Nájdených 49
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/2007 Z. z. Zákon o európskom družstve 01.04.2007
565/1992 Zb. Zákon o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva v družstvách 01.01.1993
313/1992 Zb. Zákon o udeľovaní výnimiek zo zákazu majetkových úkonov družstiev 25.06.1992
42/1992 Zb. Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní nárokov v družstvách 28.01.1992
93/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Unicoopu, družstevného podniku pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 01.01.1967
134/1961 Zb. Vyhláška ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o neúčinnosti predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby pre jednotné roľnícke družstvá 01.12.1961
9/1960 Zb. Vyhláška Ústredného zväzu výrobných družstiev o úlohách orgánov výrobného družstevníctva pri výkone dozoru nad bezpečnosťou pri práci 09.02.1960
265/2017 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 08.11.2017
264/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov 01.01.1996
496/1992 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb. 29.10.1992
p3/c86/1992 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov, v znení zákona č. 30/1978 Zb. a zákona č. 509/1991 Zb.
297/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb. a zákona č. 509/1991 Zb. 23.06.1992
p3/c46/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a pri inventarizácii hospodárskych prostriedkov pri uplatnení zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v spotrebných družstvách
r1/c30/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
262/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovanie 01.07.1991
188/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování 28.05.1991
132/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prípady, keď môže podnik so zahraničnou majetkovou účasťou vzniknúť bez povolenia 15.04.1991
r1/c65/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
261/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa 01.07.1990
176/1990 Zb. Zákon o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve 01.06.1990