Zákon č. 56/1963 Zb.Zákon o národných umelcoch

Čiastka 32/1963
Platnosť od 18.07.1963 do14.10.1990
Účinnosť od 18.07.1963 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

56

ZÁKON

z 9. júla 1963

o národných umelcoch

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Prezident republiky môže vyhlásiť československého občana, ktorého umelecké pôsobenie svojou zvlášť vynikajúcou úrovňou a svojím mimoriadnym významom trvale obohatilo národnú kultúru, za uznanie tejto jeho činnosti za národného umelca. Môže sa tak stať aj in memoriam po umelcovej smrti.

§ 2

Národný umelec dostane o udelení čestného titulu „národný umelec“ listinu opatrenú štátnou pečaťou a podpísanú prezidentom republiky.

§ 3

O spôsobe udeľovania, strate a odnímaní čestného titulu „národný umelec“ platia všeobecné predpisy.*) Strata a odňatie čestného titulu má za následok stratu práv s ním spojených alebo na jeho podklade získaných.

§ 4

Doživotné čestné dôchodky a zaopatrovacie platy patriace alebo udelené vládou podľa skorších predpisov národným umelcom alebo pozostalým po nich považujú sa za osobné dôchodky podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.


§ 5

Zákon č. 130/1948 Zb. o národných umelcoch v znení zákona č. 79/1953 Zb. sa zrušuje.

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní.