Vyhláška č. 153/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa

Čiastka 31/1983
Platnosť od 16.12.1983 do31.08.1994
Účinnosť od 01.01.1984 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.

OBSAH

153

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 15. decembra 1983,

ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, s ministerstvami práce a sociálnych vecí republík a s Ústrednou radou odborov podľa § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov:


Čl. I

Vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb., č. 92/1968 Zb., č. 180/1968 Zb., č. 76/1970 Zb., č. 128/1975 Zb., č. 54/1976 Zb., č. 164/1979 Zb. a č. 80/1982 Zb., sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 včítane nadpisu, § 5, 8, 9 a 10 sa vypúšťajú.

2. § 88 ods. 3 znie:

(3) Výsledné sumy jednotlivých výplat dávok sa zaokrúhľujú na celé koruny, a to pri halierovej sume do 50 halierov smerom dole a pri halierovej sume nad 50 halierov smerom hore.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

3. V § 90 ods. 1 č. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „druh pracovnej činnosti a poznámku, či ide o prácu II. pracovnej kategórie“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.


Minister:

Ing. Boďa v. r.