Nájdených 25
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
383/2018 Z. z. Vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov 01.01.2019
305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 01.01.2019
216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve 01.01.2019
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
267/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácie pri poveternostnej prírodnej katastrofe 15.06.2010
290/2008 Z. z. Nariadenie o o zdravotných požiadavkách chovu rýb 01.08.2008
185/2006 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve 15.04.2006
525/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 01.01.2004
273/2015 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 01.11.2015
312/2014 Z. z. Novela nariadenia vlády o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb 16.11.2014
515/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 01.01.2009
500/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb 01.12.2003
246/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve 01.08.2003
238/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve 15.05.2002
r1/c90/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 139/2002 Z. z.
139/2002 Z. z. Zákon o rybárstve 01.04.2002
186/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca produkty rybolovu a výrobky z nich
35/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami 13.04.1978
123/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov 01.07.1964
102/1963 Zb. Zákon o rybárstve. 19.12.1963