Vyhláška č. 105/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o predĺžení platnosti Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 12. decembra 1943.

Čiastka 59/1963
Platnosť od 29.12.1963
Účinnosť od 13.01.1964
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 2 Protokol o predĺžení platnosti Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 12. decembra 1943 nadobudol platnosť 10. decembra 1963.

105

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 17. decembra 1963

o Protokole o predĺžení platnosti Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 12. decembra 1943


Dňa 27. novembra 1963 bol v Moskve podpísaný Protokol o predĺžení platnosti Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 12. decembra 1943.

S Protokolom Národné zhromaždenie vyslovilo súhlas 4. decembra 1963 a prezident republiky ho ratifikoval 7. decembra 1963.

Ratifikačné listiny sa vymenili v Prahe 10. decembra 1963.

Podľa svojho článku 2 Protokol o predĺžení platnosti Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 12. decembra 1943 nadobudol platnosť 10. decembra 1963.

České znenie Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

PROTOKOL

o predľžení platnosti Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 12. decembra 1943

Československá socialistická republika a Sväz sovietskych socialistických republík,

potvrdzujúc svoju dôslednú politiku mieru a vzájomnej trvalej a tesnej priateľskej spolupráce,

majúc na zreteli, že Zmluvou o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci z 12. decembra 1943 prevzaté záväzky predpokladajú spoločné úsilie smerujúce k zachovaniu mieru v Európe,

zdôrazňujúc význam týchto záväzkov a vzájomnej spolupráce v súčasnej medzinárodnej situácii, keď nebezpečenstvo narušenia mieru, o ktorom sa hovorí v Zmluve, nie je odstránené a keď sily, ktoré rozpútali druhú svetovú vojnu, sú i v súčasnej dobe hrozbou európskemu a svetovému mieru,

konštatujúc s uspokojením, že jeden z dvoch zvrchovaných štátov, ktoré vznikli na území bývalej Nemeckej ríše, socialistická Nemecká demokratická republika, ide cestou mieru a je dôležitým činiteľom zaistenia bezpečnosti v Európe a odvrátenia hrozby vojny,

v súlade so záväzkami, ktoré prevzali všetky členské štáty Varšavskej zmluvy,

spravujúc sa zásadami Charty Organizácie spojených národov

a dôsledne uplatňujúc leninskú politiku mierového spolužitia štátov s rôznym spoločenským zriadením, dohodli sa takto:

Článok 1

Platnosť Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 12. decembra 1943 sa predlžuje o dvadsať rokov začínajúc dňom uplynutia dvadsaťročnej lehoty, na ktorú bola táto Zmluva uzavretá, t. j. 12. decembrom 1963.

Ak žiadna z Vysokých zmluvných strán neurobí rok pred uplynutím tejto lehoty vyhlásenie, že si praje Zmluvu vypovedať, zostane táto v platnosti po dobu ďalších päť rokov a tak zakaždým, dokiaľ jedna zo strán neurobí vyhlásenie o výpovedi Zmluvy rok pred uplynutím prebiehajúceho päťročného obdobia.

Článok 2

Tento Protokol podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v Prahe v najkratšom možnom čase.

Protokol je spísaný v dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Dané v Moskve 27. novembra 1963.

Prezident

Československej socialistickej republiky

A. Novotný v. r.

Predseda vlády

Československej socialistickej republiky

J. Lenárt v. r.

Predseda Prezídia Najvyššieho sovietu

Sväzu sovietskych socialistických republík

L. Brežnev v. r.

Predseda Rady ministrov

Sväzu sovietskych socialistických republík

N. Chruščov v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.