11

Rozpočtový zákon na rok 1963

z 25. januára 1963

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úlohy štátneho rozpočtu na rok 1963

Štátny rozpočet na rok 1963 zabezpečuje v súlade so štátnymplánom rozvoja národného hospodárstva finančné prostriedky na zabezpečenie plánovaných úloh.

§ 2

Určenie výšky štátneho rozpočtu

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa určujú sumou 125 876 949 000 Kčs, celkové výdavky sa určujú sumou 125 814 840 000 Kčs, takže vyplýva rozdiel príjmov a výdavkov hospodárenia 62 109 000 Kčs.

(2) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov, príjmy i výdavky ktorých sú 35 710 900 000 Kčs.


§ 3

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1963.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.


1. Príloha zákona č. 11/1963 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Československej socialistickej republiky na rok 1963

PríjmyKčs (v tisícoch)VýdavkyKčs (v tisícoch)
Príjmy zo socialistického hospodárstva..........
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva..........
Ostatné príjmy......................................................
108 872 880
12 767 000
4 237 069
Hospodárstvo...............................
Kultúrne a sociálne opatrenia...
Obrana a bezpečnosť.................
Správa............................................
65 619 492
46 117 124
11 332 479
2 745 745
Úhrn125 876 949Úhrn125 814 840
Rozdiely príjmov a výdavkov hospodárenia 62 109 tis. Kčs.

Úhrn rozpočtov národných výborov obsiahnutých v štátnom rozpočte

ÚhrnKčs (v tisícoch)VýdavkyKčs (v tisícoch)
Priame príjmy...........................17 082 600Hospodárstvo................................13 067 600
Prídel zo štátneho rozpočtu....18 628 300Kultúrne a sociálne opatrenia....21 109 200
Správa.............................................1 534 100
Úhrn35 710 900Úhrn35 710 900

2. príloha zákona č. 11/1963 Zb.

Prehľad príjmov a výdavkov jednotlivých krajov (v tisícoch Kčs)

KrajPriame príjmyPrídely zo štátneho rozspočtuÚhrn príjmovÚhran výdavkov
Národný výbor hl. mesta Prahy..1 143 0001 403 7002 546 7002 546 700
Stredočeský...................................1 821 500992 8002 814 3002 814 300
Juhočeský......................................815 9001 114 5001 930 4001 930 400
Západočeský.................................1 110 0001 793 7002 903 7002 903 700
Severočeský..................................1 663 1001 652 3003 315 4003 315 400
Východočeský................................1 781 7001 153 4002 935 1002 935 100
Juhomoravský...............................2 558 2001 494 7004 052 9004 052 900
Severomoravský...........................2 153 5002 411 5004 565 0004 565 000
Západoslovenský.........................1 938 6002 112 5004 051 1004 051 100
Stredoslovenský...........................1 082 9002 050 1003 133 0003 133 000
Východoslovenský........................1 014 2002 449 1003 463 3003 463 300
Úhrn17 082 60018 628 30035 710 90035 710 900