Oznámenie č. 551/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej výpomoci poľnohospodárskych subjektov poľnohospodárskou technikou

Čiastka 214/2002
Platnosť od 27.09.2002 do30.04.2004
Zrušený 118/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

V súlade s článkom VIII ods. 3 dohoda nadobudla platnosť 14. októbra 2001.

551

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. júla 2001 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej výpomoci poľnohospodárskych subjektov poľnohospodárskou technikou.

V súlade s článkom VIII ods. 3 dohoda nadobudla platnosť 14. októbra 2001.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.