Nájdených 169
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
450/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov 01.01.2020
449/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky 01.01.2020
178/2012 Z. z. Vyhláška o identifikácii, registrácii a podmienkach farmového chovu zveri 01.07.2012
360/2011 Z. z. Nariadenie vlády o hygienických požiadavkách na predaj a dodávanie mlieka 01.11.2011
275/2010 Z. z. Nariadenie o pravidlách ochrany kurčiat na produkciu mäsa 01.07.2010
45/2010 Z. z. Vyhláška o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci 01.03.2010
367/2007 Z. z. Nariadenie o opatreniach na kontrolu moru hydiny 15.08.2007
239/2007 Z. z. Nariadenie o výbere žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia 01.06.2007
438/2006 Z. z. Nariadenie o nežiaducich látkach v krmivách 01.07.2006
435/2006 Z. z. Nariadenie o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia 01.07.2006
47/2005 Z. z. Nariadenie o premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi 15.02.2005
41/2005 Z. z. Nariadenie o požiadavkách produktov živočíšneho pôvodu určených na spotrebu 15.02.2005
342/2004 Z. z. Nariadenie o požiadavkách na obchod s koňovitými zvieratami určenými na preteky 01.06.2004
278/2003 Z. z. Nariadenie o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka 01.08.2003
277/2003 Z. z. Nariadenie o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných 01.08.2003
276/2003 Z. z. Nariadenie o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných 01.08.2003
736/2002 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc 01.01.2003
735/2002 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných 01.01.2003
730/2002 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat 01.01.2003
18/2001 Z. z. Vyhláška o kontrole úžitkovosti, dedičnosti a zdravia hospodárskych zvierat 01.02.2001