Vyhláška č. 18/1963 Zb.Vyhláška ministra financií o určení náhrady za vyvlastnenie nehnuteľností občanom a súkromným právnickým osobám

Čiastka 10/1963
Platnosť od 26.02.1963 do30.04.1964
Účinnosť od 26.02.1963 do30.04.1964
Zrušený 73/1964 Zb.

18

VYHLÁŠKA

ministra financií

zo 16. februára 1963

o určení náhrady za vyvlastnenie nehnuteľností občanom a súkromným právnickým osobám

Na zabezpečenie jednotného postupu pri určení náhrady za vyvlastnenie nehnuteľností občanom a súkromným právnickým osobám minister financií po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi a po prejednaní s krajskými národnými výbormi ustanovuje podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku a podľa § 4 vládneho nariadenia č. 52/1960 Zb. o zrušení Štátneho výboru pre výstavbu:


Prvá časť

§ 1

Predmet a rozsah

Táto vyhláška upravuje určenie náhrady za vyvlastnenie nehnuteľností vo vlastníctve občanov a súkromných právnických osôb.

Stavby v osobnom vlastníctve

§ 2

Rodinné domčeky a obytné časti poľnohospodárskych usadlostí

(1) Výška náhrady za vyvlastnenie rodinných domčekov a obytných častí poľnohospodárskych usadlostí sa určuje podľa tejto tabuľky:

Kvalita stavby Náhrada v Kčs za 1 m2 obytnej plochypri stavbách postavených
do 1. 6. 1953po 1. 6. 1953
trieda I 367,- 1930,-
trieda II 266,- 1400,-
trieda III 198,- 1040,-
trieda IV 160,- 840,-

Takto vypočítaná suma sa znižuje o 1 % za každý rok veku stavby, najviac však o 80 %.

Zaradenie rodinných domčekov a obytných častí poľnohospodárskych usadlostí do jednotlivých tried je uvedené v prílohe č. 1.

(2) Rodinným domčekom sa rozumie dom, pri ktorom z úhrnu podlahovej plochy všetkých miestností pripadajú aspoň dve tretiny na byty a ktorý obsahuje najviac päť obytných miestností, nepočítajúc do toho kuchyne, alebo pri ktorom pri väčšom počte týchto miestností úhrn podlahovej plochy obytných miestností neprevyšuje 120 m2.*)

(3) Obytnou časťou poľnohospodárskej usadlosti sa rozumie časť, ktorá je vzhľadom na svoje vnútorné usporiadanie a vybavenie určená na bývanie a ktorej podlahová plocha neprevyšuje 120 m2.

(4) Obytnou plochou pre výpočet náhrady za rodinné domčeky a obytné časti poľnohospodárskych usadlostí sa rozumie podlahová plocha obytných miestností.*)

(5) V náhrade za 1 m2 obytnej plochy rodinného domčeka a obytnej časti poľnohospodárskej usadlosti je zahrnutá aj hodnota príslušenstva a vybavenia (kuchyňa do 12 m2 podlahovej plochy, záchod, kúpeľňa, komora, predsieň, pivnica, práčovňa, vstavaná garáž atď.), ktoré k danej kvalitatívnej triede patrí.

(6) Okresný národný výbor môže výnimočne povoliť určenie náhrady podľa odseku 1 takisto pri obytných častiach drobných živnostenských prevádzkární (kováčňa, hostinec, obchod atď.) a pri domčekoch, ktoré nie sú rodinnými domčekmi, avšak v čase vyvlastnenia vzhľadom na svoje stavebné usporiadanie a okruh užívateľov plnia úlohu rodinného domčeka.

§ 3

Rekreačné chaty

(1) Výška náhrady za vyvlastnenie rekreačných chát sa určuje podľa tejto tabuľky:

Kvalita stavby Náhrada v Kčs za 1 m2 zastavanejplochy pri stavbách postavených
do 1. 6. 1953 po 1. 6. 1953
trieda I 111,- 585,-
trieda II 80,- 425,-
trieda III 61,- 320,-

Takto vypočítaná suma sa znižuje za každý rok veku stavby

pri triede I o 1,25 %,
pri triede II o 1,75 %,
pri triede III o 3,3 %,
najviac však o 80 %.

Zaradenie rekreačných chát do jednotlivých tried je uvedené v prílohe č. 2.

(2) Náhrada podľa odseku 1 sa zvyšuje o 20 %, ak rekreačná chata má podkrovie, a o 60 %, ak rekreačná chata má súvislé poschodie.

(3) Chatou sa rozumie dočasná stavba ľahšieho rázu, slúžiaca na odpočinok a rekreáciu, nie však na trvalé obývanie.**)

(4) Zastavanou plochou pre výpočet náhrady za vyvlastnenie rekreačných chát sa rozumie celková zastavaná plocha vrátane verandy, avšak bez príslušenstva, pokiaľ je mimo budovy, a bez vedľajších stavieb (dreváreň, kôlňa na náradie a pod.).

§ 4

Garáže

(1) Výška náhrady za vyvlastnenie garáží sa určuje podľa tejto tabuľky:

Kvalita stavby Náhrada v Kčs za 1 m2 zastavanejplochy pri stavbách postavených
do 1. 6. 1953 po 1. 6. 1953
trieda I 80,- 425,-
trieda II 61,- 320,-
trieda III 40,- 215,-

Takto vypočítaná suma sa znižuje za každý rok veku stavby

pri triede I o 1,25 %,
pri triede II o 1,75 %,
pri triede III o 3,3 %,
najviac však o 80 %.

Zaradenie garáží do jednotlivých tried je uvedené v prílohe č. 3.

(2) Podľa odseku 1 sa postupuje iba pri samostatných garážach a pri garážach v prístavku rodinného domčeka, ktoré slúžia výhradne pre osobnú potrebu vlastníka.

Pri samostatných garážach, ktoré sú prenajímané, a pri garážach, ktoré tvoria hospodársky celok s budovami v súkromnom vlastníctve, sa postupuje podľa § 10 ods. 1.

§ 5

Ploty

(1) Výška náhrady za vyvlastnenie plotov sa určuje podľa tejto tabuľky:

Kvalita stavby Náhrada v Kčs za 1 bm plotov postavených
do 1. 6. 1953 po 1. 6. 1953
trieda I 38,- 200,-
trieda II 21,- 110,-
trieda III 13,- 70,-
trieda IV 8,- 40,-

Takto vypočítaná suma sa znižuje za každý rok veku stavby

pri triede I o 2,- %,
pri triede II o 2,5 %,
pri triede III o 3,3 %,
pri triede IV o 5,- %,
najviac však o 80 %.

Zaradenie plotov do jednotlivých tried je uvedené v prílohe č. 4.

(2) Podľa odseku 1 sa určuje náhrada za ploty do celkovej dĺžky 120 m pri stavbách v osobnom vlastníctve alebo pri pozemkoch určených na výstavbu rodinných domčekov, rekreačných chát alebo na založenie záhradky. Náhrada za vyvlastnenie zvyšujúcej časti plota nad určenú dĺžku 120 m a plota pri stavbách v súkromnom vlastníctve sa rovná hodnote materiálu po odčítaní nákladov na demolačné práce.

§ 6

Studne

(1) Výška náhrady za vyvlastnenie studne sa určuje podľa tejto tabuľky:

Hĺbka studne Náhrada v Kčs za 1 bmpri studniach postavených
do 1. 6. 1953 po 1. 6. 1953
od 0 do 5 m 76,- 400,-
5 10 m 152,- 800,-
10 20 m
a za každý ďalší meter 228,- 1200,-

Takto vypočítaná suma sa znižuje o 1 % za každý rok veku stavby, najviac však o 80 %.

(2) Podľa odseku 1 sa určuje náhrada za studne v užívaní pri stavbách v osobnom vlastníctve alebo na pozemkoch určených na výstavbu rodinných domčekov, rekreačných chát a na založenie záhradky. Za studne, ktoré nie sú v užívaní alebo ktoré tvoria hospodársky celok so stavbami v súkromnom vlastníctve, sa určuje náhrada vo výške 10 % z náhrady, ktorá by prislúchala podľa odseku 1.

(3) Náhrady uvedené v odseku 1 sa rozumejú vrátane príslušenstva (pumpa, čerpadlo a pod.).

§ 7

Drobné príslušenstvo stavieb v osobnom vlastníctve

(1) Výška náhrady za vyvlastnenie drobného hospodárskeho príslušenstva sa určuje podľa tejto tabuľky:

Kvalita hospodárskeho príslušenstva Náhrada v Kčs za 1 m2 zastavanejplochy pri stavbách postavených
do 1. 6. 1953 po 1. 6. 1953
trieda I 111,- 585,-
trieda II 80,- 425,-
trieda III 61,- 320,-

Takto vypočítaná suma sa znižuje za každý rok veku stavby

pri triede I o 1,25 %,
pri triede II o 1,75 %,
pri triede III o 3,30 %,
najviac však o 80 %.

Zaradenie drobného hospodárskeho príslušenstva do jednotlivých tried je uvedené v prílohe č. 5.

(2) Drobným hospodárskym príslušenstvom sa rozumejú predovšetkým drobné stavby, ktoré slúžia osobnej potrebe (napr. dreváreň na palivo, kôlňa na náradie a pod.) a poľnohospodárske stavby.

(3) Podľa odseku 1 sa postupuje

a) pri drobných stavbách, ktoré slúžia osobnej potrebe, do 20 m2 zastavanej plochy,

b) pri poľnohospodárskych stavbách do 20 m2 zastavanej plochy v prípade, že sa na poľnohospodársku činnosť skutočne využívajú.

Pri častiach drobných stavieb a poľnohospodárskych stavieb využívaných na poľnohospodársku činnosť, ktorá prevyšuje určenú výmeru, a pri poľnohospodárskych stavbách nevyužívaných na poľnohospodársku činnosť, sa postupuje podľa § 10 ods. 1.

(4) V náhrade za 1 m2 zastavanej plochy drobného hospodárskeho príslušenstva je zahrnutá aj hodnota príslušenstva a vybavenia (povala, močovková záchytka, hnojisko a pod.), ktoré patria k danej kvalitatívnej triede I-III podľa prílohy č. 5.

§ 8

Úprava prepočítaných náhrad

(1) Zrážky z náhrad za stavby v osobnom vlastníctve so zreteľom na opotrebenie a vek stavby uvedené v § 2-7 sa rozumejú pri normálnej údržbe. Tieto zrážky môžu byť pri modernizácii a generálnych opravách primerane znížené alebo naopak pri zanedbanej údržbe a opravách primerane zvýšené.

(2) Pokiaľ bola stavba v osobnom vlastníctve preukázateľne postavená čiastočne pred 1. júnom 1953 a čiastočne po 1. júni 1953, príp. pokiaľ boli na stavbe postavenej pred 1. júnom 1953 vykonané stavebné úpravy (napr. pristavené miestnosti, poschodie a pod.) po 1. júni 1953, určí sa náhrada za každú časť stavby osobitne podľa príslušných tabuliek.

(3) Pre posúdenie, či ide o stavbu v osobnom vlastníctve postavenú pred 1.júnom 1953 alebo po 1.júni 1953, je rozhodujúci dátum uvedenia stavby do užívania.

§ 9

Náhrada v inom nehnuteľnom majetku alebo v stavebných prostriedkoch

(1) Za vyvlastnenú stavbu v osobnom vlastníctve môže stavebný úrad priznať vyvlastňovanému na jeho žiadosť alebo na návrh vyvlastniteľa náhradu v inej podobnej stavbe, ktorá môže byť v osobnom vlastníctve, alebo v stavebných prostriedkoch, ak to nie je v rozpore so všeobecným záujmom.

(2) Prípadné rozdiely v hodnote oboch objektov sa vyrovnajú v peniazoch; pre zistenie týchto rozdielov sa hodnota oboch objektov prepočíta podľa tabuliek pre stavby postavené po 1. 6. 1953 podľa tejto vyhlášky.

(3) Ak nemá vyvlastniteľ náhradnú stavbu, ktorá môže byť v osobnom vlastníctve, národný výbor môže v odôvodnených prípadoch poskytnúť túto náhradnú stavbu podľa rovnakých zásad. V takomto prípade musí mu vyvlastniteľ, ak ním nie je štátna organizácia, uhradiť všeobecnú cenu stavby; štátne organizácie náhradu národnému výboru neposkytujú.

Stavby v súkromnom vlastníctve

§ 10

(1) Náhrada za vyvlastnenie stavby v súkromnom vlastníctve sa určuje podľa tejto tabuľky:

Kvalita stavby
obytné ostatné
trieda
Náhrada v Kčs za 1 m3 zastavaného priestoru
I 0,30
II I0,27
III II0,23
IV III0,20

Zaradenie obytných stavieb do jednotlivých tried sa robí podľa prílohy č. 1, garáží podľa prílohy č. 3 a hospodárskych stavieb podľa prílohy č. 5.

(2) Stavbami v súkromnom vlastníctve sa rozumejú všetky stavby vo vlastníctve občanov a súkromných právnických osôb s výnimkou stavieb vymenovaných v § 2 - 7 tejto vyhlášky.

(3) Zastavaným priestorom pre výpočet náhrady za vyvlastnenie sa rozumie základný zastavaný priestor ohraničený

a) dole spodnou úrovňou obvodového základového muriva,

b) hore vonkajšími plochami striech,

c) po stranách vonkajšími plochami stien budovy.

Náklady na presťahovanie zvrškov a iného hnuteľného majetku

§ 11

Za presťahovanie zvrškov a iného hnuteľného majetku užívateľa vyvlastnenej stavby do miesta nového určenia sa poskytne náhrada vo výške primeraných a skutočne preukázaných nákladov.

Vonkajšie úpravy

§ 12

Za vonkajšie úpravy (besiedky, dláždenie dvorčeka, cestičiek a pod.) sa poskytne náhrada v hodnote materiálu získaného ich demoláciou po odpočítaní nákladov na demolačné práce.

Pozemky a porasty

§ 13

Pozemky pre výstavbu rodinných domčekov, rekreačných chát a založenie záhradky

(1) Náhrada za pozemky preukázateľne určené na výstavbu rodinného domčeka (vrátane dvorčeka a záhradky) a na výstavbu rekreačnej chaty alebo založenie záhradky sa určuje sumou za 1 m2

2,- Kčs v mestách nad 60 000 obyvateľov,

1,60 Kčs v mestách od 20 000 do 60 000 obyvateľov,

1,20 Kčs v obciach od 2 000 do 20 000 obyvateľov,

0,80 Kčs v obciach s menej než 2 000 obyvateľmi.

Celková náhrada za pozemky preukázateľne určené na výstavbu rodinného domčeka môže byť najviac

1600,- Kčs v mestách nad 60 000 obyvateľov,

1280,- Kčs v mestách od 20 000 do 60 000 obyvateľov,

960,- Kčs v obciach od 2 000 do 20 000 obyvateľov,

640,- Kčs v obciach s menej než 2 000 obyvateľov,

Celková náhrada za pozemky preukázateľne určené na výstavbu rekreačných chát a založenie záhradky môže byť najviac polovica týchto súm.

(2) Podľa odseku 1 sa určí i náhrada za pozemky, na ktorých v čase vyvlastnenia je už postavený rodinný domček, rekreačná chata alebo založená záhradka.

(3) Za pozemky uvedené v odseku 1 a 2 môže stavebný úrad priznať vyvlastnenému na jeho žiadosť alebo na návrh vyvlastniteľa náhradu v inom pozemku.

(4) Pri súčasnom vyvlastnení viacerých pozemkov toho istého druhu jednému vlastníkovi sa výmery sčítajú a postupuje sa podľa odseku 1.

§ 14

Ostatné pozemky

(1) Za ostatné pozemky, vrátane pozemkov združených pre spoločné užívanie JRD, poskytne sa náhradný pozemok z národného majetku v tej istej alebo v niektorej inej obci.

(2) Stavebný úrad v rozhodovaní o vyvlastnení určí, že vyvlastňovanému patrí náhrada v náhradnom pozemku, ktorý poskytne okresný národný výbor, v obvode ktorého je vyvlastňovaný pozemok. Okresný národný výbor potom na žiadosť vyvlastneného prevedie náhradný pozemok do jeho vlastníctva.

(3) V prípade, že dôjde k vyvlastneniu pozemkov v priebehu vegetačného obdobia, uhradia sa tzv. náklady na novú úrodu, t. j. skutočne vynaložené náklady na obrobenie, hnojenie, zasiatie a pod. poľnohospodárskych kultúr na vyvlastňovaných pozemkoch. Náhrada za náklady na novú úrodu na pozemkoch združených pre spoločné užívanie jednotných roľníckych družstiev sa poskytuje družstvu.*)

§ 15

Trvalé porasty

(1) Náhrada za ovocné stromy sa určuje podľa tejto tabuľky:

Druh Náhrada za 1 kusVek pri vyradení z produkcie rokovZníženie náhrady za každý rok veku po dosiahnutí plodnosti Kčs
po vysadení Kčs po dosiahnutí plodnosti
vo veku rokovKčs
Vysokokmene a polokmene
Orechy251590851,30
Hrušky5510120602,40
Jablone a čerešne50680561,60
Ostatné kôstkoviny40455312,20
Štvrťkmene atď. a kry
Štvrťkmene jabloní 35 6 55 31 2,20
Zákrsky jabloní20330281,20
Štvrťkmene višní40350282,-
Štvrťkmene broskýň 18330281,20
Kry bobuľovín 527,5270,30

Pre vek medzi vysadením a rokom nadobudnutia plodnosti sa náhrada určí interpoláciou. Podľa nej bude náhrada napr. za 10 ročný orech

25 + {[(90 - 25) / 15] x 10} =68,30 Kčs.

Pre vek vyšší než vek nadobudnutia plodnosti sa náhrada znižuje za každý rok o sumy uvedené v poslednom stĺpci tabuľky. Tak napr. náhrada za 50-ročný orech bude 90 - [(50 - 15) x 1,30] = 44,50 Kčs. Celková náhrada za ovocné stromy môže byť najviac 3000 Kčs.

(2) Náhrada za viničné porasty a zariadenia vinice sa určuje podľa tejto tabuľky:

Vek porastu Náhrada v Kčs za 1 m2 viničného porastu o spone výsadby
1,0 x 1,0 m1,3 x 1,2 m1,7 x 1,3 m3,0 x 1,3 m
po vysadení6,594,333,732,38
vek 1 rok7,574,693,992,59
2 roky8,875,454,593,00
3 roky10,736,485,463,70
4 roky11,777,276,014,08
za každý ďalší rok sa náhrada znižuje o 0,47 Kčsza každý ďalší rok sa náhrada znižuje o 0,28 Kčsza každý ďalší rok sa náhrada znižuje o 0,24 Kčsza každý ďalší rok sa náhrada znižuje o 0,16 Kčs

V náhrade za 1 m2 viničného porastu je zahrnutá i hodnota zariadenia viníc.

Celková náhrada za viničný porast a zariadenie vinice môže byť najviac 5000 Kčs.

(3) Náhrada za chmeľové porasty a zariadenie chmeľníc sa určuje podľa tejto tabuľky:

Náhrada v Kčs za 1 m2
chmeľový porastzariadenie chmeľníccelkom
novozaložená chmeľnica (novovysadený porast a nové zariadenie z drevených stĺpcov a drôtov)1,803,205,-
zrážka za každý rok veku chmeľnice0,0720,160,232

Celková náhrada za chmeľový porast a zariadenie chmeľnice môže byť najviac 2000 Kčs.

(4) Náhrada za lesné porasty sa určuje podľa tejto tabuľky:

Veková trieda, resp. vek porastu rokovNáhrada za 1 m2 vyvlastneného lesného porastu vrátane škody z ťažby nedospelých porastov Kčs
1 - 200,66
21 - 400,97
41 - 601,15
61 - 801,28
81 - 1001,39
nad 1001,44

Celková náhrada za lesné porasty môže byť najviac 1500 Kčs. Drevná hmota vo vyvlastnených lesov patrí vyvlastniteľovi. Vyvlastniteľ zariadi jej vyťaženie podľa pokynov a za súčinnosti, prípadne prostredníctvom organizácií, ktoré majú vyvlastnené lesy v odbornej správe a sú aj príslušné pre výkup surového dreva z týchto lesov.

(5) Náhrada za trvalé porasty na pozemkoch združených pre spoločné užívanie jednotných roľníckych družstiev sa poskytuje družstvu.*)

§ 16

Náklady na odstránenie prenosných stavieb a iných predmetov z pozemkov

Za odstránenie, príp. za premiestnenie prenosných stavieb a iných predmetov na pozemkoch, ktoré nie sú ich súčasťou a nebudú vyvlastnené, poskytne sa náhrada vo výške primeraných a skutočne preukázateľných nákladov (vrátane nákladov na umiestnenie predmetov na novom mieste).

Druhá časť

§ 17

Náhradná výstavba bytov

(1) Okresné národné výbory organizujú náhradnú výstavbu za vyvlastnené obytné objekty v osobnom vlastníctve v súlade so zásadami schválenými pre vyriešenie bytového problému predovšetkým formou družstevnej výstavby lacných, moderne vybavených viacposchodových domov.

(2) Vyvlastniteľ zabezpečí v spolupráci s príslušnými okresnými (miestnymi) národnými výbormi vlastníkom obytných objektov v osobnom vlastníctve prednostné získanie bytu v družstevnej výstavbe v mieste alebo v tesnej blízkosti pracoviska, príp. zabezpečí investičnú a projektovú prípravu sústredenej výstavby viacposchodových domov družstevným spôsobom.

Výnimky pri určovaní náhrad

§ 18

(1) Na zabezpečenie prostriedkov na získanie primeraného náhradného bytu v družstevnej výstavbe v družstevnej výstavbe alebo v rodinnom domčeku, príp. na získanie náhradných stavieb v osobnom vlastníctve, uvedených v § 3 - 7, vlastníkom, ktorým by patrila náhrada prepočítaná podľa tabuliek pre stavby postavené do1. júna 1953, môže okresný národný výbor na ich žiadosť povoliť priznanie náhrady až do výšky prepočítanej podľa tabuliek pre stavby postavené po 1. júni 1953, najviac však do 80 000 Kčs. Záväzok vlastníka, že si za zvýšenú náhradu obstará primeraný náhradný byt v družstevnej výstavbe alebo v rodinnom domčeku, príp. náhradné stavby v osobnom vlastníctve, uvedené v § 3 - 7, musí byť uvedený v rozhodnutí o vyvlastnení.

(2) V mimoriadnych prípadoch, v ktorých by ani náhrada prepočítaná podľa tabuliek pre stavby postavené po 1.júni 1953 nestačila na získanie primeraného bytu v družstevnej bytovej výstavbe, môže okresný národný výbor sociálne slabým veriteľom (napr. rodiny s viacerými deťmi, dôchodcovia s malými dôchodkami a pod.) povoliť zvýšenie náhrady až do výšky členského podielu v stavebnom bytovom družstve.

(3) V prípade spoluvlastníctva obytných objektov v osobnom vlastníctve možno poskytnúť výnimku podľa odseku 1 a 2 len tomu spoluvlastníkovi, ktorý si potrebuje obstarať náhradný byt. Výnimka môže sa priznať iba do výšky zodpovedajúcej podielu spoluvlastníka.

(4) Výnimku uvedenú v odseku 1 a 2 nemožno povoliť vlastníkom, ktorí vlastnia viac objektov toho istého druhu (dva rodinné domčeky, dve rekreačné chaty a pod.), vlastníkom obytných objektov v osobnom vlastníctve, ktorí si nepotrebujú obstarať náhradný byt, a v prípadoch, v ktorých jej povolenie nie je v súlade so záujmami našej spoločnosti. Výnimka sa nepovolí najmä príslušníkom bývalých vykorisťovateľských tried, osobám potrestaným za protištátnu činnosť a vlastníkom, ktorí vyvlastňovaný majetok nadobudli na špekulačné účely.

(5) Výnimka podľa odseku 1 sa takisto nepovolí pri vyvlastnení objektov, ktoré vlastník nadobudol prídelom od československého štátu podľa predpisov o rozdelení konfiškovaného majetku. V týchto prípadoch možno však náhradu zvýšiť až do výšky členských podielov na primeraný byt v stavebnom bytovom družstve.

(6) Pri vyvlastnení objektov v osobnom vlastníctve môže vyvlastniteľ poskytnúť vlastníkom preddavok na náhradu za tieto objekty až do výšky prepočítanej podľa tabuliek pre stavby postavené do 1. júna 1953, ak je to potrebné pre vlastné začatie náhradnej bytovej výstavby družstevným spôsobom. Preddavok sa zloží v prospech vlastníka na účet príslušného stavebného bytového družstva. Ak vlastník dodatočne odmietne družstevný byt, preddavok sa vráti vyvlastniteľovi.

(7) Primeraným bytom v družstevnej bytovej výstavbe sa rozumie byt, ktorého podlahová plocha pri obytných miestnostiach zodpovedá počtu členov užívateľovej domácnosti.*)

§ 19

(1) Náhrada podľa § 18 ods. 1, 2, 3 a 5 vyplatená vlastníkovi na bezúročný účet zriadený podľa predpisov o odplatnom nadobúdaní vecí socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb**) je účelove viazaná na obstaranie náhradného bytu v družstevnej výstavbe alebo v rodinnom domčeku, prípadne na obstaranie inej náhradnej stavby v osobnom vlastníctve, uvedenej v § 3 - 7. Vyvlastňovateľ je povinný pri zložení náhrady na bezúročný účet oznámiť štátnej sporiteľni, že ide o náhradu účelove viazanú.

(2) Ak vlastník nepoužije viazanú náhradu na povolený účet do piatich rokov odo dňa zloženia náhrady na bezúročný účet, je povinný vrátiť organizácii rozdiel medzi náhradou poskytnutou podľa § 18 ods. 1, 2, 3 a 5 a náhradou prepočítanou podľa tabuliek pre stavby postavené do 1. júna 1953; v rozhodnutí o vyvlastnení musí sa tento rozdiel vyčísliť a určiť povinnosť na jeho vrátenie.

(3) Ustanovenie odseku 2 platí j vtedy, ak vlastník do piatich rokov po dokončení stavby ju predá alebo ak v tom istom čase zanikne jeho členstvo v stavebnom bytovom družstve vystúpením, vylúčením alebo zrušením.

Tretia časť

§ 20

Predbežné užívanie nehnuteľností

(1) Za predbežné užívanie pozemkov sa náhrada neposkytuje. Za predbežné užívanie ostatných nehnuteľností sa poskytne náhrada vo výške 2,5 % ročne zo sumy, ktorá by za nehnuteľnosť patrila podľa § 2 - 7 a podľa § 10 vyhlášky.

(2) Náhrada za predbežné užívanie nehnuteľností sa neposkytne v prípadoch, v ktorých nehnuteľnosti, ktoré sa majú vyvlastniť, boli podľa vládneho nariadenia č. 50/1955 Zb. dané do užívania.

(3) O náhradu za predbežné užívanie nehnuteľností sa neznižuje celková náhrada za nehnuteľnosť pri vyvlastnení.

Štvrtá časť

Spoločné ustanovenia

§ 21

(1) Vyvlastniteľ predloží stavebnému úradu spolu so žiadosťou o vyvlastnenie návrh na spôsob a výšku náhrady.

(2) Ak vlastník spĺňa podmienky uvedené v § 18, môže požiadať prostredníctvom stavebného úradu o poskytnutie výnimky.

§ 22

(1) Ustanovenia tejto vyhlášky platia aj pre zmluvné nadobúdanie nehnuteľností socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb.

(2) Organizácie hodlajúce vykúpiť pozemky predložia okresnému národnému výboru, v ktorého obvode sú tieto pozemky, riadne odôvodnený návrh na poskytnutie náhradného pozemku vlastníkovi.

(3) Okresný národný výbor prevedie náhradný pozemok, ak ho má vo svojej správe, do správy vykupujúcej organizácie. Vykupujúca organizácia potom uzavrie s vlastníkom výmennú zmluvu. Ak je vykupujúcou iná než štátna organizácia, prevedie sa náhradný pozemok bezplatne do jej vlastníctva.

(4) V rozhodnutí o povolení výnimky podľa § 18 pri zmluvnom nadobúdaní nehnuteľností musí byť určená výška náhrady a vyčíslený rozdiel uvedený v § 19 ods. 2; v zmluve je potrebné zaviazať vlastníka na vrátenie rozdielu, ak kúpnu cenu nepoužije na povolený účel do 5 rokov odo dňa jej zloženia na bezúročný účet a ak vlastník do piatich rokov po dokončení stavby ju predá alebo ak v tom istom čase zanikne jeho členstvo v stavebnom bytovom družstve vystúpením, vylúčením alebo zrušením.

§ 23

Táto vyhláška sa vzťahuje na všetky prípady vyvlastnenia a zmluvného nadobúdania nehnuteľností socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb, u ktorých rozhodnutie alebo zmluva ku dňu účinnosti tejto vyhlášky nie je právne účinná.


Záverečné ustanovenia

§ 24

(1) Ministerstvo financií môže v mimoriadnych prípadoch povoliť výnimky z tejto vyhlášky.

(2) Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré odporujú tejto vyhláške; najmä sa zrušuje vyhláška č. 228/1951 Ú. l. (č. 258/1951 Ú. v.) v znení vyhlášky č. 44/1952 Ú. l. (č. 69/1952 Ú. v.) o určovaní náhrady za vyvlastnenie a za predbežné užívanie nehnuteľností a § 44 vyhlášky č. 144/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva zákon o stavebnom poriadku.

§ 25

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ďuriš v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 18/1963 Zb.

Zaradenie rodinných domčekov a obytných častí poľnohospodárskych usadlostí podľa kvality do 4 tried

trieda I II III IV
1. murivo tehlové masívne s dostatočnou izolačnou schopnosťou, zruby drevené rôzne murivo, kombinované i s drevomnepálená tehla, kameň
2. fasáda obložená i čiastočne, tvrdá omietkabrizolitová omietka, režnémurivo lícované vápenná štuková mietka, striekaný brizolitvápenná štuková
3. strechaplochá plechová, asfaltová, dvojitá škridlicová, snopce, osovky, šamotová dlažba na terasáchplochá preskies, dvojité škridlice, terasy, cementové dlaždice plochá lepenková, dvojité škridliceplochá jednoduchá lepenka, jednoduchá
škridlicová
4. schodište obložené, žula čiastočne leštená, zábradlie z nehrdzavejúcej oceležula neleštená, dobré terazzo, mäkké drevo stolársky spracovanéhoršia žula, terazzové stupne, pieskovec, mäkké drevobetón, drevo tesársky opracované bez podstupníc
5. izolácie vodotesné, tepelné a proti hlukuvodotesnémúry proti zemnej vlhkostibez izolácií proti vlhkosti
6. zárubne oceľové, drevom obloženéoceľové a stolárske rámikyobíjané hrubé
7. podlahy vlyskové, parketové, korok, linoleumbukové vlysypalubové doskové
8. dlažby šamotové, linoleum, guma xylolit, terazzocement, dlaždicetehly alebo mlat
9. vykurovanie radiátormi na vodu, teplovzdušné komôrky americká alebo dobrá kachľová pec kachľová jednoduchá alebo železná pecobyčajná pec, bubienky, pec
10. kuchyňa elektrický alebo plynový sporák, dres na teplú a studenú vodu kachľové alebo smaltované sporáky - dres na studenú vodu kachľové jednorúrové sporáky, výlevkatehlové sporáky
11. príprava teplej vody teplá voda z karmy, boileru pre kuchyňu i kúpeľňuteplá voda z karmy len v kúpeľnikúpeľňová pec na uhliebez prípravy teplej vody
12. kúpeľňa
obložená vaňa 150 cm, umývadlo a bidet - šamotová dlažbavoľne stojaca vaňa smaltovaná, len čiastočne obkladačky, terazzová dlažbaplechová vaňa zinková, betónová dlažba, olejový náter stien-
13. záchod splachovací, obložený, šamotová dlažbasplachovací, šamotová dlažba, terazzo bez obkladu splachovací, betónová dlažbanesplachovací
14. voda teplá a studená v kúpeľni, kuchyniteplá v kúpeľni - zdroj plynový, elektrický teplá z kúpeľňovej pece - na uhlie-
15. elektrická inštalácia moderné zásuvky, zvončeky, elektromer mimo bytuv rúrkach navrchu provizórne
16. okná dvojité dvojité alebo zdvojené zdvojené jednoduché
17. dvere preglejkované, zámky s vložkami alebo dózicképreglejkované a náplňové s obyčajnými zámkamináplňové s obyčajnými zámkami náplňové, visiace zámky, závlačky
18. práčovňa v dome s práčkou, kotlom, koryto, stôl, vykurovanie v dome, malý kotol v dome bez kotla -
19. sušiareň vykurovaná alebo povalanevykurovaná alebo povalapovala -
20. pivnica na palivo alebo v dome skladsklad v domepivnica alebo kôlnička mimo objektumimo objektu
O zaradení do určitej triedy I - IV rozhodne to, či sa aspoň na dve tretiny otázok odpovie kladne. V nejasných prípadoch rozhodne o zaradení do príslušnej triedy stavebný úrad.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 18/1963 Zb.

Zaradenie rekreačných chát podľa kvality do 3 tried

triedaIIIIII
murované alebo zrubové chaty na kamennej podmurovke, s vodovodom, kanalizáciou a elektroinštaláciou ľahké murované alebo montované drevené chaty na podmurovke alebo pilotách s elektroinštaláciou jednoduché drevené chaty na pilotách alebo stĺpikoch
Obvodové murivo murované z tehál alebo tvárnic na minimálnu hrúbku 30 cm alebo zrubové z dreva o hrúbke 16 cmmontované z prefabrikátových dosiek tepelnou izoláciou alebo dvojité steny obíjané na kostru o hrúbke steny
6 - 10 cm
obíjané na kostru len
z jednej strany, s vnútorným
vylepením alebo vybitím o
hrúbke steny 2 - 4 cm
Strecha odborne krytá eternitom alebo plechom na debneniekrytá dvojitou lepenkou 3 asfaltovými nátermikrytá jednoduchou lepenkou
Priečeliesokel z prírodného kameňa, čisto škárovaný, obvodové murivo omietané alebo škárované, zrubové steny čisto upravené a vypracovanébetónový sokel, murivo hrubo omietané, drevené steny napustené a natretévonkajšie steny z nehobľovaných dosiek alebo krajín
Schodište murované alebo drevené o maximálnom stúpaní 1/1,15murované alebo drevené o vyššom stúpaní-
Nátery olejové s povrchom z emailujednoduché olejové náterynapustenie impregnáciou
Izolácia dokonalá izolácia proti zemnej vlhkosti, izolácia tepelná v hodnote muriva 45 cm, izolácia proti hluku v polovičnej hodnote normy (v hodnote muriva 15 cm)jednoduchá izolácia proti zemnej vlhkosti, izolácia tepelná v hodnote muriva 22 cmčiastočná izolácia proti zemnej vlhkosti
Podlahylinoleum, guma, vlysky, šamotová dlažba, kamenná dlažba na podkladepalubky, terazzo dosková, betónová
Kúrenieetážové vodné nevzdušné, elektrické, plynovékachľovými pecami, krbmi, veľmi dobrými pecami malými liatinovými alebo plechovými pecami
Kuchyňaplynový alebo elektrický sporákuhľový kuchynský sporák, murovaná kuchynská pec plechový sporáčik (bubienok)
Kúpeľňa s vaňou alebo sprchou so studenou a teplou vodouumývadlo alebo sprcha so studenou vodou-
Záchodsplachovací v budovesuchý v budove alebo mimospoločný
Voda zavedená do budovy v kúpeľni a kuchyni, zariadenie na ohrievanie
vody elektricky, plynom alebo pecou
zavedená do budovy vonkajší hydrant alebostudňa
Kanalizácia splašky odvádzané kanalizáciou do septikov splašky odvádzané kanalizáciou z budovy a vypustené do terénubez kanalizácie
Elektrinaurobená inštalácia elektriny pre osvetlenie, so zásuvkami na pripojenie
spotrebičov
elektroinštalácia pre osvetlenie-
Okná dvojité, sčasti s okenicami alebo mrežamijednoduché s okenicami alebo zdvojené jednoduché
Dvere vstupné zrubené alebo masívne, z tvrdého dreva, s patentnou zámkou,
vnútorné preglejkované
vstupné masívne z mäkké dreva, vnútorné náplňové hovstupné i vnútorné jednoduché, obíjané
Pivnica na palivo a potraviny, pod celou budovoupivnička pod časťou budovy-
O zaradení do určitej triedy I-III rozhodne to, či sa aspoň na dve tretiny otázok odpovie kladne. V nejasnýchprípadoch rozhodneo zaradenído príslušnejtriedy stavebný úrad.

Príloha č. 3 vyhlášky č. 18/1963 Zb.

Zaradenie garáží podľa kvality do 3 tried

I. trieda:

Murované garáže so železobetónovým stropom, tepelne izolované, s oceľovými vrátami, s izoláciou proti zemnej vlhkosti, s elektrickým osvetlením a motorovou zásuvkou, s prívodom vody, s kanalizáciou, s umývacou doskou pred garážou.

II. trieda:

Ľahké murované garáže s nespalnými stropom, roletou alebo garáže s oceľovou konštrukciou krytou plechmi, s čiastočnou tepelnou izoláciou, s plechovými vrátami alebo roletou, s elektrickým osvetlením, záchytkou. Vodovodný kohútik je prístupný vo vzdialenosti do 20 m.

III. trieda:

Jednoduché garáže s oceľovou kostrou krytou plechom, s plechovými vrátami alebo roletou, bez tepelnej izolácie, s betónovou podlahou, bez základov.

triedaIIIIII
Múry murované v hrúbke zodpovedajúcej tepelnej izolácii 45 cm murované alebo plechové s tepelnou izoláciou muriva 22 cm plechové alebo eternitové na nespalnej kostre
Strecha tehlobetónová s tepelnou izoláciou, krytie plechom alebo lepenkou so žľabmi a odkvapmiželezobetónová krytá lepenkouplechová alebo eternitová
Priečelie omietnutie šľachtenou omietkou, oplechovanie jednoducho omietnuté -
Nátery základný a dvojnásobný olejový náterdvojnásobný náter základný náter
Izoláciamurivo izolované plne proti zemnej vlhkostimurivo jednoducho izolované proti zemnej vlhkosti-
Podlaha betónová s poterom, dlažba cementová, dlaždice hrubá betónová dlažba -
Vykurovanie temperované alebo zariadenie na ohrievanie motora--
Voda zavedená do garáže alebo hydrant pri umývacej doskekohútik do 20 m -
Elektrinaelektrické osvetlenie garáže, priestoru pred garážou - zásuvka pre motorový prúdelektrické osvetlenie -
Kanalizácia garáž alebo umývacia doska kanalizovaná v garáži zberná záchytka -
Dvere oceľové s patentnou zámkou a tepelnou izoláciouplechové so zámkouplechové alebo roleta
O zaradení do určitej triedy I-III rozhodne to, či sa aspoň na dve tretiny otázok odpovie kladne. V nejasných prípadoch rozhodne o zaradení do príslušnej triedy stavebný úrad.

Príloha č. 4 vyhlášky č. 18/1963 Zb.

Zaradenie plotov podľa kvality do 4 tried

I. trieda:

Ploty murované z kameňa alebo tehál, najmenej 30 cm hrubé a 180 cmvysoké, na základoch z betónového alebo kamenného muriva, plné alebo prelamované, s vrátami a vrátkami s plného dreva alebo z kovových profilov a plechu.

II. trieda:

Ploty murované ako predchádzajúce, ale tenšie ako 30 cm a nižšie ako 180 cm, ploty vytvárané podmurovkou tehlovou, kamennou alebo betónovou, murovanými, betónovými alebo oceľovými stĺpikmi a rámami z oceľových profilov, potiahnuté pletivom alebo drevenými rámami, vyplnené latami, s vrátami a vrátkami vyhotovenými rovnakým spôsobom.

III. trieda:

Ploty bez podmurovky, so stĺpikmi betónovými, murovanými alebo oceľovými, medzi stĺpikmi upevnené pletivo bez rámu alebo latky na zvlakoch o výške najmenej 150 cm, s vrátami a vrátkami rovnakým spôsobom vyhotovenými.

IV. trieda:

Ploty pozostávajúce z drevených stĺpikov, zvlakov a plotoviek najmenej 150 cm vysokých, s vrátami a vrátkami z dosiek tesársky spracovaných.

triedaIIIIIIIV
Základykamenné alebo betónové murivo po celej dĺžke plota kamenné alebo betónové murivo po celej dĺžke plota len okolo stĺpika --
Podmurovka-murovaná z tehál alebo kameňa, betónovábez podmurovky -
Plot tehlový, kamenný alebo betónový múr aspoň 30 cm hrubý s krycou kamennou, tehlovou alebo betónovou doskou a 180 cm vysokýtehlové, kamenné, oceľové alebo betónové stĺpiky s vloženými rámami z oceľových profilov, potiahnuté pletivom alebo drevenými rámami z hobľovaného reziva s výplňou z hobľovaných latiek betónové alebo oceľové stĺpiky s napätým pletivom alebo zvlakmi a plotovky z hobľovaného rezivaguľaté drevené stĺpiky, pologuľaté zvlaky a plotovky
Vráta a vrátka z oceľových profilovz rámov, z oceľových profilov, s výplňou drôtovým pletivomz hobľovaného reziva stolársky vyhotovené z guľatiny alebo nehobľovaného reziva, tesársky vyhotovené
Povrch murivaomietaný alebo škárovaný omietaný alebo škárovaný - -
Povrch oceľ alebo drevo trojnásobný olejový náterdvojnásobný olejový náter dvojnásobný olejový náternapustené
Najmenšia výška plota180 cm150 cm 150 cm -
O zaradení do určitej triedy I - IV rozhodne to, či sa aspoň na dve tretiny otázok odpovie kladne. V nejasných prípadoch rozhodne o zaradení do príslušnej triedy stavebný úrad.

Príloha č. 5 vyhlášky č. 18/1963 Zb.

Zaradenie hospodárskych budov podľa kvality do 3 tried

I. trieda:

Murované budovy z tehlového muriva 45 cm alebo kamenného 60 cm, s nespalným stropom klenutým do oceľových nosníkov alebo železobetónové s povalovým priestorom vyhotoveným ako senník alebo sýpka, s tvrdou krytinou, s elektrickým osvetlením, prívodom vody, kanalizáciou.

II. trieda:

Ľahko murované, hrazdené alebo zrubové budovy s drevenými stropmi, s tvrdou krytinou, s povalovým priestorom.

III. trieda:

Sčasti otvorené budovy na stĺpikoch alebo murované budovy so spalnou krytinou, v jednoduchom vybavení.

triedaIIIIII
1. murivotehlové 45 cm
kamenné 60 cm
tehlové, kamenné, betónové, hrazdené, drevené zrubovésčasti murované, sčasti na stĺpikoch, pobitých doskami
2. stropy klenuté, železobetónovédrevené trámové, kryté fošňami z guliačov, povalové, doskové
3. srecha na krove s povalovým priestorom, krytá eternitom na krove s povalovým priestorom, krytá škridlicami krytá lepenkou, snopcami, šindľom
4. izoláciaasfaltová proti vlhkosti--
5. dlažbytehlové teplébetónové kamennéz guliačov, hliny
6. vodovodúplná inštalácia vody na napájanie s nádržkou alebo automatickou vodárňouvodovodný kohútik-
7. kanalizácia krytá kanalizácia do močovej záchytky povrchový odtok do močovej záchytky-
8. osvetlenie úplné elektrické osvetlenieelektrické osvetlenie -
9. okná priame osvetlenie otváracími oknamipriame osvetlenie -
10. dvere priamy vstup, dvojité dverepriamy vstup -
11. povalový priestorsýpka prístupná schodmi senník -
12. príslušenstvo betónová alebo murovaná močová záchytka, krytá, hnojisko dláždené alebo betónové, zariadenie pre odvoz hnoja, zariadenie pre dovoz krmiva a stelivamočová záchytka, hnojiskohnojisko
O zaradení do určitej triedy I - III rozhodne to, či sa aspoň na dve tretiny otázok odpovie kladne. V nejasných prípadoch rozhodne o zaradení do príslušnej triedy stavebný úrad.

Poznámky pod čiarou

*) § 73 zákona č. 67/1956 Zb. o hospodárení s bytmi v znení zákona č. 147/1961 Zb.

*) § 76 zákona č. 67/1956 Zb. o hospodárení s bytmi v znení zákona č. 147/1961 Zb.

**) Smernice o výstavbe rodinných domčekov a ostatných drobných stavieb jednotlivcami, Zbierka smerníc pre národné výbory, por. č. 19/1961, čiastka 6.

*) § 24 ods. 3 zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách.

*) § 24 ods. 3 zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách.

*) § 69 zákona č. 67/1956 Zb. o hospodárení s bytmi v znení zákona č. 147/1961 Zb.

**) Vyhláška č. 19/1953 Zb. o odplatnom nadobúdaní vecí socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb.