Vyhláška č. 85/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o doplnení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave (č. 13/1963 Zb.).

Čiastka 48/1963
Platnosť od 22.11.1963
Účinnosť od 06.12.1963
Redakčná poznámka

Doplnok vstúpil v platnosť 1. októbra 1963.

OBSAH

85

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. októbra 1963

o doplnení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave (č. 13/1963 Zb.)


Nótou Veľvyslanectva Československej socialistickej republiky v Paríži z 27. júna 1963 a nótou Veľvyslanectva Republiky Senegal v Paríži z 1. októbra 1963 bola dojednaná dohoda medzi vládami Československej socialistickej republiky a Republiky Senegal o doplnení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave (č. 13/1963 Zb.).

Doplnok vstúpil v platnosť 1. októbra 1963.

Český preklad nót Veľvyslanectva Československej socialistickej republiky v Paríži a Veľvyslanectva Republiky Senegal v Paríži sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

Veľvyslanectvo Československej socialistickej republiky prejavuje úctu Veľvyslanectvu Republiky Senegal a má česť mu oznámiť, že vláda Československej socialistickej republiky súhlasí s tým, aby Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave podpísaná v Prahe 20. júna 1962 bola doplnená týmto ustanovením:

„1a) Zariadenie a náradie dovezené leteckými podnikmi určenými jednou zo zmluvných strán, ktoré sa má použiť na medzinárodnom letišti druhej zmluvnej strany na zavedenie alebo vykonávanie medzinárodných leteckých služieb zabezpečovaných týmito leteckými podnikmi, bude oslobodené od všetkých ciel, inšpekčných poplatkov a ostatných podobných poplatkov a dávok za podmienky, že zostane na uvedenom letišti.“

Veľvyslanectvo Československej socialistickej republiky má česť navrhnúť, aby v prípade, že vláda Republiky Senegal s uvedeným doplnkom vysloví súhlas, táto nóta a odpoveď na ňu tvorili dohodu vlády Československej socialistickej republiky a vlády Republiky Senegal v tejto veci a aby navrhovaný doplnok vstúpil v platnosť dňom odpovedi Veľvyslanectva Republiky Senegal.

Veľvyslanectvo Československej socialistickej republiky používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Veľvyslanectvo Republiky Senegal svojou hlbokou úctou.

Veľvyslanectvo
Republiky Senegal
Paríž

Senegalské veľvyslanectvo prejavuje úctu Veľvyslanectvu Československej socialistickej republiky a má česť potvrdiť príjem jeho nóty č. 2176/63 z 27. júna 1963.

Veľvyslanectvo Republiky Senegal práve dostalo súhlas senegalskej vlády s obsahom a znením tejto nóty.

Veľvyslanectvo Republiky Senegal používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Veľvyslanectvo Československej socialistickej republiky svojou hlbokou úctou.

Veľvyslanectvo
Československej socialistickej republiky
Paríž

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.