Vyhláška č. 149/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou, v znení vyhlášky č. 162/1979 Zb.

Čiastka 32/1982
Platnosť od 13.12.1982 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1985
Zrušený 76/1985 Zb.

OBSAH

149

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 8. novembra 1982,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou, v znení vyhlášky č. 162/1979 Zb.

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 9 a 10 zákona č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve v znení zákona č. 162/1968 Zb.:


Čl. I

Vyhláška č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou, v znení vyhlášky č. 162/1979 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Poistenie hospodárskych zvierat

(1) Poistenie hospodárskych zvierat chovaných poľnohospodárskou organizáciou sa vzťahuje na ich uhynutie, zmárnenie nariadené veterinárom podľa predpisov o veterinárnej starostlivosti2) (ďalej len „veterinár") alebo príslušným orgánom národného výboru a na nevyhnutné zabitie, ku ktorým došlo z dôvodu

a) ochorenia nákazou alebo podozrenia z nákazy, ktorou sa na účely zákonného poistenia rozumie veľmi nebezpečná alebo nebezpečná nákaza3) prípadne infekčné alebo parazitárne ochorenie, ktoré sa prejavuje obdobne ako veľmi nebezpečná alebo nebezpečná nákaza, o ktorom tak rozhodne Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s ministerstvami poľnohospodárstva a výživy republík;

b) iného hromadného ochorenia infekčného alebo parazitárneho pôvodu v čase jeho trvania, najneskôr však do konca lehoty, pokiaľ bola ozdravovacím plánom alebo iným opatrením príslušného orgánu určená na jeho zdolanie;

c) hromadného ochorenia spôsobeného látkou škodlivou zdraviu, pokiaľ nebolo spôsobené krmivom, ktorého zdravotná závadnosť sa dala zmyslove zistiť už pri prvom podaní, alebo vedomým podaním krmiva určeného pre iný druh alebo kategóriu zvierat;

d) prudkého zdutia funkčne vyvinutého bachora, ktorým bol hromadne postihnutý hovädzí dobytok, ovce a kozy, ak jeho príčinou bola nadmerná bakteriálna a enzymatická činnosť;

e) zasiahnutie hospodárskeho zvieraťa elektrickým prúdom alebo prerušením jeho dodávky, ktoré poľnohospodárska organizácia nezavinila;

f) poškodenia hospodárskeho zvieraťa spôsobeného v priamej súvislosti

1. s nariadenou imunizáciou proti nákazám, s úkonmi na diagnostické účely, s odčervovaním, s tlmením porúch reprodukcie, s kastráciou a s insemináciou, vykonávanými na zdravých hospodárskych zvieratách odbornými pracovníkmi oprávnenými na tieto úkony,

2. so záverečnou dezinfekciou, dezinsekciou alebo deratizáciou.

(2) Toto poistenie sa ďalej vzťahuje

a) na zabitie alebo zmárnenie hospodárskeho zvieraťa chorého nákazou, podozrivého z nákazy alebo z nakazenia nákazou, ako aj na zabitie alebo zmárnenie zdravého hospodárskeho zvieraťa, ak bolo nariadené orgánom uvedeným v odseku 1 preto, aby sa zabránilo rozšíreniu nákazy;

b) na zabitie kravy v prípade úplnej likvidácie zvierat v chove postihnutom nákazlivým zápalom mliečnej žľazy, vykonávanej podľa schváleného ozdravovacieho plánu;

c) na zabitie kravy pre ochorenie nákazlivým zápalom mliečnej žľazy preukázaným laboratórnym vyšetrením, ak pozitívny laboratórny nález nie je starší ako 12 mesiacov.

(3) Poistenie hospodárskych zvierat sa vzťahuje aj na také ich postihnutie, ku ktorému došlo tým, že

a) hospodárske zviera potratilo po uplynutí jednej tretiny času oplodnenosti z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. a);

b) plemenné alebo chovné hospodárske zviera následkom ochorenia nákazou, pre podozrenie z nákazy alebo z nakazenia nákazou alebo pre nariadený uzáver pri tlmení nákazy natrvalo stratilo schopnosť plodiť plemenné alebo chovné potomstvo, prípadne bolo z chovu vyradené.

(4) Poistenie hospodárskych zvierat sa vzťahuje aj na uhynutie, na zmárnenie nariadené veterinárom a nevyhnutné zabitie, ku ktorým došlo z dôvodu inej získanej choroby, poranenia, operácie, pôrodu alebo potratu

a) kráv a jalovíc starších ako 6 mesiacov,

b) plemenných kancov, plemenných prasníc a plemenných prasničiek s výslednou triedou,10)

c) plemenných baranov, plemenných bahníc a ostatných plemenných oviec s výslednou triedou.11)".

2. § 5 ods. 3 písm. a) znie:

a) pri ovocí hodnota úrody poisteného druhu z výmery plodných sadov týmto druhom skutočne vysadenej vyjadrená v cene, za ktorú má byť ovocie realizované podľa výrobno-finančného plánu poľnohospodárskej organizácie na príslušný rok (ďalej len „plánovaná realizačná cena“). Množstvo zobraného ovocia sa určuje podľa priemernej hektárovej úrody, ktorú poľnohospodárska organizácia dosiahla za posledných päť rokov, a ak daný druh ovocia nepestovala za celých posledných päť rokov, podľa priemernej hektárovej úrody, ktorú dosiahla za kratší čas, najmenej však za tri roky v poslednom päťročí. Ak poľnohospodárska organizácia daný druh ovocia nepestovala ani za čas uvedených troch rokov, je poisteným výnosom jednotlivého druhu ovocia hodnota plánovaného množstva jeho úrody uvedeného vo výrobno-finančnom pláne poľnohospodárskej organizácie. Ak vypočítaný priemer prevýši hodnotu plánovaného množstva úrody daného druhu ovocia z výmery skutočne vysadenej vyjadrenej v plánovanej realizačnej cene, je poisteným výnosom maximálne plánovaný výnos. Poisteným výnosom je vždy najmenej 60% hodnoty plánovaného výnosu.".

3. § 6 ods. 1 písm. f) znie:

f) pri ovocí hodnota plánovaného množstva úrody jednotlivých druhov ovocia, vyjadrená v plánovanej realizačnej cene, pri chmeli a tabaku ich poistený výnos (§ 5 ods. 3).".

4. § 7 písm. d) znie:

d) za hospodárske zvieratá [§ 6 ods. 1 písm. e)]

- hovädzí dobytok 3,20

- ošípané 1,40

- hrabavá a vodná hydina 1,50

- ryby 2,70

- jednokopytníci, ovce, kozy, kožušinové zvieratá, králiky a včely 1,60".

5. V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Úrok z omeškania sa nepožaduje.".

6. § 21 znie:

㤠21

(1) Ak poistnou udalosťou bolo postihnuté hospodárske alebo iné zviera, je poisťovňa povinná vyplatiť sumu určenú podľa jeho kvality ku dňu, keď bolo z dôvodu, ktorý viedol k poistnej udalosti, prvý raz vyšetrené veterinárom, a zodpovedajúcu realizačnej cene, ktorá sa k tomuto dňu v priemere dosahuje v Slovenskej socialistickej republike pri predaji plemenného, chovného, úžitkového, jatočného alebo iného zvieraťa. Plnenie nesmie presiahnuť určené ceny jednotlivých druhov zvierat, čím sa rozumejú pri jatočných zvieratách základné nákupné ceny bez ďalších príplatkov, pri ostatných zvieratách základné nákupné ceny i s príplatkami k nim.

(2) Ak uhynie hospodárske zviera z dôvodu uvedeného v § 4 ods. 4, je poisťovňa povinná vyplatiť len 90% sumy určenej podľa odseku 1.

(3) Plnenie poisťovne sa znižuje o výnos dosiahnutý predajom zvieraťa postihnutého poistnou udalosťou alebo predajom jeho zužitkovateľných častí, prípadne o sumu, na ktorú poľnohospodárskej organizácii vzniklo právo zo zodpovednosti iného za vady zvieraťa.

(4) Ak plemenné alebo chovné hospodárske zviera v dôsledku poistnej udalosti stratilo natrvalo schopnosť plodiť plemenné alebo chovné potomstvo, alebo ak bolo z chovu vyradené, je poisťovňa povinná vyplatiť sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi cenou, ktorú malo zviera pred poistnou udalosťou, a cenou, ktorú má po strate plemennej alebo chovnej hodnoty.

(5) Zo živelného poistenia je poisťovňa povinná plniť podľa odsekov 1 a 3 aj vtedy, ak sa zviera stratilo pri poistnej udalosti alebo v priamej súvislosti s ňou.

(6) Ak vzniklo právo na plnenie zo živelného poistenia iného než hospodárskeho zvieraťa, je poisťovňa povinná plniť len do sumy 5000 Kčs za jedno zviera.".

7. § 22 ods. 1 písm. b) znie:

b) s nariadenou dezinfekciou objektu, v ktorom sa chovajú postihnuté alebo ohrozené hospodárske zvieratá.".

8. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

㤠22a

Ak vzniklo poistenej organizácii právo na plnenie z poistnej udalosti, ktorou bolo postihnuté hospodárske alebo iné zviera, je poisťovňa povinná vyplatiť len 90% sumy určenej podľa § 21 a 22.".

9. § 25 ods. 4 znie:

(4) Zo sumy, o ktorú bol znížený poistený výnos ovocia, po odpočítaní nákladov na ošetrovanie a zber, ktoré pre zničenie úrody alebo jej časti už nebolo treba vynaložiť, je poisťovňa povinná plniť 80 %.".

10. V § 29 ods. 3 sa za slovo „poisťovňa" vkladajú slová „v spolupráci s orgánmi hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva".

11. § 30a znie:

㤠30a

(1) Za priaznivý priebeh poistenia hospodárskych zvierat poskytne poisťovňa poľnohospodárskej organizácii zľavu z poistného

a) vo výške 40 %, ak neprevýšilo plnenie poisťovne v posledných dvoch kalendárnych rokoch z poistenia hospodárskych zvierat 10 % poistného zaplateného za toto poistenie za uvedené roky,

b) vo výške 25 %, ak neprevýšilo plnenie poisťovne v posledných dvoch kalendárnych rokoch z poistenia hospodárskych zvierat 20 % poistného uvedeného pod písmenom a),

c) vo výške 10 %, ak neprevýšilo plnenie poisťovne v posledných dvoch kalendárnych rokoch z poistenia hospodárskych zvierat 30 % poistného uvedeného pod písmenom a).

(2) Zľava podľa odseku 1 sa poskytuje vždy po uplynutí dvoch kalendárnych rokov a zúčtováva sa s poistným na nasledujúci kalendárny rok.".

12. Za § 30a sa vkladá § 30b, ktorý znie:

㤠30b

(1) Za priaznivý priebeh poistenia úrody ovocia, chmeľu a tabaku poskytne poisťovňa poľnohospodárskej organizácii zľavu z poistného

a) vo výške 35 %, ak nevznikla poisťovni v kalendárnom roku povinnosť plniť z poistenia úrody ovocia, chmeľu a tabaku,

b) vo výške 20 %, ak neprevýšilo v kalendárnom roku plnenie poisťovne z poistenia úrody ovocia, chmeľu a tabaku 10 % poistného zaplateného za poistenie úrody ovocia, chmeľu a tabaku za ten istý rok,

c) vo výške 10 %, ak neprevýšilo plnenie poisťovne 20 % poistného uvedeného pod písmenom b).

(2) Zľava podľa odseku 1 sa poskytuje z uhradeného poistného za ovocie, chmeľ a tabak v bežnom roku a zúčtováva sa s poistným na nasledujúci rok. Priebeh poistenia a zľava z poistenia sa posudzuje osobitne pri ovocí, tabaku a chmeli, pričom pri ovocí súhrnne a celkom.".

13. V § 33 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá veta: „Povinnosťou poľnohospodárskej organizácie je oznámiť bezodkladne prokurátorovi alebo orgánom VB poistnú udalosť, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z trestného činu alebo prečinu alebo pokusu oň.12)".

14. V § 34 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Úrok z omeškania sa nepožaduje.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.

Poznámky pod čiarou

3) § 1 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 154/1961 Zb. v znení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 69/1974 Zb.

10) ČSN 46 6150 Plemenné a úžitkové ošípané.

11) ČSN 46 6210 Plemenné ovce.

12) § 8 ods. 1 Trestného poriadku.