61

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu a meranie

z 8. augusta 1963

o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania

Úrad pre normalizáciu a meranie ustanovuje v dohode s príslušnými ministerstvami a ústrednými orgánmi podľa § 9 zákona č. 35/1962 Zb. o mierovej službe:


Oddiel I

§ 1

Orgány štátnej mierovej služby

Orgánom štátnej mierovej služby je Úrad pre normalizáciu a meranie (ďalej len „úrad“). Súčasťou úradu sú jeho krajské oddelenia, zriadené v jednotlivých krajoch.

Práva a povinnosti orgánov štátnej mierovej služby

§ 2

Úrad pre normalizáciu a meranie zodpovedá za zabezpečovanie jednotnosti a správnosti meradiel a merania; pritom najmä:

a) určuje náležitosti meradiel, podmienky pre ich spôsobilosť na úradné overenie a spôsob overenia, najmä dovolené odchýlky správnosti;

b) určuje technický postup skúšania a overovania meradiel;

c) vydáva smernice pre typové overovanie a schvaľovanie vzoriek meradiel a smernice pre registráciu výrobcov a opravcov meradiel;

d) vykonáva úradné overovanie typov meradiel a schvaľuje vzorky meradiel;

e) povoľuje vo výnimočných prípadoch overenie meradiel, ktoré nemajú všetky predpísané náležitosti;

f) vykonáva úradné overovanie hlavných podnikových etalónov;

g) môže vykonávať skúšky a overovanie akéhokoľvek druhu meradiel;

h) vyhlasuje štátne, podnikové a medzinárodné overovacie značky meradiel;

ch) určuje, v ktorých prípadoch možno celkom alebo sčasti upustiť od označenia meradiel štátnymi overovacími značkami;

i) poveruje organizácie vykonávaním podnikových skúšok a overovaním meradiel;

j) môže vykonávať kontrolu akýchkoľvek meradiel a merania vo všetkých odvetviach národného hospodárstva.

§ 3

(1) Krajské oddelenia úradu najmä:

a) vykonávajú úradné overovanie vybraných prevádzkových meradiel a zabezpečujú vyradenie nesprávnych vybraných meradiel (zničením overovacích značiek, zaplombovaním a pod.);

b) vykonávajú úradné overovanie úradom určených hlavných etalónov;

c) vykonávajú povinnú registráciu organizácií, ktoré vyrábajú, opravujú alebo vykonávajú montáže meradiel akéhokoľvek druhu v kraji a vedú ich sústavnú a úplnú evidenciu;

d) môžu vykonávať skúšanie a overovanie akéhokoľvek druhu meradiel;

e) kontrolujú vykonávanie podnikového overovania poverenými organizáciami;

f) kontrolujú stav meradiel a spôsob ich používania vo všetkých odvetviach národného hospodárstva, stav mierových útvarov organizácií a činnosť ich orgánov dozerajúcich na meradlá.

(2) Orgány štátnej mierovej služby pri vykonávaní kontroly prejednávajú s vedúcimi organizácií odstránenie zistených závad a určujú lehotu na urobenie nápravy; zároveň poskytujú technickú pomoc organizáciám pre rýchle odstránenie zistených závad a výmenou skúseností všemožne pôsobia na zlepšenie práce mierových útvarov organizácií a so zodpovednými vedúcimi prejednávajú možnosti zavedenia pracovných metód najlepších organizácií alebo iné spôsoby pre zlepšenie práce v odbore merania.

(3) Ak vedenie organizácie v určenej dobe neodstráni závady zistené pri revízii, krajské oddelenie úradu prostredníctvom úradu upovedomí o tom orgán nadriadený tejto organizácii. Tento orgán je povinný oznámiť úradu, aké opatrenia urobil na odstránenie závad a na vylúčenie ich opakovania.

§ 4

(1) Orgány štátnej mierovej služby sú pri plnení svojich úloh oprávnené vstupovať do prevádzkových miestností organizácií; musia pritom dodržiavať osobitné predpisy, ktoré platia pre vstup do jednotlivých prevádzkových miestností organizácií. Preukazujú sa osobitným preukazom vydaným úradom.

(2) Orgány štátnej mierovej služby sú oprávnené požadovať od kontrolovaných organizácií predloženie súpisov používaných vybraných meradiel a hlavných etalónov, evidenciu kontroly prevádzkových meradiel a poskytnutie všetkých potrebných informácií.

(3) Na vyzvanie orgánov štátnej mierovej služby organizácie sú povinné zabezpečiť bezplatne podmienky pre vykonanie kontroly meradiel (v prípade potreby i pomocné pracovné sily).

Oddiel II

Zabezpečovanie jednotnosti a správnosti vybraných prevádzkových meradiel

§ 5

Úradné overovanie vybraných prevádzkových meradiel

(1) Vybrané prevádzkové meradlá (ďalej len „vybrané meradlá“) podliehajú povinnej úradnej skúške a overeniu (ďalej len „úradné overenie“); zoznam týchto meradiel, doba platnosti úradného overenia a obmedzenie rozsahu povinnosti úradného overenia niektorých meradiel sú uvedené v prílohe I.

(2) Výrobcovia a opravcovia meradiel a odberatelia dovážaných meradiel sú povinní predkladať vybrané meradlá, ktoré vyrobili, opravili, príp. doviezli príslušnému krajskému oddeleniu úradu na úradné overenie pred ich uvedením do obehu, a keď ide o vybrané meradlá určené pre ich vlastnú potrebu, pred ich uvedením do používania; vybrané meradlá, ktoré vyžadujú odbornú montáž pred uvedením do prevádzky, predkladajú na úradné overenie organizácie, ktoré túto montáž vykonali.

(3) Organizácie, ktoré používajú vybrané meradlá (ďalej len „užívatelia“), sú povinné predkladať tieto meradlá na nové úradné overenie vždy pred uplynutím určenej doby platnosti overenia.

(4) Ak vybrané meradlo bolo pri úradnej skúške uznané za správne, overí sa predpísanými štátnymi overovacími značkami; inak sa nesmie uviesť do obehu lebo musí byť vzaté z prevádzky a odstránené z prevádzkových miestností.

§ 6

Platnosť úradného overenia vybraných meradiel

(1) Platnosť úradného overenia začína sa dňom, keď sa toto overenie vykonalo. Doba platnosti úradného overenia, určená v prílohe I, sa počíta od začiatku kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa vykonalo úradné overenie meradla.

(2) Platnosť úradného overenia vybraného meradla zaniká, ak

a) uplynula doba jeho platnosti,

b) sa vykonali zmeny alebo úpravy vybraného meradla, ktoré môžu mať vplyv na vlastnosti rozhodujúce pre jeho overenie alebo rozširujú rozsah jeho používania,

c) vybrané meradlo bolo tak poškodené, že tým mohlo stratiť niektorú vlastnosť rozhodujúcu pre jeho overenie,

d) niektorá zo štátnych overovacích značiek bola porušená, odstránená, znehodnotená alebo sa stala nečitateľnou,

e) je zjavné i pri neporušenom overení, že vybrané meradlo sa stalo nesprávnym alebo že už nemá predpísané náležitosti.

(3) Ak platnosť overenia zanikla, nesmie sa vybrané meradlo v národnom hospodárstve používať, pokiaľ sa znovu úradne neoverí.

§ 7

Vykonávanie úradného overovania vybraných meradiel vyrobených, opravených, dovezených a používaných v prevádzke

(1) Úradné overovanie vybraných meradiel vyrobených, opravených a dovezených sa vykonáva

a) v laboratóriách krajských oddelení úradu,

b) v prevádzkárňach organizácií,

c) na mieste používania.

(2) Úradné overovanie vybraných meradiel používaných v prevádzke sa vykonáva predovšetkým ambulantne na okružných cestách, vykonávaných krajskými oddeleniami úradu podľa plánu, inak podľa ustanovenia odseku 1.

(3) Úradné overovanie vybraných meradiel nenahrádza technickú kontrolu medzi jednotlivými operáciami, kontrolné preberanie v závode alebo závodné skúšky dohotovených vybraných meradiel.

§ 8

Povinnosti výrobcov a opravcov meradiel a odberateľov dovážaných meradiel

(1) Výrobcovia a opravcovia meradiel a odberatelia dovážaných meradiel sú povinní vždy do 30. septembra predkladať príslušnému krajskému oddeleniu návrh ročného plánu výroby, opráv a dovozu vybraných meradiel, na podklade ktorého bude zostavený plán úradného overovania v budúcom roku.

(2) Ak sa vykonáva úradné overovanie v prevádzkárňach organizácií uvedených v odseku 1, organizácie sú povinné orgánom krajského oddelenia úradu zabezpečiť plynulý a rovnomerný prísun meradiel, poskytnúť im bezplatne vhodnú miestnosť, všetko skúšobné zariadenie a pomôcky, podľa potreby aj ochranné odevy alebo iné prostriedky zaisťujúce bezpečnosť a hygienu práce, technických a pomocných pracovníkov a zabezpečiť všetky ostatné podmienky na vykonávanie úradného overovania.

(3) Ak sa úradné overovanie vykonáva na mieste používania meradla, organizácia musí bezplatne zabezpečiť pomôcky a ostatné podmienky potrebné pre vykonanie úradného overenia (v prípade potreby i pomocné pracovné sily).

§ 9

Povinnosti užívateľov

(1) Užívatelia sú povinní viesť a dopĺňať súpis všetkých používaných vybraných meradiel podliehajúcich novému úradnému overeniu a údajov ich posledného úradného overenia. Pred úradnou skúškou musia predložiť orgánu krajského oddelenia úradu všetky potrebné údaje o počte a charakteristike týchto meradiel; rovnaké údaje užívatelia sú povinní predkladať krajskému oddeleniu úradu na jeho vyzvanie.

(2) Užívatelia, ktorí používajú vybrané meradlá, sú povinní predkladať tieto meradlá na úradné overenie príslušnému krajskému oddeleniu úradu; pri plánovanom ambulantnom úradnom overovaní na okružných cestách užívatelia sú povinní dodržiavať termíny určené týmito oddeleniami.

(3) Ustanovenie § 8 platí tu obdobne.

Oddiel III

Zabezpečovanie jednotnosti a správnosti hlavných podnikových etalónov

§ 10

Úradné overovanie hlavných podnikových etalónov

(1) Etalóny používané ako hlavné podnikové etalóny (ďalej len „hlavné etalóny")podliehajú povinnému úradnému overeniu; zoznam týchto hlavných etalónov, ako aj doba platnosti úradného overenia sú uvedené v prílohe II. Príslušné krajské oddelenie úradu môže na žiadosť užívateľov vo výnimočných prípadoch dobu platnosti úradného overenia hlavných etalónov predĺžiť, avšak najviac na dvojnásobok.

(2) Užívatelia sú povinní predkladať hlavné etalóny na úradné overenie pred ich uvedením do používania, pokiaľ neboli úradne overené u výrobcu; na nové úradné overenie sú povinní predkladať hlavné etalóny vždy pred uplynutím doby platnosti overenia.

(3) Výrobcovia a opravcovia meradiel a odberatelia dovážaných meradiel môžu predkladať na úradné overenie etalóny, ktoré sa budú používať ako hlavné etalóny.

(4) Ak hlavný etalón pri úradnej skúške bol uznaný za správny, overí sa vydaním overovacieho listu a príp. i štátnymi overovacími značkami.

(5) Etalóny, ktoré sa nepoužívajú ako hlavné etalóny, podliehajú kontrole podľa § 21.

§ 11

Platnosť úradného overenia hlavných etalónov

(1) Doba platnosti úradného overenia hlavných etalónov sa počíta odo dňa vydania overovacieho listu.

(2) Pre zánik platnosti úradného overenia hlavných etalónov platí ustanovenie § 6 ods. 2 obdobne.

(3) Ak platnosť overenia zanikla, nesmie sa etalón používať ako hlavný etalón, pokiaľ sa znova úradne neoverí.

§ 12

Vykonávanie úradného overovania hlavných etalónov a povinnosti organizácií

(1) Úradné overovanie hlavných etalónov sa vykonáva na žiadosť organizácií, podanú na príslušnom krajskom oddelení úradu; toto oddelenie oznámi organizácii útvar úradu, ktorému je organizácia povinná predložiť hlavné etalóny na vykonanie úradného overenia.

(2) Úradné overovanie vyrobených, opravených, dovezených alebo používaných hlavných etalónov sa vykonáva

a) v laboratóriách úradu alebo krajských oddeleniach úradu,

b) na základe osobitného povolenia úradu v prevádzkárňach organizácií.

(3) Ak sa úradné overovanie hlavných etalónov vykonáva v prevádzkárňach organizácií, o povinnostiach organizácií obdobne platí ustanovenie § 8.

(4) Organizácie sú povinné vždy do 30. septembra predkladať príslušnému krajskému oddeleniu požiadavky na úradné overenie používaných hlavných etalónov v budúcom roku.

(5) Užívatelia sú povinní viesť a doplňovať súpis všetkých hlavných etalónov.

Oddiel IV

Mimoriadne overovanie meradiel

§ 13

Overovanie meradiel nepodliehajúcich povinnému úradnému overeniu

Úrad a jeho krajské oddelenia vykonávajú na žiadosť organizácií úradné overovanie alebo skúšanie akéhokoľvek druhu prevádzkových meradiel a etalónov nepodliehajúcich povinnému úradnému overeniu, ak majú voľnú kapacitu na vykonávanie týchto skúšok a potrebné zariadenie.

§ 14

Podnikové overovanie

(1) Úrad môže v dohode s príslušnými ministerstvami, ústrednými orgánmi alebo krajskými, príp. i okresnými národnými výbormi poverovať organizácie vykonávaním podnikových skúšok a overovaním určených druhov meradiel; toto podnikové overenie nahrádza úradné overenie.

(2) Predmetom podnikového overovania môžu byť vybrané meradlá a hlavné etalóny podliehajúce povinnému úradnému overeniu, ako aj iné prevádzkové a etalónové meradlá, ktoré nepodliehajú povinnému úradnému overeniu, ak sú schopné úradného overenia.

(3) Meradlo, ktoré bolo pri tejto skúške uznané za správne, poverená organizácia opatrí predpísanou podnikovou overovacou značkou; etalón opatrí taktiež podnikovým overovacím listom. Inak sa na podnikovo overené meradlá a etalóny vzťahujú predpisy o úradnom overovaní bez zmeny.

§ 15

Overovanie meradiel v cudzine

(1) Na žiadosť organizácií môže úrad povoliť overenie meradiel akéhokoľvek druhu v cudzine, ak ide o meradlo mimoriadne dôležité a ak nemožno jeho preskúšanie zabezpečiť v tuzemsku.

(2) Overenie meradla v cudzine zabezpečuje úrad na náklad organizácie, ktorá o to požiadala; v odôvodnených prípadoch môže úrad povoliť, aby toto overenie meradla v cudzine zabezpečila sama organizácia.

(3) Bez súhlasu úradu nie je overovanie meradiel v cudzine dovolené.

§ 16

Medzinárodné overovanie

(1) Overenie dovezených meradiel vykonané overovacími značkami, ktoré boli v ČSSR uznané a vyhlásené na základe medzinárodných dohôd, platí ako úradné overenie podľa tejto vyhlášky.

(2) Pri úradnom overovaní môže úrad za podmienok ustanovených medzinárodnými dohodami opatrovať v tuzemsku vyrobené meradlá medzinárodne dohodnutými overovacími značkami, ktoré boli na základe týchto dohôd v ČSSR uznané a vyhlásené.

Oddiel V

Zabezpečovanie správnosti typov meradiel a správnosti vyrábaných a opravovaných meradiel

§ 17

Overovanie typov a schvaľovanie vzoriek meradiel

(1) Správnosť, spoľahlivosť a životnosť meradiel sa zabezpečuje overovaním typov alebo schvaľovaním vzoriek meradiel. Pritom sa zisťuje i vhodnosť ich konštrukcie, použitého materiálu, prípadne ich tvaru.

(2) Meradlá uvedené v prílohách I a II tejto vyhlášky podliehajú povinnému overeniu ich typov (typové overenie).

(3) Všetky druhy ostatných meradiel neuvedené v prílohách I a II tejto vyhlášky podliehajú schváleniu vzorky na vyzvanie úradu pri schvaľovaní technických noriem na tieto meradlá.

(4) Meradlá, ktoré nepodliehali typovému overeniu a boli vyrobené už pred vydaním tejto vyhlášky, podliehajú tomuto overeniu len na vyzvanie úradu, ak vznikne pochybnosť o správnosti ich typov.

(5) Akékoľvek zmeny konštrukcie alebo výrobných materiálov meradiel, ktorých typ alebo vzorka boli už úradom schválené, podliehajú novému schváleniu úradu; výrobca meradla je povinný o toto schválenie požiadať.

(6) Overovanie typov meradiel a schvaľovanie vzoriek meradiel vykonáva úrad alebo ním poverené krajské oddelenia úradu.

§ 18

Povinnosti výrobcov a opravcov

(1) Výrobcovia a opravcovia, ktorí vyrábajú, opravujú alebo vykonávajú montáže meradiel akéhokoľvek druhu, podliehajú povinnej registrácii; žiadosť o registráciu podávajú na príslušnom krajskom oddelení úradu.

(2) Výrobcovia sú povinní pred začatím výroby meradiel uvedených v prílohách I a II tejto vyhlášky podať žiadosť na príslušnom krajskom oddelení úradu o typové overenie, ktoré im oznámi útvar úradu, ktorý typové overenie vykoná. Na vyzvanie krajského oddelenia úradu sú výrobcovia povinní bezplatne predložiť tri vzorky meradiel. Tento počet sa môže v prípade potreby dohodou zvýšiť.

(3) Ustanovenie odseku 2 o predkladaní vzoriek platí při vykonávaní typového overovania alebo schvaľovania vzoriek meradiel na vyzvanie úradu podľa § 17 ods. 3 a 4 obdobne.

(4) Ak výrobca oznámi, že hodlá vyrobiť iba niekoľko jednotlivých kusov, môže úrad od typového overenia upustiť.

(5) Ak úrad rozhodne, že typové overenie alebo schválenie vzoriek sa vykoná v prevádzkárňach výrobcu, je tento povinný zabezpečiť na vlastný náklad všetky potrebné podmienky pre vykonávanie skúšok vyžiadané príslušným orgánom úradu.

(6) Výrobu meradla možno začať až po overení typu meradla alebo po schválení vzorky meradla.

§ 19

Zabezpečovanie správnosti vyrobených a opravených meradiel

(1) Výrobcovia a opravcovia sú povinní zabezpečovať správnosť vyrábaných a opravených meradiel uvedených v prílohách I, II a III tejto vyhlášky ich porovnávaním s úradne overenými hlavnými etalónmi pred ich predložením na úradné overenie, a pokiaľ tieto meradlá úradnému overeniu nepodliehajú, pred ich uvedením do obehu.

(2) Povinnosť ustanovená v odseku 1 platí obdobne pre montážne organizácie uskutočňujúce stavbu a montáž meradiel.

§ 20

Povinnosti odberateľov dovážaných meradiel

Pri dovoze meradiel uvedených v prílohách I a II tejto vyhlášky je odberateľ dovážaných meradiel povinný pred predložením návrhu na uzavretie príslušnej hospodárskej zmluvy s organizáciou poverenou vykonávaním zahraničného obchodu obstarať súhlas úradu s dovozom týchto meradiel a zabezpečiť, aby úradný súhlas bol na návrhu hospodárskej zmluvy vyznačený. Bez tohto súhlasu nesmie organizácia poverená vykonávaním zahraničného obchodu dovoz týchto meradiel uskutočniť. Úrad môže žiadať bezplatné predloženie troch vzoriek meradiel. Po uskutočnení dodávky odberateľ dovážaných meradiel ohlási úradu prevzatie zásielky, aby sa preskúšaním dodaných meradiel mohlo zistiť, či zodpovedajú vopred schválenej vzorke, alebo v prípade, že predloženie vzoriek nebolo úradom vyžiadané, či dovezené meradlá zodpovedajú technickej špecifikácii schválenej úradom na návrhu zmluvy o dovoze.

Oddiel VI

Zabezpečovanie jednotnosti a správnosti prevádzkových meradiel

§ 21

Podniková kontrola meradiel

(1) Jednotnosť a správnosť prevádzkových meradiel ustanovených v prílohe III (ďalej len „prevádzkové meradlá“) sú povinné systematickou kontrolou zabezpečovať organizácie, ktoré tieto meradlá používajú.

(2) Organizácie sú povinné vykonávať kontrolu porovnaním údajov prevádzkových meradiel s údajmi úradne overených hlavných etalónov.

(3) Lehoty vykonávania kontrol jednotlivých prevádzkových meradiel určí vedúci organizácie podľa spôsobu používania týchto meradiel tak, aby sa sústavne zabezpečovala ich stála jednotnosť a správnosť.

(4) Na žiadosť organizácie môže príslušné krajské oddelenie úradu dať súhlas na vykonávanie kontroly jej prevádzkových meradiel inou organizáciou alebo vo výnimočných prípadoch vykonávať túto kontrolu samo.

(5) Organizácie sú povinné viesť evidenciu lehôt na vykonávanie kontroly jednotlivých druhov prevádzkových meradiel a evidenciu kontroly prevádzkových meradiel a zabezpečovať, aby sa nepoužívali meradlá, ktoré boli pri kontrole uznané za nesprávne.

§ 22

Zabezpečovanie správnosti merania

(1) Organizácie sú zodpovedné za systematické dodržiavanie mierového poriadku; za tým účelom sú organizácie povinné najmä:

a) zabezpečovať výber vhodných meradiel, ich náležitý stav, správne udržiavanie a uchovávanie a správne meranie,

b) oboznámiť pracovníkov so zverenými meradlami a ich správnym používaním,

c) podrobiť pracovníkov, ktorí používajú meradlá vyžadujúce pri svojej obsluhe zvláštne znalosti, odbornej skúške,

d) vykonávať sústavný dohľad nad meradlami a meraním.

(2) Generálne riaditeľstvá trustov a odborových podnikov riadia a koordinujú zabezpečovanie jednotnosti a správnosti merania v podriadených podnikoch a rozvoj merania a meracej techniky v najdôležitejších odboroch výrobného programu.


Oddiel VII

Záverečné ustanovenia

§ 23

Verejní vážiči

(1) Obsluhovať verejné váhy a vydávať vážne lístky smú len osoby, ktoré preukázali svoju spôsobilosť skúškou a zložili predpísaný sľub (verejní vážiči).

(2) Verejní vážiči vykonávajú skúšku a skladajú sľub na krajskom oddelení úradu, príslušnom podľa svojho bydliska. O vykonanej skúške vydá krajské oddelenie úradu vysvedčenie.

(3) Na výkon funkcie verejných vážičov dozerajú krajské oddelenia úradu.

§ 24

Konanie

(1) Pre konanie pred orgánmi štátnej mierovej služby platia, pokiaľ nie je ustanovené inak, predpisy o konaní vo veciach správnych.

(2) Žiadosti o úradné overenie meradiel, typové overenie a schválenie vzoriek meradiel sa podávajú na príslušnom krajskom oddelení úradu.

(3) O preskúšaní a overení meradla alebo o jeho odmietnutí sa okrem prípadov uvedených v § 10 ods. 4 nevydáva žiadny nález (osvedčenie, overovací list a pod.), pokiaľ predpisy spomínané v § 2 písm. a) neustanovujú inak.

§ 25

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 36/1962 Zb. o zabezpečovaní jednotnosti a správnosti vybraných meradiel.

§ 26

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 10, 11, 12 a 21, ktoré nadobudnú účinnosť 1. aprílom 1964.


Predseda:

Křovina v. r.


Príloha I vyhlášky č. 61/1963 Zb.

Zoznam vybraných prevádzkových meradiel podliehajúcich povinnému úradnému overovaniu a doba platnosti úradného overovania

PoložkaOdbor merania
Druh meradla
Doba platnosti úradného overenia1)
1. DĹŽKA
1.1Dĺžkové meradlá na strižný tovar2 roky
1.2Meračské pásma určené na presné meranie2)bez obmedzenia
1.3Meracie zariadenia odvaľovacie a skladacie na metrové a plošné textílie2 roky
1.4Taxametre v osobných a nákladných vozidlách taxislužby2 roky
1.5Počítadlá kilometrov v nájomných vozidlách požičovní automobilov2 roky
2. PLOŠNÝ OBSAH
2.1Stroje na meranie plochy usní1 rok
3. ROVINNÝ UHOL
(len v prílohe II a III)
4. HMOTNOSŤ3)
4.1Závažia obchodné a špeciálne bežné (V. triedy)4 roky
4.2Závažia obchodné a špeciálne presné (IV. triedy)2 roky
4.3Mostové váhy pre cestné vozidlá používané v obchodnom styku, vo výkupných a distribučných organizáciách2 roky
4.4Mostové váhy pre cestné vozidlá používané na ostatné účely3 roky
4.5Mostové váhy pre koľajové vozidlá2 roky
4.6Váhy na zisťovanie hmotnosti na nápravu pri koľajových vozidlách5 rokov
4.7Váhy bežné (3. triedy) používané v obchodnom styku, váhy dojčenské a váhy používané na zdravotnícke účely4)2 roky
4.8Váhy presné (2. triedy); vybrané jemné váhy (1. triedy) používaném v zdravotníctve, na váženie drahých kovov, kameňov a cenných materiálov2 roky
4.9Váhy používané na kontrolu dávkovacích, baliacich a triediacich zariadení2 roky
4.10Obilné skúšače; váhy na počítanie kusov a na zisťovanie vlastností látok schopné overenia2 roky
4.11Váhy s automatickou činnosťou na váženie obilnín v obchodnom styku4 roky
5. ČAS, FREKVENCIA
(len v prílohe II a III)
6. MECHANICKÝ POHYB
6.1Cestné radarové rýchlomery5)
7. SILA, MECHANICKÉ SKÚŠKY MATERIÁLU
7.1Skúšobné trhacie stroje a lisy2 roky
7.2Skúšobné kyvadlové kladivá na skúšky vrubovej a rázovej húževnatosti materiálov2 roky
7.3Skúšobné stroje na dlhodobé skúšky tečenia materiálu6)
a) so zaťažovacím zariadením pákovým a s priamym zaťažením5 rokov
b) so zaťažovacím zariadením pružinovým a iným2 roky
8. OBJEM, PRIETOK
8.1Odmerné nádoby na kvapaliny:
a) bez stupnicebez obmedzenia
b) so stupnicoubez obmedzenia
8.2Výčapné sklenené nádoby používané na výčap hotových nápojov7)bez obmedzenia
8.3Odmerné laboratórne sklo (odmerné banky, byrety, pipety) používané na preukazné skúšky,8) na kalibráciu prístrojov, na merania na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce alebo na kontrolu objemu výrobkovbez obmedzenia
8.4Prepravné sudy používané ako meradlá objemu3 roky
8.5Prepravné tanky na kvapaliny používané ako meradlá objemu4 roky
8.6Nádrže na ropu používané ako meradlá objemu pre medzinárodný obchodný styk5 rokov
8.7Objemové dávkovacie meradlá na kvapaliny:
a) obchodnébez obmedzenia
b) staničnébez obmedzenia
8.8Butyrometrebez obmedzenia
8.9Kontrolné objemové liehové meradlá5 rokov
8.10Prietokové meradlá na kvapaliny, pohonné hmoty a požívatiny používané v obchodnom styku2 roky
8.11Vodomery:
a) na studenú vodu4 roky
b) na teplú vodu2 roky
c) bubnové vodomery2 roky
8.12Plynomery (okrem plynomerov s otáčavými piestami, rýchlostných a laboratórnych)10 rokov
8.13Plynomery s otáčavými piestami a rýchlostné5 rokov
8.14Laboratórne plynomery5 rokov
8.15Prístroje používané na prepočet stavových veličín plynu na meranie v obchodnom styku5 rokov
9. TLAK
(len v prílohe II a III)
10. TEPLOTA, TEPLO
10.1Lekárske a zverolekárske teplomerybez obmedzenia
10.2Mechanické merače tepla9)1 rok
11. ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ VELIČINY
11.1Elektromery na striedavý prúd na priame meranie spotreby elektrickej energie v maloodbere10 rokov
11.2Elektromery na striedavý prúd na priame a nepriame meranie spotreby elektrickej energie vo veľkoodbere, elektromery s grafickým záznamom alebo s meračom maxima5 rokov
11.3Meracie transformátory prúdu a napätia používané v spojení s elektromermibez obmedzenia
11.4Epsteinove prístroje na meranie magnetických vlastností plechov pre elektrotechniku používané na preukazné8) skúšky10)5 rokov
11.5Meracie zostavy na meranie magnetov používané na preukazné8) skúšky10)5 rokov
12. HUSTOTA
12.1Laboratórne hustomery s hodnotou dielika menšou ako 1 kg.m-3bez obmedzenia
12.2Laboratórne liehomery s hodnotou dielika menšou alebo rovnou 0,2 % objemubez obmedzenia
12.3Laboratórne cukromery s hodnotou dielika 0,1 % hmotnostibez obmedzenia
12.4Laboratórne muštomery s hodnotou dielika 0,1 kg.hl-1bez obmedzenia
13. VISKOZITA
(len v prílohe II a III)
14. SVETELNÉ VELIČINY
(len v prílohe II a III)
15. VELIČINY IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA
(len v prílohe II a III)

Príloha II vyhlášky č. 61/1963 Zb.

Zoznam hlavných podnikových etalónov podliehajúcich povinnému úradnému overovaniu a doba platnosti úradného overenia

Hlavné podnikové etalóny11) a etalóny z nich odvodené uchovávajú a používajú organizácie na zabezpečenie presnosti prevádzkových meradiel. Musia vykazovať technické vlastnosti ustanovené technickou normou, prípadne schémami nadväznosti.12)

Pri dôležitých odboroch merania (z hľadiska akosti výroby), kde hlavné podnikové etalóny nie sú určené Úradom pre normalizáciu a meranie, môže ministerstvo (ústredný orgán) alebo výrobno-hospodárska jednotka po dohode s Úradom pre normalizáciu a meranie určiť hlavné etalóny a určiť spôsob prenosu hodnôt danej veličiny až na prevádzkové meradlá.

PoložkaOdbor merania
Druh etalónu
Doba platnosti úradného overenia
1. DĹŽKA
1.1Etalónové čiarkové mierky:
- 2. a 3. rádu1 rok
- 4. rádu2 roky
- 5. rádu3 roky
1.2Etalónové metre na kontrolu dĺžkových meradiel na strižný tovar5 rokov
1.3Dĺžkové meradlá na kontrolu dĺžky skladania pri skladacích meracích prístrojoch na textílie5 rokov
1.4Etalónové metre pre geodéziu13)1 rok
1.5Etalónové meračské pásma1 rok
1.6Etalónové koncové mierky
- 2. rádu1 rok
- 3. a 4. rádu1 rok
- 5. rádu2 roky
1.7Trny na kontrolu obilných sít3 roky
2. PLOŠNÝ OBSAH
2.1Etalónové hárky plošného obsahu3 roky
3. ROVINNÝ UHOL
3.1Optické polygóny3 roky
3.2Goniometre3 roky
3.3Autokolimátory používané s optickými polygónmi
- fotoelektrické2 roky
- vizuálne3 roky
3.4Prístroje na skúšanie uhlových delení10)3 roky
3.5Optické deliace hlavy10)3 roky
3.6Skúšače libiel10)3 roky
4. HMOTNOSŤ
4.1Etalónové závažia na overovanie a kontrolu závažia a váh všetkých tried presnosti1 rok
4.2Zaťažovacie závažia na overovanie a kontrolu vážiacich zariadení (napr. mostových, koľajových a pásových váh)1 rok
4.3Závažové skúšobné vozne a rohové vozíky1 rok
4.4Etalónové váhy na overovanie a kontrolu závaží1 rok
4.5Etalónové váhy používané na overovanie iných druhov meradiel (napr. objemových)1 rok
5. ČAS, FREKVENCIA
5.1Etalónové zariadenie na kontrolu stopiek10)2 roky
5.2Etalóny otáčok2 roky
6. MECHANICKÝ POHYB
6.1Etalóny priamočiareho mechanického kmitania1 rok
7. SILA, MECHANICKÉ SKÚŠKY MATERIÁLU
7.1Etalónové silomery10)2 roky
7.2Etalónové tvrdomerné doštičky Rockwell A, B, C, N, T, Vickers, Brinell14)3 roky
7.3Etalónové vnikacie telesá Rockwell-C, N a Vickers15)2 roky
7.4Mierky Vickers a Brinell5 rokov
8. OBJEM, PRIETOK
8.1Etalónové odmerné kovové nádoby1 rok
8.2Etalónové odmerné sklenené bankybez obmedzenia
8.3Etalónové byrety a pipety na vymeriavanie laboratórneho skla vo výrobe (i v poverených organizáciách)bez obmedzenia
8.4Odmerné nádoby (krychlomery) alebo stanice na overovanie vodomerov, kde etalónom je odmerná nádoba5 rokov
8.5Etalónové prietokomery používané na kontrolu prietokomerov alebo na vymeriavanie nádrží2 roky
8.6Etalónové plynomery
- bubnové mokrobežné5 rokov
- turbínové2 roky
9. TLAK
9.1Etalónové piestové tlakomery2 roky
9.2Etalónové deformačné tlakomery2 roky
9.3Etalónové kvapalinové tlakomery3 roky
9.4Etalónové mikromanometre kvapalinové a zvonové3 roky
9.5Etalónové barometre (okrem piestových)3 roky
9.6Etalónové piestové barometre2 roky
9.7Etalónové kompresné vákometre3 roky
10. TEPLOTA, TEPLO
10.1Etalónové sklenené teplomery2 roky
a) sklenené teplomery rozsahu (0 až 100) oC, hodnota dielika 0,01oC; 0,02 oC (s kontrolným nulovým bodom)
b) sklenené teplomery rozsahu (-10 až 360) oC, hodnota dielika 0,1 oC (s kontrolným nulovým bodom)
c) sklenené teplomery rozsahu (-55 až 20) oC, hodnota dielika 0,1 oC, s náplňou amalgámu tália
d) kalorimetrické teplomery v rozsahu (15 až 30) oC, hodnota dielika 0,01 oC
e) Metastatické (Beckmannove) teplomery na meranie teplotného rozdielu (0 až 5) oC, v intervale (0 až 150) oC
10.2Etalónové platinové odporové teplomery s rozsahom teplôt (-200 až +631)oC, základný odpor Ro = 10; 25 alebo 100 ohmov; R100/Ro ≥ 1,385; prúdové a napäťové vývody min. dĺžka 400 mm, max. priemer trubice 12 mm2 roky
10.3Etalónové termočlánky:
- PtRh 10-Pt, priemer drôtu (0,35 až 0,6) mm, min. dĺžka 1 m, rozsah (600 až 1100)oC200 prevádzkových hodín, max. 2 roky
- PtRh 30-PtRh 6, priemer drôtu (0,35 až 0,6) mm, min. dĺžka 1 m, rozsah (900 až 1700)oC100 prevádzkových hodín, max. 2 roky
10.4Etalónové termočlánky meď-konštantan; priemer drôtu (0,3 až 3) mm, dĺžka 1 m; rozsah (-200 až 0)oC100 prevádzkových hodín, max. 1 rok
10.5Etalónové jasové pyrometre, rozsah (900 až 2000)oC2 roky
10.6Teplotné žiarovky, rozsah (900 až 2100)oC100 prevádzkových hodín, max. 2 roky
11. ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ VELIČINY
11.1Etalónové elektromery2 roky
11.2Meracie zariadenie na overovanie elektromerov:
a) funkčná skúška1 rok
b) overovanie wattmetrov2 roky
c) overovanie meracích transformátorovbez obmedzenia
11.3Meracie zariadenie na overovanie meracích transformátorov:
a) funkčná skúška1 rok
b) overovanie etalónových transformátorov a kapacitných deličov5 rokov
c) overovanie meracích zariadení5 rokov
d) overovanie sekundárnych záťaží5 rokov
e) kontrolné meracie transformátory5 rokov
11.4Laboratórne meracie transformátory používané na zväčšenie rozsahov etalónových meracích prístrojov5 rokov
11.5Etalónové výchylkové voltmetre, ampérmetre a wattmetre tr. 0,1 a 0,216)2 roky
11.6Etalónové číslicové voltmetre, ampérmetre a wattmetre2 roky
11.7Etalónové Westonove články2 roky
11.8Etalónové laboratórne kompenzátory5 rokov
11.9Etalónové laboratórne odporové mostíky5 rokov
11.10Etalónové odpory3 roky
11.11Etalóny kapacity 10 pF až 0,1 μF3 roky
11.12Etalóny indukčnosti do 10 H (vlastné a vzájomné)3 roky
11.13Etalóny magnetického indukčného toku na rovnosmerné magnetické merania3 roky
11.14Etalóny magnetickej indukcie na rovnomserné magnetické merania3 roky
11.15Etalónové vzorky na kontrolu Epsteinových prístrojov3 roky
11.16Etalónové vzorky magneticky tvrdých materiálov3 roky
11.17Etalónové napäťové a prúdové zdroje2 roky
11.18Etalónové komparátory elektrického napätia, prúdu a výkonu3 roky
12. HUSTOTA
12.1Etalónové hustomery (pre výrobcov)5 rokov
12.2Hustomery všetkých technických princípov s hodnotou dielika menšou ako 0,2 kg.m-33 roky
13. VISKOZITA
13.1Etalónové kapilárne viskozimetre UBBELOHDE5 rokov
13.2Referenčné materiály pre viskozitu1/2 roka
14. SVETELNÉ VELIČINY
14.1Etalónové žiarovky na svetelný tok1 rok
14.2Etalónové žiarovky na svietivosť1 rok
14.3Etalónové žiarovky na farebnú teplotu1 rok
15. VELIČINY IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA
15.1Sekundárne etalónové žiariče rádionuklidovUrčujú sa individuálne overovacím listom
15.2Sekundárne etalóny žiarenia X s presnosťou lepšou ako ± 0,7 %Určujú sa individuálne overovacím listom

Príloha III vyhlášky č. 61/1963 Zb.

Zoznam prevádzkových meradiel, ktorých presnosť zabezpečujú organizácie hlavnými podnikovými etalónmi uvedených v prílohe II

Prevádzkovými meradlami tu určenými sú meradlá a meracie zariadenia majúce vplyv na množstvo a akosť výroby, na riadenie a ochranu technologického procesu, na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia (pokiaľ už nie sú určené ako vybrané prevádzkové meradlá). Prevádzkové meradlá používané v týchto oblastiach určí vedúci organizácie. O kontrole prevádzkových meradiel, nešpecifikovaných v prílohe III, rozhoduje vedúci organizácie.

PoložkaOdbor merania
Skupina alebo druh meradla
1. DĹŽKA
1.1Dĺžkové meradlá slúžiace na nastavovanie meracích prístrojov
1.2Dĺžkové meradlá na priame meranie v technologickom procese a ostatných etapách reprodukcie
1.3Meradlá (napr. meračské pásma určené pre geodetické práce vyšších tried presnosti, invarové čiarkové metre na kontrolu nivelačných lát, základňové paralaktické laty a pod.) na účely geodézie a kartografie
1.4Obilné sitá
1.5Ostatné diaľkové meradlá, ktorých presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi dĺžky uvedenými v prílohe II
2. PLOŠNÝ OBSAH
(len v prílohách I a II)
3. ROVINNÝ UHOL
3.1Uhlové mierky kombinačné a všetky ostatné pevné uhlové meradlá slúžiace na nastavovanie prístrojov, na priame meranie alebo meranie odchýlok geometrických tvarov kontrolovateľné hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II
3.2Meracie prístroje s uhlomernými stupnicami, ktorých presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi rovinného uhla uvedenými v prílohe II
4. HMOTNOSŤ
4.1Závažia jemné, tried presnosti I, II a III
4.2Váhy používané vo vnútornom hospodárskom styku na technologické a iné neobchodné účely
4.3Váhy s automatickou činnosťou, najmä váhy pásové a dávkovacie
4.4Ostatné zariadenia na zisťovanie hmotnosti, ktorých presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II
5. ČAS, FREKVENCIA
5.1Stopky
5.2Otáčkomery
6. MECHANICKÝ POHYB
6.1Vibrometre
7. SILA, MECHANICKÉ SKÚŠKY MATERIÁLU
(MECHANICKÝ VÝKON)
7.1Tvrdomery
7.2Skúšobné stroje na dlhodobé skúšky tečenia materiálu (skúšky teplotného zariadenia a prieťahomerov)
7.3Prístroje na skúšanie materiálu v krute
7.4Prístroje na skúšanie plechov a kovových pásov hĺbením
7.5Momentové kľúče
7.6Prevádzkové silomery
7.7Brzdy na zisťovanie mechanického výkonu
7.8Ostatné meradlá, ktorých presnosť možno kontrolovať hlavnými etalonmi uvedenými v prílohe II
8. OBJEM, PRIETOK
8.1Odmerné laboratórne sklo
8.2Nádrže a sudy, pokiaľ sa používajú ako meradlá
8.3Dopravné kanvy na mlieko
8.4Dávkovacie zariadenie objemu
8.5Dávkovacie zariadenie používané na výčap liehovín a požívatín
8.6Prietokové meradlá rýchlostné napr. clony, dýzy, trubice
8.7Meradlá objemového prietoku
8.8Ostatné meradlá objemu a prietoku, pokiaľ ich presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II
9. TLAK
9.1Deformačné tlakomery
9.2Kvapalinové tlakomery
9.3Vákuometre ostatných princípov neuvedené v prílohe II
9.4Barometre
9.5Ostatné meradlá tlaku, pokiaľ ich prenosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II
10. TEPLOTA, TEPLO
10.1Sklenené teplomery
10.2Jasové pyrometre
10.3Odporové teplomery
10.4Termočlánky platinové a z obecných kovov
10.5Tlakové a bimetalové teplomery
10.6Priamo ukazujúce elektronické teplomery
10.7Pyrometre celkového žiarenia
10.8Ostatné meradlá teploty, pokiaľ ich presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II
11. ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ VELIČINY
11.1Voltmetre, ampérmetre, wattmetre triedy presnosti 0,1 až 1,517)
11.2Westonove články
11.3Technické kompenzátory a technické odporové mostíky
11.4Merače kapacít a indukčnosti
11.5Epsteinove prístroje
11.6Meradlá magnetickej indukcie, magnetického toku a meracej zostavy na meranie magnetov
11.7Ostatné meradlá elektrických a magnetických veličín, pokiaľ ich presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II
12. HUSTOTA
12.1Prevádzkové hustomery
12.2Meradlá hustoty iných princípov, pokiaľ ich presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II
13. VISKOZITA
13.1Viskozimetre
14. SVETELNÉ VELIČINY
14.1Luxmetre
14.2Žiarovky na svietivosť a svetelný tok
15. VELIČINY IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA
15.1Prevádzkové prístroje na meranie veličín ionizujúceho žiarenia, ktorých presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II

Poznámky pod čiarou

1) Novému úradnému overeniu nepodliehajú vybrané prevádzkové meradlá, ktoré po uvedení do prevádzky sa používajú na meranie vo vnútornom prevádzkovom styku v organizácii t. j. na neobchodné účely a technologických procesoch ako prevádzkové meradlo. Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na meradlá umiestnené v obchodných alebo pomocných obchodných miestnostiach, alebo tam, kde dôležitosť merania úradné overenie vyžaduje.

2) Okrem pásem pre geodetické práce, na ktoré sa vzťahujú predpisy orgánov a organizácii, ktoré plnia úlohy v zmysle ustanovenia § 1 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii. Presným meraním sa rozumie také meranie, kde dovolená chyba pásmom zisťovanej dĺžky (určená technickou dokumentáciou) je rovnaká alebo maximálne dvojnásobná ako dovolená chyba meračského pásma určená príslušníkom ČSN.

3) Váhy špeciálne konštruované alebo upravené na technologické alebo iné neobchodné účely nepodliehajú úradnému overovaniu.

4) Minimálne s 1000 overovacími dielikmi.

5) Používané Verejnou bezpečnosťou pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky.

6) Overuje sa len silový mechanizmus.

7) Výčapné tégliky predávané zároveň s nápojom overovaniu nepodliehajú.

8) Preukázanými sa tu myslia skúšky vyžiadané na súdne, arbitrážne alebo rozhodcovské konanie, ďalej pri hodnotení alebo schvaľovaní výrobkov štátnymi skúšobňami alebo pri osvedčovaní rezortnými skúšobňami. Patria sem aj skúšky akosti, ak ich výsledky majú vplyv na určenie cien, alebo merania na ochranu životného prostredia.

9) S účinnosťou od 1. 7. 1980.

10) O vykonaní úradného overovania rozhoduje orgán štátnej mierovej služby na základe žiadosti užívateľa, ktorý súčasne so žiadosťou preukáže účel použitia meradla.

11) K pojmu „podnikový" pozri § 1 ods. 2 vyhlášky.

12) Určenými Úradom pre normalizáciu a meranie.

13) Etalóny metrologických stredísk kontrolujúcich presnosť meradiel pre geodetické práce.

14) Podľa doterajších ČSN označované záčislím „ . 0" a „ . 1".

15) Podľa doterajších ČSN označované záčislím „ . 0" a „ . 1".

16) Prípadne kilovoltmetre do triedy presnosti 1,5 overované v súlade s poznámkou 10).

17) Nižšie triedy presnosti len vtedy, ak spĺňajú všeobecné ukazovatele prevádzkových prístrojov.