Zákon č. 30/1963 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade

Čiastka 17/1963
Platnosť od 05.04.1963 do28.06.1964
Účinnosť od 05.04.1963 do28.06.1964
Zrušený 125/1964 Zb.

30

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 5. apríla 1963

o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade

Budovanie vyspelej socialistickej spoločnosti spojené s plnením náročných úloh vyžaduje v súlade s rozširovaním socialistickej demokracie upevňovať ústredné riadenie spoločnosti a štátu a posilňovať jeho účinnosť ďalším prehlbovaním priamej účasti pracujúcich pri rozvíjaní účinnej kontroly a využívaní národohospodárskej evidencie.

Slovenská národná rada sa preto uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) V rámci jednotnej, ústredne riadenej sústavy orgánov ľudovej kontroly Slovenská národná rada volí a z funkcie odvoláva členov Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade (ďalej len „komisia“).

(2) Komisia sa spravuje pokynmi Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky a uzneseniami Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva; týmto orgánom predkladá tiež zprávy o svojej činnosti.

§ 2

(1) Komisia má 20 členov volených na návrh Ústredného výboru Slovenského Národného frontu na dobu 4 rokov.

(2) Členovia komisie skladajú do rúk predsedu Slovenskej národnej rady zákonom predpísaný sľub.

(3) Ak počas funkčného obdobia klesne počet členov komisie a tým sa ohrozí jej riadna činnosť, vykonajú sa na zvyšok volebného obdobia doplňovacie voľby.

§ 3

Členovia komisie môžu byť zo svojej funkcie odvolaní, ak porušili svoje povinnosti alebo stratili z iného dôvodu dôveru pracujúcich.

§ 4

Zvolenie i odvolanie členov komisie sa zverejňuje tlačou alebo iným vhodným spôsobom.

§ 5

Predsedu komisie a jeho námestníka volí a z funkcie odvoláva Slovenská národná rada.

§ 6

Predseda komisie sa zúčastňuje na schôdzkach Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva.

§ 7

Členovia komisie a vedúci pracovníci jej aparátu sa podľa rozhodnutí komisie zúčastňujú na rokovaní odborov Slovenskej národnej rady.

§ 8

Náplň činnosti a zásady práce komisie budú upravené štatútom, ktorý vydá Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky.


§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lenárt v. r.