Vyhláška č. 13/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave.

(v znení č. 85/1963 Zb.)

Čiastka 8/1963
Platnosť od 15.02.1963
Účinnosť od 01.10.1963
Redakčná poznámka

Podľa ustanovenia článku 20 vstúpila Dohoda v platnosť 11. januára 1963.

13

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. januára 1963

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave


Dňa 20. júna 1962 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave.

Vláda Československej socialistickej republiky schválila Dohodu 30. augusta 1962. Schválenie Dohody bolo oznámené senegalskej strane nótou z 28. septembra 1962. Nótou z 11. decembra 1962 oznámila senegalská strana, že Dohoda bola schválená vládou Republiky Senegal.

Podľa ustanovenia článku 20 vstúpila Dohoda v platnosť 11. januára 1963.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a

vláda Republiky Senegal

prajúc si napomáhať rozvoju leteckej dopravy medzi Československom a Senegalom a uplatňovať v tejto oblasti v čo najširšej miere medzinárodnú spoluprácu,

prajúc si použiť v tejto doprave zásady a ustanovenia Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944, sa dohodli takto:

HLAVA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Zmluvné strany si vzájomne poskytujú práva ustanovené v tejto Dohode za účelom zriadenia medzinárodných civilných spojení uvedených v Prílohe tejto Dohody.

Článok 2

Pri vykonávaní tejto Dohody a jej Prílohy:

1. výraz „územie“ má význam určený v článku 2 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve;

2. výraz „letecké úrady“ znamená:

pokiaľ ide o Československo, Ministerstvo dopravy a spojov, letecký odbor;

pokiaľ ide o Senegal, Ministerstvo dopravy a spojov;

3. výraz „dohodnuté služby“ znamená letecké služby, uvedené v Zozname tratí, ktorý je súčasťou Prílohy tejto Dohody;

4. výraz „určený podnik“ znamená letecký podnik, ktorý bude jednou zo zmluvných strán písomne oznámený druhej zmluvnej strane podľa hlavy II tejto Dohody ako podnik, ktorý je oprávnený vykonávať dohodnuté letecké služby.

Článok 3

1. Lietadlá používané v medzinárodnej preprave leteckými podnikmi určenými jednou zmluvnou stranou, ako i ich obvyklé vybavenie, zásoby paliva a mazadiel, palubné zásoby (vrátane potravín, nápojov a tabaku) budú pri vstupe na územie druhej zmluvnej strany oslobodené od všetkých ciel, inšpekčných poplatkov i ostatných podobných poplatkov a dávok za podmienky, že toto vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadiel až do opätovného vyvezenia.

1a) Zariadenie a náradie dovezené leteckými podnikmi určenými jednou zo zmluvných strán, ktoré sa má použiť na medzinárodnom letišti druhej zmluvnej strany na zavedenie alebo vykonávanie medzinárodných leteckých služieb zabezpečovaných týmito leteckými podnikmi, bude oslobodené od všetkých ciel, inšpekčných poplatkov a ostatných podobných poplatkov a dávok za podmienky, že zostane na uvedenom letišti.

2. S výnimkou poplatkov a dávok za poskytnuté služby budú ďalej oslobodené od poplatkov a dávok uvedených v odseku 1:

a) palubné zásoby akéhokoľvek pôvodu prevzaté na území jednej zmluvnej strany a naložené do lietadiel, zabezpečujúcich medzinárodnú linku druhej zmluvnej strany,

b) náhradné súčiastky dovezené na územie jednej zmluvnej strany pre údržbu alebo opravu lietadiel používaných na medzinárodné lety určenými leteckými podnikmi druhej zmluvnej strany,

c) pohonné hmoty a mazadlá určené pre lietadlá používané v medzinárodnej preprave určenými leteckými podnikmi druhej zmluvnej strany, aj keď sa tieto zásoby majú použiť na časti trati nad územím zmluvnej strany, kde boli vzaté na palubu.

3. Pohonné hmoty, mazadlá, náhradné súčiastky, obvyklé vybavenie lietadiel a palubné zásoby určené pre použitie dohodnutých služieb, môžu sa uskladniť na letiskách jednej zmluvnej strany , na ktoré lieta určený letecký podnik druhej zmluvnej strany. K tomuto uskladneniu dôjde po súhlase colných úradov, ktoré vykonávajú dohľad nad týmto materiálom a zásobami až do ich opätovného vyvezenia alebo colného odbavenia.

Článok 4

1. Zákony a predpisy každej zmluvnej strany týkajúce sa vstupu na jej územie alebo jeho opustenia lietadlami vykonávajúcimi medzinárodné lety alebo týkajúce sa prevádzky a letu týchto lietadiel nad jej územím budú platiť pre lietadlá podniku alebo podnikov druhej zmluvnej strany.

2. Cestujúci, posádky a odosielatelia tovaru sa musia podriadiť buď osobne alebo prostredníctvom tretej osoby konajúcej v ich mene a pre nich zákonom a predpisom upravujúcim na území každej zmluvnej strany vstup, pobyt a výstup cestujúcich, posádok alebo tovaru, t.j. zákonom a predpisom, upravujúcim vstup, formality odbavenia, prisťahovalectvo, clá a opatrenia vyplývajúce zo zdravotníckych predpisov.

Článok 5

S výhradou ustanovenia článku 12 si každá zmluvná strana vyhradzuje právo odmietnuť podniku určenému druhou zmluvnou stranou prevádzkové oprávnenie alebo odvolať takéto oprávnenie, ak sa odôvodnene domnieva, že nemá dôkazy o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočné riadenie tohto podniku náleží druhej zmluvnej strane alebo jej príslušníkom, alebo v prípade, že sa tento podnik nespravuje zákonmi a predpismi spomínanými v článku 4 alebo inak neplní povinnosti ustanovené v tejto Dohode.

K tomuto opatreniu sa môže prikročiť až po predchádzajúcom rokovaní podľa článku 6, pokiaľ nie je potrebné okamžite zastaviť činnosť, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov.

Článok 6

Každá zmluvná strana bude môcť kedykoľvek požiadať o rokovanie medzi príslušnými úradmi obidvoch zmluvných strán o akejkoľvek zmene tejto Dohody.

Toto rokovanie sa začne najneskoršie do 60 dní po prijatí žiadosti.

Zmeny tejto Dohody, ktoré sa dojednajú, vstúpia v platnosť ich potvrdením výmenou nôt diplomatickou cestou.

Článok 7

Každá zmluvná strana bude môcť kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoje prianie vypovedať túto Dohodu. Toto oznámenie sa súčasne oznámi Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Výpoveď nadobudne účinnosť rok po prijatí oznámenia druhou zmluvnou stranou, pokiaľ sa toto oznámenie pred uplynutím tejto lehoty po spoločnej dohode nevezme späť. Ak nepotvrdí zmluvná strana, ktorá dostane takéto oznámenie, jeho príjem, bude sa predpokladať, že oznámenie bolo prijaté pätnásť dní po tom, keď došlo do sídla Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo.

Článok 8

1. Ak vznikne medzi zmluvnými stranami pri výklade alebo vykonávaní tejto Dohody a jej Prílohy akýkoľvek rozpor, vyriešia ho zmluvné strany priamym rokovaním medzi svojimi leteckými úradmi, alebo ak nebude toto rokovanie úspešné, diplomatickou cestou.

2. Ak týmto priamym rokovaním sa do 90 dní nedosiahne výsledok, predložia zmluvné strany spor arbitráži. Za tým účelom určia osobitný rozhodcovský súd, ktorý sa bude skladať z troch členov. Prví dvaja budú vymenovaní zmluvnými stranami a tretí bude určený obidvoma uvedenými rozhodcami. Ak sa obaja rozhodcovia nedohodnú na vymenovaní tretieho rozhodcu, obidve zmluvné strany vyzvú Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo, aby vymenovala tretieho rozhodcu, ktorý bude predsedom rozhodcovského súdu.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa podriadia každému rozhodnutiu vydanému v zmysle tohto článku.

4. Ak sa jedna zo zmluvných strán nepodriadi rozhodnutiu rozhodcov, bude môcť druhá zmluvná strana po celý čas, dokiaľ sa tak nestane, obmedziť práva a výsady, zastaviť ich výkon alebo odvolať práva a výsady, ktoré udelila podľa tejto Dohody zmluvnej strane, ktorá nie je v práve. Každá zmluvná strana bude uhrádzať výdavky spojené s činnosťou svojho rozhodcu a polovicu výdavkov určeného predsedu.

HLAVA II

Dohodnuté služby

Článok 9

Vláda Československej socialistickej republiky poskytne vláde Republiky Senegal a vláda Republiky Senegal poskytne vláde Československej socialistickej republiky právo vykonávať jedným alebo niekoľkými určenými leteckými podnikmi letecké služby uvedené v Zozname tratí v Prílohe tejto Dohody.

Článok 10

1. S výhradou ustanovenia článku 5 vydá každá zmluvná strana bez meškania určenému podniku druhej zmluvnej strany potrebné prevádzkové oprávnenie.

2. Skôr, než bude určený podnik oprávnený začať dohodnuté služby, bude sa môcť vyzvať, aby preukázal leteckému úradu druhej zmluvnej strany, že spĺňa podmienky ustanovené zákonmi a predpismi obvykle uplatňovanými týmto úradom pre vykonávanie medzinárodných leteckých služieb.

Článok 11

Letecký podnik alebo letecké podniky určené vládou Československej socialistickej republiky podľa tejto Dohody budú mať právo na senegalskom území v medzinárodnej preprave vykladať a nakladať cestujúcich, poštu a tovar, pokiaľ ide o československé miesta pristátia a trate uvedené v pripojenej Prílohe.

Letecký podnik alebo letecké podniky určené vládou Republiky Senegal podľa tejto Dohody budú mať právo na československom území v medzinárodnej preprave vykladať a nakladať cestujúcich, poštu a tovar, pokiaľ ide o senegalské miesta pristátia a trate uvedené v pripojenej Prílohe.

Článok 12

Nepozerajúc na ustanovenie článku 5 tejto Dohody bude môcť zmluvná strana určiť spoločný podnik pre leteckú dopravu vytvorený podľa článku 77 a 79 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944.

Článok 13

Podnikom určeným každou zo zmluvných strán musí sa zabezpečiť správne a spravodlivé nakladanie, aby mali rovnaké možnosti na vykonávanie dohodnutých služieb.

Na spoločných tratiach musia brať vzájomne do úvahy svoje záujmy, aby jeden podnik nezasahoval nevhodným spôsobom do služieb druhého podniku.

Článok 14

1. Vykonávanie služieb medzi československým územím a senegalským územím alebo opačne na tratiach uvedených v Zozname pripojenom k tejto Dohode je pre obidve krajiny základným a prvoradým právom.

2. Na vykonávanie týchto služieb:

a) bude dopravná kapacita rozdelená rovnakým dielom medzi československé a senegalské podniky.

Toto rozdelenie bude prizerať na zapojenie medziľahlých miest a na výhrady obsiahnuté v odseku c);

b) celková dopravná kapacita na každej trati sa prispôsobí potrebám, ktoré možno rozumne predvídať.

Aby sa vyhovelo požiadavkám nepredvídanej alebo prechodnej prepravy na týchto tratiach, musia určené letecké podniky dohodnúť medzi sebou primerané opatrenia na uspokojenie tohto dočasného zvýšenia prepravy.

O tom upovedomia okamžite letecké úrady svojich krajín, ktoré sa môžu poradiť, ak to budú považovať za užitočné;

c) v prípade, že by si jedna zo zmluvných strán nepriala využiť na jednej alebo viacerých tratiach buď časti alebo celé dopravné kapacity, ktoré jej boli povolené, dohodne s druhou stranou na určitý čas prevod celej alebo časti kapacity, ktorou v určenom čase disponuje.

Zmluvná strana, ktorá prevedie všetky svoje práva alebo ich časť, bude sa ich môcť znova ujať po uplynutí dojednanej lehoty.

Článok 15

1. Najneskoršie tridsať dní pred začatím vykonávania dohodnutých služieb budú určené letecké podniky informovať letecké úrady obidvoch zmluvných strán o povahe dopravy, typoch používaných lietadiel a predpokladaných letových poriadkoch. Rovnaká zásada platí pre všetky neskoršie zmeny s výnimkou dočasných zmien.

2. Letecké úrady každej zmluvnej strany poskytnú na požiadanie leteckým úradom druhej zmluvnej strany všetky pravidelné alebo iné štatistické údaje o určených podnikoch, ktoré sa môžu podľa práva žiadať pre kontrolu dopravnej kapacity ponúkanej určeným podnikom prvej zmluvnej strany. Tieto štatistiky budú obsahovať údaje potrebné pre určenie objemu prepravy s územím druhej zmluvnej strany, a to podľa miest nakladania a vykladania na tratiach uvedených v Prílohe tejto Dohody.

Článok 16

Letecké úrady obidvoch zmluvných strán sa dohodli, že sa budú radiť vždy, keď to bude potrebné, aby zabezpečili úzku spoluprácu a koordináciu svojich leteckých služieb.

Článok 17

1. Tarify používané pre dohodnuté služby podľa tejto Dohody sa určia podľa možnosti dohodou medzi určenými podnikmi.

Tieto podniky budú postupovať v priamej dohode, a ak bude treba po porade s podnikmi leteckej dopravy tretích krajín, ktoré by vykonávali rovnakú trať alebo jej časť.

2. Takto určené tarify musia sa predložiť na schválenie leteckým úradom každej zo zmluvných strán najmenej 30 dní pred ich predpokladaným vstupom v platnosť; táto lehota môže sa v osobitných prípadoch so súhlasom týchto úradov skrátiť.

3. Keby sa určené letecké podniky nezhodli na určení niektorej tarify podľa ustanovenia predchádzajúceho odseku 1 alebo keby jedna zo zmluvných strán prejavila svoj nesúhlas s tarifou, ktorá jej bola predložená podľa ustanovenia predchádzajúceho odseku 2, budú sa letecké úrady obidvoch zmluvných strán snažiť dôjsť k uspokojivému riešeniu.

Pokiaľ sa tak nestane, použije sa arbitráž podľa článku 8 tejto Dohody.

Pokiaľ sa nevynesie rozhodcovský nález, bude mať zmluvná strana, ktorá vyjadrila svoj nesúhlas, právo požadovať, aby druhá zmluvná strana používala tarify, ktoré boli predtým v platnosti.

Článok 18

Letecké podniky určené každou zo zmluvných strán sú oprávnené udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál nevyhnutný pre riadne vykonávanie služieb s výhradou, že tento personál bude zachovávať platné predpisy.

Článok 19

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že zabezpečí druhej zmluvnej strane v úradnom kurze voľný prevod čistého zisku dosiahnutého na jej území pri preprave cestujúcich, batožín, poštových zásielok a tovaru, ktorá je vykonávaná určeným podnikom druhej zmluvnej strany. V prípade, keď je platobný styk medzi zmluvnými stranami upravený osobitnou dohodou, môže sa navrhnúť použitie tejto dohody.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Táto Dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu. Vstúpi v platnosť jeden mesiac po tom, keď si obidve strany vzájomne oznámia jej schválenie podľa svojich vnútorných zákonných predpisov.

Článok 21

Táto Dohoda a jej Prílohy budú zaslané na registráciu Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Dané v Prahe 20. júna 1962 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku českom a francúzskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

Viliam Široký v. r.

Za vládu

Republiky

Senegal

Mamadou Dia v. r.

PRÍLOHA

Zoznam tratí

I.

Senegalské linky:

1. z Dakaru do Prahy a späť.

2. z Dakaru cez Alžír a Zűrich do Prahy a ďalej do niektorého miesta v Európe a späť.

II.

Československé linky:

1. z Prahy do Dakaru a späť.

2. z Prahy do Dakaru a ďalej do troch miest v Južnej Amerike a späť.

1. Určený podnik jednej zmluvnej strany bude môcť podľa uváženia vynechávať pri všetkých alebo niektorých letoch ktorékoľvek miesto na jednej alebo druhej z označených liniek.

2. Podnik určený jednou zo zmluvných strán bude môcť lietať do jedného alebo viacerých miest, ktoré nie sú uvedené v Zozname tratí; medzi týmto miestom alebo týmito miestami a územím druhej zmluvnej strany nebude však možné vykonávať prepravné práva, pokiaľ ich druhá zmluvná strana osobitne neposkytne.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.