Vyhláška č. 70/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva stavebníctva o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác

Čiastka 40/1963
Platnosť od 17.09.1963 do30.06.1964
Účinnosť od 20.09.1963 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

70

VYHLÁŠKA

Ministerstva stavebníctva

z 8. septembra 1963

o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác

Ministerstvo stavebníctva v dohode s ostatnými dodávateľskými a odberateľskými ministerstvami (ústrednými úradmi a orgánmi) a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Čl. I.

Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 231/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác, sa mení a doplňuje tak, že ustanovenie § 32 začínajúc odsekom 5 znie:

(5) Po predchádzajúcom súhlase okresného národného výboru môžu sa výnimočne odovzdať a prevziať nedokončené objekty bytovej a občianskej výstavby zahrnuté do harmonogramov komplexnej bytovej a občianskej výstavby, pokiaľ na ich úplné dokončenie chýbajú:

a) vzduchotechnické zariadenia,

b) zariadenia CO,

c) v čase od 1. decembra do 30. apríla vonkajšie omietky s mokrým výrobným procesom,

d) záhradnícke práce (sadenie stromov a krov, vysiatie trávnikov a pod.), ktoré sa môžu vykonať len v zodpovedajúcich ročných obdobiach.

To isté platí obdobne o bytovej a občianskej výstavbe nezahrnutej do harmonogramov komplexnej bytovej a občianskej výstavby s tou odchýlkou, že v týchto prípadoch je namiesto súhlasu okresného národného výboru potrebný súhlas ústredného investora.

(6) V iných prípadoch, než sú uvedené v odseku 5, môžu sa nedokončené objekty bytovej a občianskej výstavby odovzdať a prevziať len na základe výnimky, ktorú v jednotlivom prípade povolí Ministerstvo stavebníctva v dohode so Štátnou plánovacou komisiou a Štátnou komisiou pre investičnú výstavbu. O povolenie výnimky môže požiadať krajský národný výbor, príp. (pri výstavbe nezahrnutej do harmonogramov komplexnej bytovej a občianskej výstavby) ústredný investor, ak neobývaním (neužívaním) objektov by vznikli materiálové alebo finančné straty, a ak nedorobky neprekážajú riadnemu užívaniu objektov.

(7) V zápisnici o odovzdaní a prevzatí musí sa určiť lehota, kedy chýbajúce práce budú pripravené na odovzdanie a prevzatie; pri omietkach uvedených v odseku 5 písm. c) nesmie byť táto lehota dlhšia ako do najbližšieho 31. júla. Po dokončení jednotlivých chýbajúcich prác uvedených v odseku 5 písm. a) až c) dodávateľ odovzdá a odberateľ prevezme tieto práce dodatkom k pôvodnej zápisnici. Ak dodávateľ nedodrží uvedenú lehotu, je povinný zaplatiť odberateľovi penále 500 Kčs za každý deň meškania, najviac však 2% z ceny všetkých prác dojednaných v zmluve.“


Čl. II

Zrušuje sa vyhláška č. 111/1962 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. septembrom 1963.


Prvý námestník ministra:

v z. Foltýn v. r.