Nariadenie vlády č. 188/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Čiastka 81/2000
Platnosť od 17.06.2000 do30.04.2004
Účinnosť od 17.06.2000 do30.04.2004
Zrušený 220/2004 Z. z.

OBSAH

188

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. mája 2000,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa dopĺňa takto:

V § 3 ods. 1 sa za slovo „účely“ vkladajú slová „významných investícií,2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 1 a 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.