Vyhláška č. 43/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o výmene nót medzi Veľvyslanectvom Československej socialistickej republiky v Sofii a Ministerstvom zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky o dojednaní o vykonávaní Zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných dojednanej medzi obidvoma

Čiastka 25/1963
Platnosť od 13.06.1963 do05.01.1978
Účinnosť od 28.06.1963 do05.01.1978
Zrušený 3/1978 Zb.
Redakčná poznámka

Dojednanie vstúpilo v platnosť 1. marcom 1963.

43

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 17. mája 1963

o výmene nót medzi Veľvyslanectvom Československej socialistickej republiky v Sofii a Ministerstvom zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky o dojednaní o vykonávaní Zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných dojednanej medzi obidvoma krajinami v Prahe 13. apríla 1954

Dňa 18. februára 1963 bolo v Sofii výmenou nót dohodnuté dojednanie medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o vykonávaní Zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných dojednanej medzi obidvoma krajinami v Prahe 13. apríla 1954.

Dojednanie vstúpilo v platnosť 1. marcom 1963.

Znenie nóty Veľvyslanectva Československej socialistickej republiky a český preklad nóty Ministerstva zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky sa vyhlasujú súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

Nóta Veľvyslanectva Československej socialistickej republiky v Sofii

Ministerstvu zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky

Veľvyslanectvo Československej socialistickej republiky v Sofii prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky a má česť potvrdiť, že sa vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky za účelom hladkého vykonávania Zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných, dojednanej medzi obidvoma krajinami v Prahe 13. apríla 1954, dohodli na týchto opatreniach:

1. Súdy a prokuratúry obidvoch zmluvných strán sa budú pri poskytovaní právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných stýkať prostredníctvom svojich ústredných orgánov - ministerstiev spravodlivosti a generálnych prokuratúr, ktoré zabezpečia konanie na súdoch a prokuratúrach vo svojej krajine.

2. Návrh na povolenie výkonu rozhodnutí uvedených v článku 49 Zmluvy podaný spolu s návrhom na uznanie rozhodnutí alebo podaný samostatne bude sa považovať súčasne i za návrh na výkon exekúcie a zmluvné strany zabezpečia, aby sa exekúcia v tomto prípade vykonávala z úradnej moci.

3. Pokiaľ sa exekúcia bude vykonávať za účelom získania výživného pre maloleté osoby, zmluvné strany zabezpečia, aby sa finančné prostriedky získané exekúciou, ako aj finančné prostriedky povinnou osobou dobrovoľne zložené previedli v rámci bežného platobného styku platného medzi obidvoma krajinami bez osobitnej žiadosti a v čase čo najkratšom do zmluvného štátu, na území ktorého oprávnená osoba žije.

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky sa dohodli, že táto nóta spolu s nótou Ministerstva zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky totožného obsahu tvorí dojednanie medzi obidvoma zmluvnými stranami o vykonávaní Zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných podpísanej v Prahe 13. apríla 1954 a že toto dojednanie vstúpi v platnosť 1. marcom 1963.

Veľvyslanectvo Československej socialistickej republiky používa túto príležitosť, aby znova ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí o svojej hlbokej úcte.

V Sofii 14. februára 1963.

Ministerstvo zahraničných vecí
Bulharskej ľudovej republiky
Sofia

Preklad nóty Ministerstva zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky

Veľvyslanectvu Československej socialistickej republiky v Sofii

Ministerstvo zahraničných vecí

Bulharskej ľudovej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky vyjadruje svoju úctu Veľvyslanectvu Československej socialistickej republiky a má česť potvrdiť, že sa vláda Bulharskej ľudovej republiky a vláda Československej socialistickej republiky za účelom hladkého vykonávania Zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných, dojednanej medzi obidvoma krajinami v Prahe 13. apríla 1954, dohodli na týchto opatreniach:

1. Súdy a prokuratúry obidvoch zmluvných strán sa budú pri poskytovaní právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných stýkať prostredníctvom svojich ústredných orgánov - ministerstiev spravodlivosti a generálnych prokuratúr, ktoré zabezpečia konanie na súdoch a prokuratúrach vo svojej krajine.

2. Návrh na povolenie výkonu rozhodnutí uvedených v článku 49 Zmluvy podaný spolu s návrhom na uznanie rozhodnutí alebo podaný samostatne bude sa považovať súčasne i za návrh na výkon exekúcie a zmluvné strany zabezpečia, aby sa exekúcia v tomto prípade vykonávala z úradnej moci.

3. Pokiaľ sa exekúcia bude vykonávať za účelom získania výživného pre maloleté osoby, zmluvné strany zabezpečia, aby sa finančné prostriedky získané exekúciou, ako aj finančné prostriedky povinnou osobou dobrovoľne zložené previedli v rámci bežného platobného styku platného medzi obidvoma krajinami bez osobitnej žiadosti a v čase čo najkratšom do zmluvného štátu, na území ktorého oprávnená osoba žije.

Vláda Bulharskej ľudovej republiky a vláda Československej socialistickej republiky sa dohodli, že táto nóta spolu s nótou Veľvyslanectva Československej socialistickej republiky v Sofii totožného obsahu tvorí dojednanie medzi obidvoma zmluvnými stranami o vykonávaní Zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných podpísanej v Prahe 13. apríla 1954 a vstupuje v platnosť 1. marca 1963.

Ministerstvo zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky používa túto príležitosť, aby ubezpečilo veľvyslanectvo o svojej hlbokej úcte.

V Sofii 18. februára 1963.

Veľvyslanectvo
Československej socialistickej republiky
Sofia

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.