôsledku uzávery alebo izolácie znemožnilo vykonávať svoje zamestnanie, prislúcha podľa ďalších ustanovení tejto vyhlášky náhrada ušlého zárobku, pokiaľ im neprislúcha nárok na úhradu od zamestnávateľa.

(2) Osobám, ktoré v dôsledku opatrení uvedených v odseku 1 boli nútené po dobu trvania uzávery alebo izolácie zdržiavať sa mimo svojho bydliska, prislúcha náhrada nákladov vynaložených nimi na prechodné ubytovanie a stravovanie.

(3) Náhradu podľa odsekov 1 a 2 poskytuje na žiadosť poškodeného okresný národný výbor, v obvode ktorého je obec alebo objekt, ktorých sa týkajú opatrenia uvedené v odseku 1.

(4) Náhrada podľa odseku 1 sa určí tak, že sa vynásobí priemerný denný zárobok pracovníka (bez odmeny za prácu nadčas) za posledné tri mesiace počtom dní, po ktoré v dôsledku uzávery alebo izolácie nemohol vykonávať svoju pracovnú činnosť.

(5) Pre poskytovanie náhrad za prechodné ubytovanie a stravovanie podľa odseku 2 platia obdobne ustanovenia predpisov o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.)

§ 4

Lehota na podanie žiadosti

Žiadosť o poskytnutie podpory (§ 1 a 2) poškodený je povinný podať okresnému národnému výboru najneskoršie do 3 mesiacov po vzniku škody a žiadosť o poskytnutie náhrady (§ 3) najneskoršie do 3 mesiacov po zrušení uzávery alebo izolácie.


Záverečné ustanovenia

§ 5

Zrušujú sa:

a) smernice por. č. 393/1952 Zb. ob. pre KNV (č. 490/1952 Zb. ob. pre KNV) pre poskytovanie podpôr na úhradu alebo zmiernenie škôd vzniknutých stratou zvieraťa spôsobenou nebezpečnou nákazou alebo usmrtením zvieraťa na úradný príkaz,

b) smernice por. č. 192/1953 Zb. ob. pre KNV (č. 235/1953 Zb. ob. pre KNV) o náhrade ušlého zárobku alebo výdavkov vzniknutých ubytovaním alebo stravovaním pracujúcich mimo stáleho bydliska v dôsledku izolácie nariadenej pri zostrených opatreniach proti nákazám zvierat,

c) smernice por. č. 91/1956 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva o poskytovaní príspevku pre tlmenie nákazlivého zmetania.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Krutina v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Výmer Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 24-56 047/61 z 29. 12. 1961 o cenách predaja včelích matiek, rojov vrátane matky, včelstiev a oddelkov.

**) Napr. podľa smerníc pre poskytovanie priamej pomoci JRD - por. č. 23/1962 Vestníka Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

) Vyhláška č. 486/1950 Ú. l. I. (č. 466/1950 Ú. v. I.), ktorou sa vydávajú podrobné predpisy na vykonanie zákona č. 234/1949 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov v znení vyhlášky č. 72/1952 Ú. l. (č. 101/1952 Ú. v.).