Zákon č. 518/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

(v znení č. 220/2004 Z. z.(nepriamo), 193/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 216/2003
Platnosť od 11.12.2003
Účinnosť od 01.06.2005

518

ZÁKON

zo 6. novembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z. a zákona č. 420/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy

(1) Zriaďujú sa krajské pozemkové úrady a obvodné pozemkové úrady.

(2) Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy sú:

a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),

b) krajské pozemkové úrady,

c) obvodné pozemkové úrady.

(3) Ministerstvo

a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy uskutočňovaný obvodnými pozemkovými úradmi a krajskými pozemkovými úradmi,

b) zriaďuje alebo zrušuje stále alebo dočasné pracovisko obvodného pozemkového úradu na návrh krajského pozemkového úradu,

c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol v prvom stupni krajský pozemkový úrad,

d) zostavuje návrh rozpočtu krajských pozemkových úradov a obvodných pozemkových úradov a určuje počty zamestnancov týchto úradov,

e) spracúva stratégiu a koncepciu pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy,

f) rozhoduje o poskytovaní finančnej podpory štátu na ochranu poľnohospodárskej pôdy.

(4) Krajský pozemkový úrad

a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku pozemkových úprav a na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy uskutočňovaný obvodnými pozemkovými úradmi,

b) vypracúva koncepciu pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej pôsobnosti,

c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol v prvom stupni obvodný pozemkový úrad,

d) navrhuje ministerstvu zriadenie alebo zrušenie stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného pozemkového úradu,

e) rozhoduje v pochybnostiach o tom, kto je povinnou osobou,2)

f) rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových úprav (§ 13 ods. 4),

g) rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových úprav podľa osobitného predpisu,2a)

h) udeľuje súhlas k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej pôsobnosti,

i) vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej pôsobnosti.

(5) Obvodný pozemkový úrad

a) organizuje vykonávanie pozemkových úprav,

b) rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpravách,

c) zabezpečuje vypracovanie úvodných podkladov, návrhov projektov pozemkových úprav a vykonanie schváleného projektu pozemkových úprav,

d) zabezpečuje práce spojené s realizáciou spoločných zariadení a opatrení (§ 12 ods. 4) budovaných v rámci pozemkových úprav,

e) spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností,

f) predkladá podklady na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav,

g) plní úlohy pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám podľa osobitného predpisu,3)

h) zabezpečuje práce na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim,

i) vydáva údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách a predkladá ich na zápis do katastra nehnuteľností,

j) plní úlohy podľa osobitného predpisu,3a)

k) rozhoduje v správnom konaní o ochrane poľnohospodárskej pôdy,

l) vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu,

m) vydáva stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na kratší čas ako jeden rok,

n) schvaľuje projekt mimoriadnych agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde,

o) vedie register združení účastníkov pozemkových úprav, ktoré vznikajú na ustanovujúcich zhromaždeniach účastníkov pozemkových úprav.

(6) Krajský pozemkový úrad a obvodný pozemkový úrad plnia ďalej úlohy štátnej správy na úseku rastlinolekárskej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.3b)

(7) Krajské pozemkové úrady vykonávajú štátnu správu na úseku pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy v územných obvodoch uvedených v prílohe.

(8) Obvodné pozemkové úrady vykonávajú štátnu správu na úseku pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy v územných obvodoch uvedených v prílohe.

(9) Krajský pozemkový úrad je právnická osoba. Krajský pozemkový úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva, ktoré v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje mzdové prostriedky a vecné potreby krajských pozemkových úradov a obvodných pozemkových úradov. Krajský pozemkový úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v krajskom pozemkovom úrade a v obvodných pozemkových úradoch; je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v krajskom pozemkovom úrade a v obvodných pozemkových úradoch.

(10) Krajský pozemkový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta krajského pozemkového úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister").

(11) Obvodný pozemkový úrad koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.

(12) Obvodný pozemkový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ obvodného pozemkového úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.

(13) Fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich právach, sú povinné na základe písomnej výzvy obvodného pozemkového úradu informovať obvodný pozemkový úrad o plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav alebo môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách.

(14) Zamestnanci krajských pozemkových úradov, obvodných pozemkových úradov a ministerstva nesmú na účely získania peňažných príjmov vykonávať práce súvisiace s pozemkovými úpravami alebo ochranou poľnohospodárskej pôdy, ktoré ministerstvo, krajský pozemkový úrad alebo obvodný pozemkový úrad objednáva.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 2a, 3, 3a a 3b znejú:

2) § 21b ods.1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2a) § 6 až 17 zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 224/2001 Z. z.

3) Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

3b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.“.

2. § 32 sa vypúšťa vrátane nadpisu nad paragrafom.

3. V § 34 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 až 12, ktoré znejú:

(10) Pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené v záväznej časti územného plánu obce na bývanie formou nájomných bytov vo vlastníctve obce, môže pozemkový fond previesť do vlastníctva obce.

(11) Ak na pozemkoch uvedených v odseku 10 budú výstavbu nájomných bytov zabezpečovať neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo bytové družstvá, ktoré budú vlastníkmi týchto bytov, uzavrie pozemkový fond s týmito osobami zmluvu o výpožičke 23fa) na uvedené pozemky na 99 rokov. Obdobne sa postupuje aj pri výpožičke pozemkov občianskym združeniam, na ktorých sa nachádzajú telovýchovné zariadenia a športové zariadenia týchto združení.

(12) Nehnuteľnosti podľa odsekov 9 a 10 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva do vlastníctva obce alebo ich dá do užívania zmluvou o výpožičke osobám podľa odseku 11 na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmluve o prevode pozemku alebo zmluve o výpožičke pozemkov sa dohodne, že pozemkový fond má právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť23g) alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej stavba prestane plniť dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby alebo nájomného domu. Inak je zmluva neplatná. Nadobúdateľ alebo vypožičiavateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby.“.

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 13 a 14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23fa znie:

23fa) § 659 Občianskeho zákonníka.“.

4. Za § 42c sa vkladá § 42d, ktorý znie:

㤠42d

(1) S prechodom pôsobnosti štátnej správy na úseku pozemkových úprav a na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy prechádzajú 1. januára 2004 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z krajských úradov a okresných úradov na krajské pozemkové úrady.

(2) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb, začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona okresným úradom alebo krajským úradom dokončí na úseku pozemkových úprav a na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy obvodný pozemkový úrad alebo krajský pozemkový úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad alebo krajský úrad sídlo podľa doterajších predpisov.“.

5. Slová „okresný úrad“ a „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný pozemkový úrad“ a „krajský pozemkový úrad“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 183/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 49/2002 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 543/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z, z., zákona č. 417/2003 Z. z. a zákona č. 453/2003 Z. z. sa mení takto:

V prílohe zákona sa vypúšťajú poradové čísla 108 a 109.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 518/2003 Z. z.

Sídla a pôsobnosť krajských pozemkových úradov a obvodných pozemkových úradov

Krajský pozemkový úrad Obvodný pozemkový úrad Pôsobnosť v okresoch
Bratislava Bratislava Bratislava I-V
Malacky Malacky
Senec Pezinok Senec
Trnava Trnava Trnava Hlohovec Piešťany
Dunajská Streda Dunajská Streda
Galanta Galanta
Senica Senica Skalica
Trenčín Trenčín Trenčín Bánovce n/Bebravou
Považská Bystrica Považská Bystrica Puchov Ilava
Nové Mesto n/V. Nové Mesto n/V. Myjava
Prievidza Prievidza Partizánske
Nitra Topoľčany Topoľčany
Nové Zámky Nové Zámky Šaľa
Nitra Nitra Zlaté Moravce
Komárno Komárno
Levice Levice
Žilina Čadca Čadca Kysucké Nové Mesto
Žilina Žilina Bytča
Námestovo Dolný Kubín Námestovo Tvrdošín
Martin Martin Turčianske Teplice
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
Ružomberok Ružomberok
Banská Bystrica B. Bystrica B. Bystrica
Brezno Brezno
Žiar n/Hronom Žiar n /Hronom Žarnovica Banská Štiavnica
Zvolen Zvolen Krupina Detva
Veľký Krtíš Veľký Krtíš
Lučenec Lučenec Poltár
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
Revúca Revúca
Prešov Poprad Poprad Levoča
Prešov Prešov Sabinov
Bardejov Bardejov
Stropkov Stropkov Svidník
Humenné Humenné Snina Medzilaborce
Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa
Kežmarok Kežmarok
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
Košice Michalovce Michalovce Sobrance
Trebišov Trebišov
Košice-mesto Košice I-IV
Košice-okolie Košice-okolie
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Gelnica
Rožňava Rožňava