Nájdených 104
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/2007 Z. z. Zákon o európskom družstve 01.04.2007
255/1994 Z. z. Zákon o poľnej stráži 01.10.1994
565/1992 Zb. Zákon o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva v družstvách 01.01.1993
198/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 169/1973 Zb., ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom 01.01.1989
149/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou 01.01.1985
7/1984 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa upravuje splatnosť dodatkového odvodu za rok 1983 niektorými poľnohospodárskymi organizáciami 14.02.1984
90/1964 Zb. Vyhláška ministra financií, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 94/1960 Zb. o poskytovaní preddavkov jednotným roľníckym družstvám na plánované tržby za dodávky poľnohospodárskych výrobkov 28.05.1964
77/1960 Zb. Vyhláška ministerstiev pôdohospodárstva a potravinárskeho priemyslu o spracovaní zrnovín vo mzde a miešaní krmív 01.07.1960
98/1950 Zb. Zákon o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o slúčení ich imania 25.07.1950
84/1950 Zb. Nariadenie o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku 08.07.1950
236/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú dni, ktorými Družstvo hospodárskych liehovarov v Prahe, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením, a Družstvo hospodárskych liehovarov, Bratislava, vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v Prahe a zanikajú. 31.08.1949
166/1947 Zb. Zákon jímž se mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní. 07.10.1947
374/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka
64/2006 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách poľnohospodárskych a lesných traktorov 15.02.2006
404/2005 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu traktorov 15.09.2005
402/2005 Z. z. Nariadenie o požiadavkách na vývodové hriadele poľnohospodárskych traktorov 15.09.2005
401/2005 Z. z. Nariadenie o hladine hluku vnímanej vodičom traktorov 15.09.2005
518/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 01.01.2004
551/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej výpomoci poľnohospodárskych subjektov poľnohospodárskou technikou
256/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 01.08.2001