Vyhláška č. 20/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Zb. o náhradách za odber povrchovej vody

Čiastka 11/1963
Platnosť od 28.02.1963 do31.12.1979
Účinnosť od 01.03.1963 do31.12.1979
Zrušený 35/1979 Zb.

OBSAH

20

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

zo 14. februára 1963,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Zb. o náhradách za odber povrchovej vody

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje po dohode s Ministerstvom financií a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 38 ods. 2 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb.:


Čl. I

Ustanovenie § 4 ods. 1 vyhlášky č. 73/1960 Zb. znie:

(1) Náhrady za odber vody fakturujú vodohospodárske organizácie mesačne pozadu. Pre fakturovanie a platenie náhrad platia predpisy o fakturovaní a platení za tovar a práce a o platobnom a zúčtovacom styku.“*)


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1963.


Minister:

Krutina v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška ministra financií č. 240/1955 Ú. l. (Ú. v.) o fakturovaní a platení za tovar a práce, vyhláška Štátnej banky československej č. 170/1956 Ú. l. (Ú. v.) o platobnom a zúčtovacom styku.