Vyhláška č. 37/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín

(v znení č. 35/1978 Zb., 130/1982 Zb.)

Čiastka 21/1963
Platnosť od 15.05.1963 do14.03.2008
Účinnosť od 19.11.1982 do14.03.2008
Zrušený 82/2008 Z. z.

37

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 5. mája 1963

o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi ustanovuje podľa § 26 ods. 1 zákona č. 188/1950 Zb. o zdokonalení rastlinnej výroby a podľa § 38 ods. 2 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb.:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje ochranu včiel, rýb a poľovnej zveri pri potláčaní chorôb a pri ničení škodcov rastlín, nežiadúcich rastlín, najmä burín, lesnej buriny a vodného kvetu a dotieravého hmyzu (ďalej len „ničenie škodcov“) pri ošetrovaní poľnohospodárskych, lesných a ostatných porastov, stromov a krov a povrchových vôd prípravkami na ochranu rastlín.1)

Ochrana včiel

§ 2

(1) Prípravky na ochranu rastlín používané na ničenie škodcov sa delia vzhľadom na účinok, ktorý majú na včely, na tri skupiny:

a) jedovaté prípravky,

b) škodlivé prípravky,

c) relatívne neškodné prípravky.

(2) Zoznam poľnohospodárskych plodín, stromov a krov navštevovaných v čase kvetu včelami je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Porasty sa považujú za kvitnúce, ak je na jednom štvorcovom metri v čase ošetrenia priemerne viac kvitnúcich rastlín ako dve, včítane kvitnúcich burín (príloha č. 2), navštevovaných včelami; priemerný počet kvitnúcich rastlín v poraste sa zisťuje v pásoch 1 m širokých a 100 m dlhých, a to na plochách do 10 ha na piatich miestach, na plochách nad 10 ha na desiatich miestach. Ak sú podstatné rozdiely v zakvitaní niektorej časti porastu, posudzuje sa táto časť samostatne. Za kvitnúce porasty sa považujú aj porasty bôbu a repy navštevované včelami pri výskyte medovice1) (príloha č. 1).

(4) Za kvitnúce stromy a kry sa považujú aj stromy a kry navštevované včelami pri výskyte medovice (príloha č. 1).

§ 3

Ničenie škodcov jedovatými prípravkami sa nesmie vykonávať

a) na kvitnúcich porastoch navštevovaných včelami, s výnimkou porastov hrachu,

b) na kvitnúcich stromoch a kroch navštevovaných včelami,

c) na kvitnúcich porastoch hrachu v čase, keď včely lietajú,

d) z lietadla na pozemkoch, cez ktoré prebieha hromadný let včiel za zdrojom znášky sledovateľný zo zeme sluchom a zrakom.

§ 4

Ničenie škodcov škodlivými prípravkami sa nesmie vykonávať v čase, keď včely lietajú

a) na kvitnúcich porastoch navštevovaných včelami vrátane porastov hrachu,

b) na kvitnúcich stromoch a kroch navštevovaných včelami.

§ 5

Ničenie škodcov neškodnými prípravkami je dovolené i v čase, keď včely lietajú, pokiaľ boli dodržané predpísané koncentrácie, dávky a spôsob použitia týchto prípravkov.

§ 6

(1) Ničenie škodcov jedovatými prípravkami, pokiaľ je podľa tejto vyhlášky dovolené, smie sa vykonávať len v takej vzdialenosti od kvitnúcich porastov, kvitnúcich stromov a krov navštevovaných včelami alebo od stanovišťa včelstiev, ktorá pri spôsobe ničenia, druhu chemického a mechanizačného prípravku a pri sile a smere vetra zaručuje, že použité prípravky na ne nedopadnú. Pri ničení škodcov škodlivými prípravkami musí sa uvedená vzdialenosť dodržať, ak sa ničenie škodcov vykonáva v čase, keď včely lietajú.

(2) Ničiť škodcov na porastoch pod kvitnúcimi stromami je dovolené

a) jedovatými prípravkami len takým spôsobom, ktorý vylučuje zanesenie týchto prípravkov na kvety stromov,

b) škodlivými prípravkami takým spôsobom, ktorý vylučuje ich zanesenie na kvety stromov v čase, keď včely lietajú.

§ 8

(1) Chovatelia včiel sú povinní každoročne do 25. marca oznámiť miestnemu národnému výboru, a to prípadne prostredníctvom dôverníka Českého zväzu včelárov alebo Slovenského zväzu včelárov, trvalé stanovištia včelstiev. Rovnakým spôsobom chovatelia včiel ohlásia kočovné stanovištia včelstiev jednak miestnemu národnému výboru doterajších stanovíšť včelstiev, jednak miestnemu národnému výboru, do obvodu ktorého majú sa včelstvá premiestniť; oznámenie treba urobiť aspoň 5 dní pred premiestnením a pripojí sa k nemu, pokiaľ včelstvá nie sú umiestnené v zastavaných častiach obce, jednoduchý situačný náčrtok s označením umiestnenia stanovišťa včelstiev. Chovatelia včiel sú povinní bezodkladne oznámiť miestnemu národnému výboru údaje o hromadnom lete včiel za zdrojom znášky sledovateľnom zo zeme sluchom a zrakom s uvedením jeho dráhy.

(2) Chovatelia včiel sú pri ničení škodcov povinní vhodným spôsobom upozorniť na stanovište včelstiev, pokiaľ včelstvá nie sú umiestnené v zastavaných častiach obce, napr. zavesením žltého rovnostranného trojuholníka o dĺžke strany 1 m vo vertikálnej polohe.

§ 9

Pred každým ničením škodcov jedovatými alebo škodlivými prípravkami sú organizácie, prípadne užívateľ pozemku vykonávajúci ničenie škodcov (ďalej len „ošetrovateľ porastov“), povinní obstarať si na miestnom národnom výbore údaje o umiestnení stanovíšť včelstiev a o hromadnom lete včiel. Pri leteckom ošetrení porastov obstaráva údaje uvedené v prvej vete odberateľ leteckých prác.

§ 10

(1) Ak chovateľ včiel zistí, že v dôsledku ničenia škodcov došlo k uhynutiu včiel, bez meškania to oznámi miestnemu národnému výboru. Na vyzvanie miestneho národného výboru je povinný zúčastniť sa na zisťovaní chovateľ včiel (alebo ním splnomocnený zástupca), užívateľ pozemku, ošetrovateľ porastov, odborný pracovník Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, zástupcovia okresného veterinárneho zariadenia, okresnej poľnohospodárskej správy a základnej organizácie Českého zväzu včelárov alebo Slovenského zväzu včelárov. O výsledku zisťovania urobí zástupca okresného veterinárneho zariadenia záznam a odovzdá ho miestnemu národnému výboru. Okresné veterinárne zariadenie odošle odpis záznamu odbornému ústavu.2) V prípade pochybnosti o príčine uhynutia v súvislosti s použitím prípravkov na ochranu rastlín pripojí okresné veterinárne zariadenie k záznamu vzorku uhynutých včiel hmotnosti asi 60 gramov, t. j. asi 500 kusov, a vzorku ošetreného porastu hmotnosti najmenej 200 gramov na vyšetrenie príčiny uhynutia včiel. Vzorky musia byť riadne označené a zabalené v priedyšnom pevnom obale a doručené odbornému ústavu najneskoršie do 72 hodín po ošetrení porastov. Odborný ústav podá správu o laboratórnom vyšetrení okresnému veterinárnemu zariadeniu, ktoré o výsledku zistenia upovedomí chovateľa včiel.

(2) Chovateľ včiel spolu s užívateľom pozemku a ošetrovateľom porastov sú povinní poskytnúť okresnému veterinárnemu zariadeniu potrebnú pomoc.

§ 11

Ustanovenia § 3 a 4 neplatia pri ničení škodcov v miestach, kde najbližšie stanovište včelstiev je vzdialené najmenej 5 km od miesta ničenia.

§ 12

(1) Vo výnimočných a riadne zdôvodnených prípadoch, keď na porastoch pri ich neošetrení možno očakávať, že dôjde k značne vyššej škode než prípadným uhynutím včiel, môže miestny národný výbor3) povoliť výnimku z ustanovení § 3 a 4, a to na žiadosť užívateľa pozemkov určených na ošetrenie, prípadne na žiadosť iného orgánu (napríklad okresnej poľnohospodárskej správy) a súhlasiť s ničením škodcov jedovatými alebo škodlivými prípravkami na kvitnúcich porastoch, stromoch a kroch navštevovaných včelami aj v čase, keď včely lietajú; povolenie výnimky bez meškania oznámi miestnym národným výborom susedných obcí. Miestny národný výbor upovedomí o povolení výnimky chovateľov včiel a užívateľa pozemkov, a to najneskoršie 24 hodín pred ničením škodcov a prerokuje s nimi dostupné opatrenia na ochranu včiel, ktoré sú chovatelia včiel a užívateľ pozemkov povinní urobiť.

(2) Ak došlo pri ničení škodcov v dôsledku povolenia výnimky podľa odseku 1 k uhynutiu včiel, môže okresný národný výbor poskytnúť príspevok na úhradu alebo zmiernenie škôd spôsobených uhynutím včiel chovateľom včiel. Ak sa príspevok neposkytol alebo ak sa ním neuhradila spôsobená škoda, je povinný chovateľom včiel uhradiť škodu, prípadne jej časť užívateľ pozemkov, na ktorých sa uskutočnilo ošetrenie.

Ochrana rýb, prírodných liečivých zdrojov a zdrojov stolných minerálnych vôd

§ 13

(1) Z hľadiska ochrany rýb sa považujú za škodlivé všetky prípravky na ochranu rastlín, ktoré nie sú povolené1) na ničenie škodcov v povrchových vodách.4)

(2) V ochranných pásmach 1. stupňa okolo prírodných liečivých zdrojov a zdrojov stolných minerálnych vôd, ako aj v užších dočasných ochranných pásmach pre tieto zdroje sa smie ničenie škodcov vykonávať iba so súhlasom Inšpektorátu kúpeľov a žriedel.5)

(3) Ničenie škodcov sa smie vykonávať len v takej vzdialenosti od ochranných pásiem uvedených v odseku 2, ktorá pri spôsobe ničenia škodcov, druhu mechanizačného prípravku, sile a smere vetra a pri členitosti terénu zaručuje, že prípravky na ochranu rastlín nedopadnú do týchto ochranných pásiem.

(4) Pred každým ničením škodcov je ošetrovateľ porastov povinný obstarať si na miestnom národnom výbore údaje o ochranných pásmach uvedených v odseku 2. Pri leteckom ošetrení porastov plní túto povinnosť odberateľ leteckých prác.

§ 14

Ak organizácia, ktorá rybársky obhospodaruje povrchové vody alebo je poverená výkonom rybárskeho práva, zistí, že došlo k uhynutiu rýb v dôsledku ničenia škodcov, bez meškania to oznámi miestnemu národnému výboru. Na vyzvanie miestneho národného výboru sú povinní zúčastniť sa na zisťovaní zástupcovia organizácie, ktorá uhynutie oznámila, okresného veterinárneho zariadenia, okresnej poľnohospodárskej správy, vodohospodárskeho orgánu, užívateľ ošetrovaných pozemkov, ošetrovateľ porastov, odborný pracovník Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, prípadne okresný hygienik. O výsledku zistenia urobí zástupca okresného veterinárneho zariadenia záznam a odovzdá ho miestnemu národnému výboru. Okresné veterinárne zariadenie odošle odpis záznamu v Českej socialistickej republike Štátnemu veterinárnemu ústavu v Českých Budějoviciach, v Slovenskej socialistickej republike Ústrednému štátnemu veterinárnemu ústavu v Bratislave. V prípade pochybnosti, či príčinou uhynutia rýb je použitie prípravkov na ochranu rastlín, zašle okresné veterinárne zariadenie odpis záznamu a vzorky čerstvo uhynutých rýb alebo rýb s príznakmi otravy, a to najmenej 5 kusov nad 1 kg hmotnosti alebo 10 kusov pod 1 kg hmotnosti, 4 litre znečistenej vody a 2 kg sedimentu dna miestne príslušnému štátnemu veterinárnemu ústavu alebo v Českej socialistickej republike Štátnemu veterinárnemu ústavu v Českých Budějoviciach, v Slovenskej socialistickej republike Ústrednému štátnemu veterinárnemu ústavu v Bratislave. Štátny veterinárny ústav podá správu o laboratórnom vyšetrení okresnému veterinárnemu zariadeniu, ktoré o výsledku zistenia upovedomí organizáciu, ktorá rybársky obhospodaruje povrchové vody alebo je poverená výkonom rybárskeho práva. Povinnosti organizácií a občanov vyplývajúce z osobitných predpisov zostávajú nedotknuté.6)

Ochrana poľovnej zveri

§ 14a

Prípravky na ochranu rastlín sa delia podľa stupňa ohrozenia zdravotného stavu poľovnej zveri (ďalej len „zver“) na tri skupiny:1)

a) mimoriadne nebezpečné prípravky,

b) nebezpečné prípravky,

c) relatívne neškodné prípravky.

§ 14b

(1) Ošetrovatelia porastov pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín sú povinní:

a) použiť pri rovnakej účinnosti rôznych prípravkov prípravok s najmenším nebezpečenstvom pre zver,

b) pri použití nebezpečných a mimoriadne nebezpečných prípravkov oznámiť druh prípravku na ochranu rastlín aspoň tri dni vopred užívateľovi poľovného revíru,

c) pri použití mimoriadne nebezpečných a nebezpečných prípravkov v čase konania poľovačiek na drobnú zver a odchytu zveri sa dohodnúť vopred s príslušnými užívateľmi poľovných revírov na opatreniach, ktoré sa spoločne vykonajú na ochranu zveri.

(2) Ošetrovatelia porastov nesmú:

a) používať mimoriadne nebezpečné a nebezpečné prípravky vo zverníkoch, bažantniciach a odchovných zariadeniach,

b) používať mimoriadne nebezpečné a nebezpečné prípravky vo vzdialenosti 30 m od zariadení na kŕmenie zveri v období hromadného prikrmovania zveri.

(3) Pri leteckom ošetrení porastov plní povinnosti podľa odseku 1 odberateľ leteckých prác.

§ 14c

Užívatelia poľovných revírov sú povinní:

a) osobitne sledovať zdravotný stav zveri a jej správanie na plochách ošetrených mimoriadne nebezpečnými a nebezpečnými prípravkami a na okolitých plochách v pásme 3 km,

b) oznámiť príslušným užívateľom poľovných pozemkov plán poľovačiek a odchytu zveri (s uvedením času a miesta konania), a to najneskoršie 5 dní pred ich konaním,

c) vopred sa dohodnúť s užívateľmi poľovných pozemkov na rozmiestnení zariadenia na kŕmenie zveri a oznámiť im obdobie hromadného prikrmovania,

d) pred použitím nebezpečných a mimoriadne nebezpečných prípravkov urobiť po dohode s užívateľom poľovných pozemkov potrebné opatrenia na ochranu zveri.

§ 14d

(1) Ak má užívateľ poľovného revíru dôvodné podozrenie, že v dôsledku ničenia škodcov došlo k uhynutiu zveri, bez meškania to oznámi okresnému veterinárnemu zariadeniu. Okresné veterinárne zariadenie spolu s užívateľom poľovného revíru vykoná zisťovanie v poľovnom revíre za účasti užívateľa poľovných pozemkov, ošetrovateľa porastov, odborného pracovníka Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho a zástupcu okresnej poľnohospodárskej správy. O výsledku zistenia urobí zástupca okresného veterinárneho zariadenia záznam. Odpis záznamu odošle okresné veterinárne zariadenie Štátnemu veterinárnemu ústavu v Jihlave. V prípade pochybnosti, či príčinou uhynutia zveri je použitie prípravkov na ochranu rastlín, odoberie okresné veterinárne zariadenie vzorky a odošle ich miestne príslušnému štátnemu veterinárnemu ústavu alebo v Českej socialistickej republike Štátnemu veterinárnemu ústavu v Jihlave, v Slovenskej socialistickej republike Vysokej škole veterinárnej v Košiciach. Štátny veterinárny ústav alebo vysoká škola, ktoré vykonali laboratórne vyšetrenie, podajú o ňom správu okresnému veterinárnemu zariadeniu, ktoré o výsledku vyšetrenia upovedomí poľovného hospodára.

(2) Užívateľ poľovného revíru spolu s užívateľom poľovných pozemkov, prípadne s ošetrovateľom porastov sú povinní poskytnúť okresnému veterinárnemu zariadeniu potrebnú pomoc.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 15

(1) Ničenie škodcov z lietadiel prípravkami na ochranu rastlín pre včely jedovatými alebo škodlivými musí odberateľ leteckých prác oznámiť najmenej 24 hodín vopred miestnemu národnému výboru, v ktorého obvode sa majú škodcovia ničiť, ako aj miestnym národným výborom v susedných obciach. Miestny národný výbor vyhlási v týchto obciach včas, najneskoršie však do 18 hodín predchádzajúceho dňa, deň a hodinu ničenia škodcov z lietadla.

(2) Odberateľ leteckých prác výrazne zakreslí stanovištia včelstiev, dráhu hromadného letu včiel (§ 8), ochranné pásma uvedené v § 13 ods. 2, brehy vôd, zverníky, bažantnice, odchovné zariadenia a zariadenia na kŕmenie zveri v období hromadného prikrmovania zveri do orientačnej mapy pre letcov.7)

(3) Pri ničení škodcov z lietadla chovatelia včiel sú povinní vhodným spôsobom upozorniť na stanovištia včelstiev, pokiaľ včelstvá nie sú umiestnené v zastavaných častiach obce, napr. vyvesením žltého rovnostranného trojuholníka o dĺžke strany 1 m v horizontálnej polohe.

§ 16

Na obaloch prípravkov na ochranu rastlín dávaných výrobcom alebo dovozcom do obehu musí byť vyznačená klasifikácia prípravku z hľadiska nebezpečenstva pre včely, ryby a po 1. 1. 1980 aj pre zver (§ 2, § 13 a § 14a).

§ 17

(1) Pokiaľ predpisy o hospodárení s obalmi pri obehu tovaru neustanovujú niečo iné, musia sa obaly od chemických prípravkov na ochranu rastlín a zvyšky chemických prípravkov na ochranu rastlín z miesta ničenia škodcov odstrániť a zničiť (spáliť, zakopať a pod.). Obaly a zvyšky chemických prípravkov na ochranu rastlín nesmú sa vhadzovať do vôd a studní, ani zneškodňovať v ich blízkosti.

(2) Stroje, náradie, ochranné pomôcky použité na ničenie škodcov, ako aj dopravné prostriedky a zariadenia, určené na dopravu chemických prípravkov na ochranu rastlín, nesmú sa omývať ani vyplachovať vo vodách ani na miestach, odkiaľ by do nich mohli byť spláchnuté.

§ 18

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky môže povoliť z dôležitých dôvodov v jednotlivých prípadoch z ustanovení tejto vyhlášky výnimky, pokiaľ nejde o ustanovenia § 3 a 4.

§ 19

Zrušuje sa vyhláška č. 79/1957 Ú. l. (Ú. v.) o ochrane včiel pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami.

§ 20

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Krutina v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 37/1963 Zb.

Zoznam poľnohospodárskych plodín, stromov a krov navštevovaných v čase kvetu včelami

Krmoviny:

bôb obyčajný

ďatelina biela

ďatelina lúčna

ďatelina švédska

ďatelina perská

vičenec ligrus

lucerna siata

vika siata

vika panónska

pohánka tatárska

facélia vratičolistá

hrach siaty

hrach roľný

Olejniny:

slnečnica ročná

horčica roľná

kapusta repka

horčica biela

repica olejnatá

požlt farbiarsky

ľan siaty

mak siaty

Zeleniny:

tekvica

uhorka obyčajná

cibuľa

rasca

kapustovité

Ovocné dreviny a bobuľoviny:

marhuľa obyčajná

broskyňa obyčajná

čerešňa

višňa

slivka domáca

slivka

mandľa

jabloň

hruška

malina

ostružina

ríbezľa obyčajná

egreš

gaštan jedlý

orechy

jahoda

lieska

Okopaniny:

repa cukrová

repa kŕmna

Stromy a kry:

smrek

jedľa

borovica

smrekovec

pagaštan konský

javor

lipa

osika

jaseň

buk

hrab

vŕba

dub

breza

jelša

topoľ

brest

jarabina

trnka

agát biely

krušina

imelovník

hloh

Za kvitnúce porasty sa považujú aj porasty bôbu a repy navštevované včelami pri výskyte medovice.

Za kvitnúce stromy a kry sa považujú aj stromy a kry navštevované včelami pri výskyte medovice.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 37/1963 Zb.

Zoznam najviac sa vyskytujúcich burín navštevovaných včelami v čase kvitnutia

bodliak*)

čakanka obyčajná

ranostaj pestrý

černuška roľná

čermeľ roľný

čistec*)

hadinec obyčajný

rumanček pravý

hlaváčik*)

hluchavka*)

horčica*)

konrinngia východná

hrachor*)

ďatelina*)

pakost*)

kukučina*)

komonica*)

králik*)

konopnica*)

kúkoľ poľný

dvojradovka*)

pyštek

fialka trojfarebná roľná

mak vlčí

mäta roľná

materina dúška*)

mrlík*)

jarmila jarná

pastierska kapsička obyčajná

peniažtek roľný

pichliač*)

pohánka pupencovitá

galinsoga drobnokvetá

podbeľ obyčajný

hviezdica prostredná

nezábudka roľná

iskerník roľný

mliečnik*)

stavikrv*)

reďkev ohnica

vesnovka obyčajná

veronika*)

rezeda*)

slez*)

púpava*)

starček*)

lipkavec*)

škarda*)

pupenec roľný

lucerna

vika*)

zemedym*)

Poznámky pod čiarou

*) Nariadenie ministra zdravotníctva č. 87/1953 Zb. o hygienickej a protiepidemickej ochrane vody.

**) Zákon č. 43/1955 Zb. o československých kúpeľoch a žriedlach.

***) Výskumný ústav rybársky a hydrobiologický vo Vodňanoch pre obvod Juhočeského a Západočeského kraja, Výskumný ústav rybársky a hydrobiologický - pracovisko pre choroby rýb a znečisťovanie vôd, Praha - pre obvod Stredočeského, Severočeského a Východočeského kraja, Výskumný ústav rybársky a hydrobiologický - pracovisko Ostrava - pre obvod Severomoravského kraja, Výskumný ústav rybársky a hydrobiologický - výskumná stanica rybárska Hodonín - pre obvod Juhomoravského kraja, Výskumný ústav rybársky a hydrobiologický - pracovisko Bratislava - pre všetky kraje na Slovensku.

1) - Všetky prípravky na ochranu rastlín povolené podľa §27 ods. 3 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby s uvedením zásad aplikácie, ich účinku na včely a poľovnú zver a s uvedením, či sa smú použiť na ničenie škodcov na povrchových vodách, sú zverejnené v Zozname povolených prípravkov na ochranu rastlín, ktorý vydáva Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy.
- Podrobnejšie zásady aplikácie povolených prípravkov na ochranu rastlín sú uvedené v metodických príručkách na ochranu rastlín, ktoré vydáva Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.

2) Štátny veterinárny ústav Plzeň-Lobzy, Pod vrchem 51, Výskumný ústav včelársky v Dole pri Libčiciach nad Vltavou, Ústredný štátny veterinárny ústav v Bratislave, Pri botanickej záhrade 3, Štátny veterinárny ústav vo Zvolene, Pod dráhami 918, Štátny veterinárny ústav v Košiciach, ul. Duklianskych hrdinov 9.

3) - Čl. III ods. 1 bod 4 a príloha D pol. č. 4 zákona Českej národnej rady č. 146/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.
- Čl. II ods. 2 písm. c) a príloha E pol. č. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.

4) § 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

5) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 26/1972 Zb. a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov.

6) § 25 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách, vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 6/1977 Zb. a vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.

7) Príslušné časti terénu budú v mapových podkladoch ohraničené červenou čiarou hrúbky 1 mm a zvisle červene vyšrafované, dráha hromadného letu včiel a vodné toky budú vyznačené červenou čiarou hrúbky 1 mm, stanovištia včelstiev červeným krížom s hrúbkou čiary 1 mm a dĺžkou ramena 5 mm, zariadenia na kŕmenie zveri v období hromadného prikrmovania zveri červeným krížom v kruhu s priemerom 6 mm s hrúbkou čiary 1 mm a dĺžkou ramena 5 mm.

*) Všetky druhy.