Vyhláška č. 21/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera

Čiastka 11/1963
Platnosť od 28.02.1963 do30.06.1964
Účinnosť od 28.02.1963 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

21

VYHLÁŠKA

Ministerstva chemického priemyslu

zo 14. februára 1963,

ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera

Ministerstvo chemického priemyslu po dohode s Ministerstvom spotrebného priemyslu a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu č. 171/1958 Ú. l. (Ú. v.),*) ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera, sa dopĺňa takto:

Za § 14 sa vložia, vrátane nadpisu, ustanovenia § 14 a) až c) v tomto znení:

„Postup pri prebierke a majetkové sankcie zo zodpovednosti za chyby, spôsobené pruhovitosťou umelého viskózového a polyamidového hodvábu.

§ 14a

Kvalita viskózového hodvábu a polyamidového hodvábu sa, pokiaľ ide o pruhovitosť, zisťuje pri prebierke u odberateľa podľa schválených etalónov a vypracovanej skúšobnej metódy.

§ 14b

(1) Pri zistení chýb spočívajúcich v tom, že hodváb v dodanej zásielke pruhuje (t.j. pri zistení závadnej pruhovitosti, ktorá nezodpovedá klasifikačnému označeniu dodanej zásielky), platí:

a) pri dodávkach viskózového hodvábu

- pri zistení pruhovitosti II. klasifikačnej triedy pri hodvábe označenom dodávateľom ako I. akostná trieda, poskytne dodávateľ zľavu vo výške 30 % cenového rozdielu medzi I. a II. akostnou triedou príslušného titra,

- pri zistení pruhovitosti III. klasifikačnej triedy pri hodvábe označenom dodávateľom ako II. akostná trieda, poskytne dodávateľ zľavu vo výške 30 % cenového rozdielu medzi II. a III. akostnou triedou príslušného titra,

- pri zistení pruhovitosti III. klasifikačnej triedy pri hodvábe označenom dodávateľom ako I. akostná trieda, poskytne dodávateľ zľavu vo výške 40 % cenového rozdielu medzi I. a III. akostnou triedou príslušného titra.

Pri III. akostnej triede sa pruhovitosť nepovažuje za chybu výrobku;

b) pri dodávkach polyamidového hodvábu

- pri zistení pruhovitosti II. klasifikačnej triedy pri hodvábe označenom dodávateľom ako I. akostná trieda, poskytne dodávateľ zľavu vo výške 35 % cenového rozdielu medzi I. a II. akostnou triedou príslušného titra,

- pri zistení pruhovitosti III. klasifikačnej triedy pri hodvábe označenom dodávateľom ako II. akostná trieda, poskytne dodávateľ zľavu vo výške 35 % cenového rozdielu medzi II. a III. akostnou triedou príslušného titra,

- pri zistení pruhovitosti III. klasifikačnej triedy pri hodvábe označenom dodávateľom ako I. akostná trieda, poskytne dodávateľ zľavu vo výške 70 % cenového rozdielu medzi I. a III. akostnou triedou príslušného titra.

Pri akostných triedach III. a IV. sa pruhovitosť nepovažuje za chybu výrobku.

(2) Spôsob určenia klasifikačnej triedy je uvedený v technickej norme pre určenie stupňa pruhovitosti nekonečných chemických vlákien;**) pruhovitosť hodvábu nie je však dôvodom na zmenu klasifikačnej triedy.

§ 14c

1. Dodávateľ, ktorý dodal viskózový či polyamidový hodváb, ktorého chyba spočíva len v tom, že spôsobuje pruhovitosť tkaniny alebo úpletu, je povinný zaplatiť odberateľovi penále len vo výške 2 %.

2. Pokiaľ dodávka viskózového alebo polyamidového hodvábu je chybná aj z iného dôvodu, platí dodávateľ penále, ustanovené v § 140 zákona č. 69/1958 Zb.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Valeš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhlášky Ministerstva chemického priemyslu č. 153/1960 Zb., č. 129/1961 Zb. a č. 105/1962 Zb., ktoré túto vyhlášku doplňovali, stratili už platnosť.

**) ČSN 800 517.